Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Klachten

Waterschap De Dommel streeft er naar om zijn dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop u door een bestuurder of ambtenaar van het waterschap bent behandeld. U kunt dan gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen.

In hoofdstuk 9 van de algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgesteld hoe u gebruik kunt maken van uw recht om een mondelinge dan wel een schriftelijke klacht in te dienen bij het waterschap. Het waterschap heeft in aanvulling op de regels in de Awb de 'Klachtenverordening Waterschap De Dommel 2004' vastgesteld. Hierin zijn regels opgenomen over de werkwijze bij behandeling van klachten door het waterschap.

Wat is een klacht?

De Klachtenverordening Waterschap de Dommel 2004 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht zijn alleen bedoeld voor klachten over de wijze waarop Waterschap De Dommel zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover een burger heeft gedragen. Het kan daarbij gaan om een gedraging van een individuele medewerker of bestuurder maar ook van een afdeling waardoor u zich onheus behandeld voelt. Bijvoorbeeld als u na herhaaldelijk aandringen maar geen antwoord krijgt op uw vraag, bepaalde gemaakte afspraken niet door het waterschap worden nagekomen of als u het gevoel heeft van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

De Klachtenverordening Waterschap De Dommel 2004 geldt dus niet voor het geval u het niet eens bent met een bepaalde beslissing van het waterschapsbestuur of het beleid van het waterschap. U kunt dan een bezwaarschrift indienen of gebruik maken van geboden inspraakmogelijkheden.

Het indienen van een klacht

Een klacht kan worden ingediend, uiterlijk een jaar nadat het voorval waarop de klacht betrekking heeft plaatsvond. Als het voorval waartegen u een klacht indient zich langer dan een jaar geleden heeft voorgedaan, wordt uw klacht niet in behandeling genomen.

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen.

Mondeling

Mondelinge klachten worden vaak ingediend bij situaties waarbij het geven van opheldering of een verontschuldiging vaak voldoende is. Als tijdens het gesprek blijkt dat het om een ingewikkelde situatie gaat, wijst de klachtencoördinator u op de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen.

Schriftelijk

Als u uw klacht schriftelijk wilt indienen dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier dat rechts op deze pagina beschikbaar is gesteld. Dit formulier kunt u printen, invullen, ondertekenen en opsturen.

Uw klacht stuurt u naar:

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Vermeld in uw brief aan de klachtencoördinator in ieder geval:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en de datum;
  • een omschrijving in uw eigen woorden van datgene wat is voorgevallen. Daarbij is het verstandig om kopieën van brieven of andere documenten die betrekking hebben op de klacht mee te sturen.

Plaats onder uw brief uw handtekening.

Samen zoeken naar een oplossing

Na ontvangst van uw klacht stuurt de klachtencoördinator zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging. Hierna wordt de bestuurder of ambtenaar waartegen de klacht is ingediend op de hoogte gesteld.

De wetgeving over het indienen van klachten gaat er van uit dat alles in het werk is gesteld om er samen, klager en waterschap, uit te komen. Daarom wordt de klager in contact gebracht met de betreffende ambtenaar of bestuurder om samen naar een oplossing te zoeken. Mocht dit samen zoeken naar een oplossing niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan wordt uw klacht volgens de formele regels van de klachtenverordening afgehandeld.

Afhandelen van een klacht

Als uw klacht, door de betreffende ambtenaar of bestuurder, niet naar tevredenheid is opgelost, schakelt de klachtencoördinator de klachtenadviseur in. Dit is een onafhankelijk persoon die de door u ingediende klacht in behandeling neemt.

De klachtenadviseur onderzoekt de ingediende klacht. Daarbij worden u en de bij de klacht betrokken medewerker(s), bestuurder(s) van het waterschap, uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek kunnen de beide partijen een mondelinge toelichting geven en kan de klachtenadviseur vragen stellen. U kunt, als u dat wilt, een adviseur meebrengen naar het gesprek. Van het gesprek wordt door de klachtencoördinator een verslag gemaakt. De klachtenadviseur komt naar aanleiding van het gesprek en het verslag daarvan tot een advies. Dit advies wordt schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap medegedeeld. Let wel: het is een advies, het dagelijks bestuur is niet verplicht om dit advies op te volgen.

Het kan ook voorkomen dat de klachtenadviseur een voorstel doet aan het waterschapsbestuur over bijvoorbeeld het wijzigen van een bepaalde werkwijze of over de organisatie.

In principe moet het bestuur van het waterschap binnen tien weken nadat de klachtenadviseur de klacht heeft ontvangen een standpunt hebben ingenomen. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met vier weken. Het besluit van het dagelijks bestuur wordt toegezonden aan de indiener van de klacht en de ambtenaar of bestuurder over wie de klacht gaat.

Jaaroverzichten afhandeling klachten

Het waterschap dient jaarlijks een overzicht te publiceren van de geregistreerde klachten. Wij hopen u met dit klachtenoverzicht een helder beeld te geven over de klachten. Het jaaroverzicht treft u hierbij aan.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de uitkomst van de door u ingediende klacht, dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nationaleombudsman.nl/. U kunt ook het gratis telefoonnummer 0800 - 33 555 55 bellen.

Waterschap De Dommel
Naar boven