Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Partner > Stimuleringsregelingen: Water in stedelijk gebied

Water in stedelijk gebied

Bijdrageregeling inventarisatie verhard oppervlak

Waterschap De Dommel werkt samen met gemeenten om de afvalwaterketen te optimaliseren. Om het inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen in het algemeen en de gemeentelijke rioleringsstelsels in het bijzonder te verbeteren is het belangrijk dat er een goed beeld is van het verharde oppervlak binnen het bebouwde gebied van een gemeente dat afvoert op de gemeentelijke riolering.

Het waterschap levert een bijdrage in de kosten die gemeenten maken voor het bepalen van het verhard oppervlak. Het waterschap draagt de helft van de kosten als het bepalen van het verharde oppervlak op een gestandaardiseerde, éénduidige wijze wordt uitgevoerd.
Het waterschap hanteert hiervoor in beginsel de methodiek volgens de Leidraad Riolering. Deze methodiek is door de Brabantse waterschappen verder uitgewerkt. Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt de bijdrage ook met terugwerkende kracht verleend. Het waterschap draagt voor vijftig procent bij aan de, door gemeenten gemaakte kosten van uitbesteding van de herinventarisatie van het verhard oppervlak, met een maximum van vijftig euro (inclusief BTW) per hectare verhard oppervlak. Onder de werkzaamheden die voor een bijdrage in aanmerking komen vallen alleen de bepaling van het verharde oppervlak en niet de toekenning aan de riolering, het vervaardigen van GBKN-kaarten, luchtfoto's, enzovoort. Wij gaan er van uit dat na de inventarisatie de verkregen gegevens door de gemeente actueel worden gehouden. Zie ook de bijdrageregeling Inventarisatie verhard oppervlak.pdf (pdf, 115 Kb)

De bijdrage kunt u aanvragen met onderstaand aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Inventarisatie verhard oppervlak.pdf (65 Kb)

Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak

Tot en met 2012 had Waterschap De Dommel stimuleringsregelingen voor het afkoppelen verhard oppervlak. Deze regelingen waren bedoeld om gemeenten te prikkelen om regenwater niet langer via het gemengde rioolstelsel naar een rioolwaterzuivering te transporteren, maar het ter plaatse te infiltreren of (vertraagd) af te voeren naar oppervlaktewater.

Inmiddels is afkoppelen geen noviteit meer maar een bewezen techniek. Bovendien hebben gemeenten, sinds de invoering van de wet "verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken" een formele zorgplicht voor grond- en hemelwater en hebben daar ook een bekostigingsinstrument voor. Om die redenen is vanuit het waterschap momenteel geen stimuleringsregeling meer beschikbaar.

Voor eerder ingediende afkoppelprojecten blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan een aanvraag te doen voor een definitieve vaststelling. Hiervoor kunnen onderstaande formulieren worden gebruikt.

Aanvraagformulier Vaststelling stimuleringsbijdrage afkoppelen 2008-2012
versie aug 2009.pdf (36 Kb)
 

Aanvraagformulier Vaststelling stimuleringsbijdrage afkoppelen 2006.pdf (26 Kb)

Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de onderstaande personen.

De heer E. Hendrickx, 040-2558231, ehendrickx@dommel.nl  

De heer E. Verhees, 0411-661073, everhees@dommel.nl  

Mevrouw N. v.d. Ven, 040-2558287, nvdven@dommel.nl

De heer T. van Ham, 040-2558286, tvham@dommel.nl

De heer E. van Kronenburg, 0411-661065, evkronenburg@dommel.nl 

De heer J. Llop, 0411-618693, jllop@dommel.nl

De heer J. Venderbos, 0411-618611, jvenderbos@dommel.nl

Waterschap De Dommel
Naar boven