Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Partner > Waterwet en watervergunning

Waterwet en watervergunning

De overheid in Nederland staat voor grote opgaven in het waterbeheer. De waterschappen spelen daar een grote rol in. Zo zorgt Waterschap De Dommel voor schoon, voldoende en veilig water in Midden- en Noord-Brabant.

Waterwet in een notendop

De Nederlandse overheid heeft het belang dat (huidige) wettelijke regels gestroomlijnd en gemoderniseerd worden uitgesproken. De nieuwe Waterwet is hier een voorbeeld van. De Dommel is blij met deze trend. Wij kijken juist van buiten naar binnen. Daarbij stellen we onszelf de vraag: “Hoe maken we de wetgeving en regels duidelijker en makkelijker voor partners en burgers”.
In de nieuwe waterwet staat integraal waterbeheer centraal. De Waterwet regelt vanaf 22 december 2009 het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

De Waterwet vervangt alle de bestaande wetten voor het waterspoor. Voor het gebied van De Dommel zijn de volgende wetten relevant:

 • Wet op de waterhuishouding
 • Grondwaterwet
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 • Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte')
 • Waterstaatswet 1900
 • Wet bodembescherming, voor waterbodems

Met de Waterwet zijn Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies straks beter uitgerust om wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan.

Samen met de gemeenten en voor de burgers

Iedereen in Nederland leeft met water. Daarom heeft ook iedereen in Nederland, direct of indirect, met de Waterwet te maken. We staan gezamenlijk aan de lat voor het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Waterschap De Dommel werkt er hard aan om o.a. met gemeenten een concrete, bruikbare werkwijze en samenwerking te creëren waarbij we denken vanuit de doelgroep: de burgers. Het gaat om lastenvermindering van deze groep. Uiteindelijk moet het voor de burger allemaal veel makkelijker worden.

De eerste aanzet daarvoor is een uniform aanvraagformulier watervergunning (pdf).

De belangrijkste veranderingen van de Waterwet:

 • De waterschappen zijn belast met het regionale operationele waterbeheer. Gemeenten hebben enkele watertaken in het bebouwde of te bebouwen stedelijke gebied, waaronder de grondwater- en hemelwaterzorgplicht zoals die sinds 1 januari 2008 zijn opgenomen in de Wet op de waterhuishouding en logischerwijs dus zullen worden overgenomen door de Waterwet.
 • Voor de burger en het bedrijfsleven wordt het gemakkelijker gemaakt de watervergunning aan te vragen. Hierbij staat de 1-loket-gedacht centraal. De burgers moeten met al hun vragen (en aanvragen) bij de gemeente terecht kunnen. De gemeente moet achter het loket gaan zoeken naar de juiste kennis, en de vragen doorsturen naar bijvoorbeeld het waterschap. Natuurlijk mag een burger of bedrijf ook direct contact opnemen met het waterschap. Als er zaken thuishoren bij de gemeente of provincie, sturen wij dat naar ze door.
 • Verder is het de bedoeling dat er ook één digitaal overheidsloket voor zowel de watervergunning als de omgevingsvergunning komt. V&W en VROM werken samen aan de invulling van dit loket, dat bekend staat als het Omgevingsloket online.
 • De huidige diverse vergunningstelsels op het gebied van water worden gebundeld. Er komt één watervergunning voor alle handelingen in het watersysteem. Voor de gebruiker betekent dit vooral meer gemak. Voor het bevoegde gezag betekent het dat de vergunning aan álle aspecten van het waterbeheer moet worden getoetst. De vergunningplicht wordt steeds meer vervangen door een meldingplicht op basis van algemene regels.
 • Voor álle indirecte lozingen is voortaan enkel het Wm-bevoegde gezag in beeld (en als de Wabo van kracht wordt: het Wabo-bevoegde gezag). Waar sommige bedrijven nu nog een Wvo-vergunning bij het waterschap moeten aanvragen voor een indirecte lozing, zal deze vergunningplicht vervallen. Voor deze activiteit is er straks dus geen dubbele vergunningplicht meer. Het waterschap houdt een adviesrecht en een toezichthoudende bevoegdheid. Als er gehandhaafd moet worden, ligt dat dus wel bij het Wm-bevoegd gezag.
  Bekijk de Samenwerkingsprotocollen voor waterschappen en gemeenten met betrekking tot indirecte lozingen (pdf).
 • Het grondwaterbeheer voor kleine grondwater-onttrekkingen zijn verhuisd naar de waterschappen. Het waterschap is met de invoering van de Waterwet verantwoordelijk voor de bronbemalingen, industriële onttrekkingen en beregening. De overige grondwatertaken voor – industriële onttrekingen > 150.000 m3/jaar, bodemenergiesystemen en openbare drinkwatervoorzieningen – blijven bij de provincie.
 • De sanering van waterbodems wordt niet langer geregeld in de Wet bodembescherming, maar verhuist naar de Waterwet.
 • Het goedkeuringsbesluit van de provincie voor peilbesluiten vervalt.
 • Rijkswaterstaat en het waterschap krijgen te maken met een verruiming van de leggerplicht.

Wabo

Op 1 juli 2010 zal de Wabo in werking treden. Deze nieuwe wet zorgt er voor dat de veelvoud van vergunning die Nederland nu nog kent allemaal onder 1 vergunning gaan vallen. In plaats van een aparte kapvergunning, milieuvergunning en bouwvergunning krijgt de burger straks 1 omgevingsvergunning. Grofweg blijven er voor de meeste initiatieven van burgers en bedrijven dus maar 2 vergunningen over: de omgevingsvergunning en de watervergunning.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Waterwet of de Wabo? Hier vind u nog meer achtergrond informatie (pdf). Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Kijk ook eens op www.waterwet.nl of www.helpdeskwater.nl

 • Algemeen / vergunningen
  Paul van Otterdijk (0411-618 264)
  Marion Ingeveld (0411 - 618 289)
 • Toezicht en handhaving
  Ruud de Visser (0411-618 256)
 • Documentaire informatie voorziening (vervreemden dossiers)
  Louke Trum (0411-618 418)

Waterschap De Dommel
Naar boven