Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Online loket > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

U heeft een vraag? Hieronder staan de meest gestelde vragen en het antwoord daarop. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Kies eventueel eerst een rubriek om uw vraag te specificeren.

 

Alle rubrieken

Alle antwoorden uitklappen
Er is maar één watermeter in het pand, maar er zitten wel verschillende bedrijven, wie krijgt dan de aanslag?

De aanslag wordt dan opgelegd aan de eigenaar van het bedrijvencomplex. Deze mag de heffing doorberekenen aan de verschillende huurders. Vaak gebeurt dit op basis van gehuurde m2.

Ik ben gestopt met mijn bedrijf, moet ik toch voor het hele jaar betalen?

Nee, de aanslag wordt dan opgelegd over het aantal maanden dat het bedrijf actief was.

Kan ik een andere afvalwatercoefficiënt krijgen?

Dat kan wel, maar hier is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zie het besluit vervuilingswaarde ingenomen water.

Waarom krijg ik een bedrijfsaanslag voor mijn woonruimte die ik aan studenten verhuur?

Dit zijn bedrijfsmatig geëxploiteerde panden, waarvan de kamerbewoners gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen (keuken, douche, badkamer). De aanslag wordt dan opgelegd aan de eigenaar van het pand.

Krachtens atikel 18, lid 3 c van de "Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren" (per 01-01-2010 artikel 7.2., lid 4c van de "Waterwet") is het de eigenaar van het pand toegestaan de heffing op de bewoners te verhalen.

Welke soorten aanslagen kan een bedrijf ontvangen?

Een bedrijf ontvangt in de loop van het jaar een voorlopige aanslag en na afloop van het belastingjaar de definitieve aanslag.

Binnen welke termijn krijg ik van het waterschap te horen dat de economische waarde van mijn pand door de gemeente is verminderd?

U krijgt binnen zes weken, nadat de gemeente het waterschap op de hoogte heeft gesteld van de vermindering van de waarde, een ambtshalve beschikking toegezonden, waarin het waterschap zich conformeert aan de uitspraak, die de gemeente heeft gedaan op uw bezwaarschrift. Indien u de aanslag al betaald heeft, krijgt u het teveel betaalde gerestitueerd, eventueel inclusief de daarvoor staande wettelijke rente.

Hoe komt de Watersysteemheffing Gebouwd tot stand?

De Watersysteemheffing Gebouwd betreft alle gebouwde onroerende zaken, die ook als zodanig worden aangemerkt in de wet WOZ. Het waterschap gebruikt de door de gemeente vastgestelde waarde als heffingsmaatstaf bij het bepalen van de Watersysteemheffing Gebouwd. De berekening is als volgt: WOZ-waarde x percentage = bedrag van de aanslag.

Ik ben slechts mede-eigenaar en toch staat de aanslag volledig op mijn naam?

Als er meerdere mensen eigenaar zijn van een kadastraal perceel, wordt slechts één van hen aangewezen als belastingplichtige. Op het aanslagbiljet staat dan in de kolom mede-eigendom de letter J vermeld. Deze belastingplichtige dient vervolgens zelf op grond van de eigendomsakte verrekening te laten plaatsvinden met de andere mede-eigenaren.

Waar ligt het werken met eenheden van € 2.500,- vast?

In artikel 220 f lid 1 van de gemeentewet ligt het bedrag van de eenheid vast. Voorheen was dit € 2.268,- Het waterschap hanteert voor de waterschapsomslag gebouwd hetzelfde eenhedenbedrag als de gemeente doet bij de Onroerede Zaak Belasting. Dit is geregeld in artikel 11 van de verordening op de waterschapsomslagen.

Waarom geen classificatie bij het gebouwd en wel bij ongebouwd?

Op grond van artikel 120 lid 7 van de Waterschapswet, kan het algemeen bestuur van het waterschap een verordening vaststellen. Hierin worden omslagklassen voor onroerende zaken ingesteld om te voorkomen dat verschillen in hoedanigheid of ligging leiden tot onevenredig voor- of nadeel voor de omslagplichtigen. Als er een verschil van meer dan 50% in belang (kosten) bestaat, dan moet het waterschap overgaan tot classificatie. Bij een verschil tussen de 25 en 50% heeft het waterschap de keuze om te classificeren. De heffingsmaatstaf (de WOZ-waarde) is zelf al een vertaling van het verschil in belang. Dure huizen hebben meer belang en betalen dus ook meer.

Waarom wordt de economische waarde gebruikt als heffingsmaatstaf voor de Watersysteemheffing Gebouwd?
Het gebruik van, de door de gemeente vastgestelde, economische waarde als heffingsmaatstaf voor de Watersysteemheffing Gebouwd ligt vast in artikel 120 lid 2 van de Waterschapswet. Het waterschap heeft geen enkele vrijheid om een andere heffingsmaatstaf te gebruiken dan in de wet is geregeld.
Wat is het verschil tussen Zuiveringsheffing en Watersysteemheffing?

Zuiveringsheffing wordt betaald voor de kosten die het waterschap moet maken om het geloosde afvalwater op één van zijn rioolwaterzuiveringen te zuiveren. De Zuiveringsheffing wordt opgelegd aan iedereen die afvalwater loost op de riolering. Veelal is dat aan de hoofdbewoner van een pand of aan de eigenaar van een bedrijf. Iedereen die afvalwater rechtstreeks op oppervlaktewater (sloot) loost, krijgt een aanslag Verontreinigingsheffing opgelegd.

Deze lasten worden betaald via de voorschotnota's van de waterleidingmaatschappij, die het drinkwater levert. Watersysteemheffingen zijn onder te verdelen in de Watersysteemheffing Gebouwd, Watersysteemheffing Ongebouwd en Waterysteemheffing Ingezetenen. Deze lasten moeten worden betaald, omdat het waterschap de zorg heeft voor goed waterbeheer. Dat wil zeggen: zorg dragen voor voldoende water in droge perioden en versnelde afvoer van het overtollig water in natte perioden. Tevens zorgt het waterschap voor de instandhouding van natuurwaarden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van vistrappen.

De Watersysteemheffing Gebouwd en Ongebouwd wordt opgelegd aan iedereen, die eigenaar is van een stuk grond, dan wel van een pand.

De Watersysteemheffing Ingezetenen wordt opgelegd aan iedereen die woont, werkt en recreëert binnen het waterschapsgebied. Ook hier is veelal de hoofdbewoner van een pand de belastingplichtige. Bedrijven worden niet aangeslagen voor de Watersysteemheffing Ingezetenen.

Wat te doen als ik tegen de WOZ-beschikking bezwaar heb aangetekend?
Als u bij de gemeente bezwaar heeft aangetekend tegen de afgegeven WOZ-beschikking kunt u de aanslag gewoon betalen. Indien de gemeente naar aanleiding van het door u ingestelde bezwaarschrift overgaat tot verlaging van de economische waarde, zal het waterschap ambtshalve (zonder dat daarvoor een bezwaarschrift hoeft te worden ingediend) overgaan tot verlaging van de waarde  en eventueel restitutie van het teveel betaalde bedrag, eventueel inclusief de daarvoor staande wettelijke rente.

Ook is het mogelijk om op schriftelijk verzoek uitstel van betaling te krijgen voor het in geschil zijnde bedrag. In uw uitstelverzoek dient u dan aan te geven hoe hoog de economische waarde volgens u zou moeten zijn.

U dient er wel rekening mee te houden dat, indien de gemeente uw WOZ-waarde handhaaft, aan u invorderingsrente in rekening gebracht kan worden.

Hoeveel waterschapsbelasting moet ik betalen?

De Watersysteemheffing Ingezetenen is een vast bedrag per jaar. Zie ook: rekenvoorbeeld.

Ik ben verhuisd. Wordt de Watersysteemheffing Ingezetenen nu verrekend?

De Watersysteemheffing Ingezetenen moet u voor het hele belastingjaar betalen voor het adres waar u op 1 januari van het jaar stond in geschreven.

Ik woon alleen. Kom ik in aanmerking voor vermindering van de Watersysteemheffing Ingezetenen?

Nee. Het aantal mensen dat in de woning woont, maakt voor deze belasting niet uit. Het is een vast bedrag per jaar per woonruimte.

Waar betaal ik Watersysteemheffing Ingezetenen voor?

U betaalt deze heffing zodat u 'droge voeten' houdt. Het waterschap beschermt het land tegen overstromingen en stemt het waterpeil af op de omgeving. Zo kunt u als inwoner veilig en prettig wonen, werken en recreëren.

Ik ben het niet eens met de categorie waarin mijn perceel is ingedeeld. Wat kan ik daar aan doen?

Als u het niet eens bent met de categorie waarin uw perceel is ingedeeld, dan kunt u hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Een nieuw onderzoek ter plaatse zal dan uitsluitsel geven over de juistheid van de categorie.

Ik heb mijn eigendommen verkocht, moet ik de aanslag dan toch betalen?
De aanslag wordt opgelegd aan iedereen, die aan het begin van het belastingjaar (1 januari) als eigenaar of zakelijk gerechtigde van het recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik danwel het recht van gebruik en bewoning bij het Rijkskadaster geregistreerd staat. Als in de loop van het belastingjaar het eigendom wordt verkocht, zal de notaris bij het passeren van de verkoopakte de waterschapslasten verrekenen. U kunt dit nakijken op de notariële afrekening. Zijn de waterschapslasten niet door de notaris verrekend, dan dient u dit zelf met de nieuwe eigenaar te regelen.
Is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de tariefstijging?

Ja, het is altijd mogelijk om bezwaar te maken tegen de stijging van het tarief. Het tarief wordt vastgesteld in de maand november van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar. Voordat het tarief definitief wordt vastgesteld vindt er een uitgebreide inspraakprocedure plaats, waarbij iedereen kan reageren op het voornemen van het waterschap om het tarief te gaan wijzigen. Van deze inspraak wordt door middel van een advertentie melding gemaakt in de dagbladen van Brabant Pers. Als u bezwaar maakt tegen de tariefstijging, nadat het tarief is vastgesteld, zal uw bezwaar kennelijk ongegrond worden verklaard. Het kennelijk ongegrond verklaren van uw bezwaar heeft tot gevolg dat de belastingrechter, in het geval u in beroep gaat, de procedure waarbij het tarief tot stand is gekomen slechts marginaal zal toetsen, aangezien de hoogte van het tarief een aangelegenheid is van het algemeen bestuur van het waterschap.

Is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor de Watersysteemheffing Gebouwd?

Nee, het is niet mogelijk om kwijtschelding te krijgen voor de Watersysteemheffing Gebouwd.

Is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor de Watersysteemheffing Ongebouwd?

Nee, het is niet mogelijk om kwijtschelding te krijgen voor de Watersysteemheffing Ongebouwd.

Waarom betaalt niet iedere eigenaar hetzelfde tarief voor de Watersysteemheffing Ongebouwd?

Het verschil in belang is bepalend voor het verschuldigde belastingbedrag. Dit betekent dat lage gronden meer moeten betalen dan hoog gelegen gronden. Om ook op lage gronden optimaal uw bedrijf uit te kunnen oefenen, moet het waterschap een andere inspanning verrichten, dan dit het geval is op hoge gronden. Er dienen meer voorzieningen te worden beheerd en onderhouden. Denk hierbij aan meer en diepere sloten. Teneinde dit verschil in belang ook in het belastingbedrag tot uitdrukking te brengen is de classificatie in het leven geroepen.

Waarom krijg ik meerdere aanslagen Watersysteemheffing toegezonden?

De Watersysteemheffing wordt opgelegd per kadastrale gemeente. Als u dus meerdere gronden / panden op naam hebt in verschillende kadastrale gemeenten, krijgt u per kadastrale gemeente een aanslagbiljet toegezonden.

Waarom moet ik Watersysteemheffing betalen?

Iedereen die gronden in eigendom heeft binnen het gebied van Waterschap De Dommel moet Watersysteemheffing betalen. Het waterschap voert namelijk werkzaamheden voor de waterbeheersing uit, waar alle gronden baat bij hebben. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het nemen van maatregelen om in natte perioden het water versneld af te voeren en in droge perioden het water vast te houden. Het waterschap onderhoudt en beheert hiertoe watergangen, duikers, sluizen e.d. De Watersysteemheffing is gebaseerd op het globaliteitsbeginsel en de solidariteitsgedachte. Dat betekent, dat aan het betalen van Watersysteemheffing geen enkele individueel recht kan worden ontleend. De Watersysteemheffing wordt betaald om de totale waterbeheersingskosten binnen het waterschapsgebied te dekken.

De aanslag staat op de verkeerde naam. Hoe zit dat?

Het waterschap gebruikt de naam en het adres zoals die bekend is bij het waterleidingbedrijf (Brabant Water www.brabantwater.nl). De inning van de Zuiveringsheffing en Watersysteemheffing Ingezetenen gebeurt namelijk via de waternota. Wij verzoeken u de juiste naam aan het waterleidingbedrijf door te geven.

De woonruimte waarvoor ik ben aangeslagen is niet bewoond, maar staat te koop. Is de aanslag terecht?

Tot het moment dat de woning verkocht is, moet de zuiveringsheffing betaald worden. De zuiveringsheffing wordt verrekend naar het daadwerkelijke deel van het jaar dat u op een adres woont / heeft gewoond.  In de afrekening die u krijgt van Brabant Water (www.brabantwater.nl) wordt dit automatisch verrekend.

Een alleenwonende betaalt 1 vervuilingseenheid. Wij wonen met twee personen en betalen 3 vervuilingseenheden. Hoe kan dat?
Voor woonruimten heeft de wetgever in het verleden uit doelmatigheidsoverwegingen de waterschappen een forfaitair systeem voorgeschreven. Dit wil zeggen dat een vast tarief wordt berekend, zonder dat rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden. Er wordt slechts onderscheid gemaakt tussen woningen bewoond door één persoon en woningen bewoond door meer dan één persoon. Het aantal vervuilingseenheden is afgestemd op de gemiddelde woningbezetting van drie personen. Enige onbillijkheid ten opzichte van tweepersoonshuishoudens is hierbij door de wetgever aanvaard.

In de afgelopen jaren zijn diverse alternatieven voor het rechtvaardiger verdelen van de lasten bedacht. Eén ervan was het heffen van één vervuilingseenheid per bewoner. De politieke partijen waren hier echter tegen omdat dit voor grote gezinnen tot onevenredig hoge kosten zou leiden.

Een ander bedacht alternatief is het "waterspoor" (heffing gebaseerd op ingenomen water) waarmee in Medemblik is geëxperimenteerd. Het experiment bleek echter geen succes. Nadeel hierbij was dat de huishoudens niet hoger mochten worden belast als wanneer zij volgens het woonruimteforfait zouden worden belast. Landelijke invoering van het waterspoor heeft bovendien als ander nadeel dat een groot aantal woningen niet is voorzien van een eigen watermeter (bijvoorbeeld in flatgebouwen), waardoor heffing op basis van ingenomen water niet zonder meer mogelijk is.

Belangrijk aspect is ook de financiële kant. Een aparte heffing voor tweepersoonshuishoudens zal een algehele stijging van het tarief per vervuilingseenheid tot gevolg hebben omdat de waterschappen in die situatie de begrote inkomsten anders moeten verdelen.

Ondanks alle inspanningen is men er tot op heden nog niet in geslaagd een passend en haalbaar alternatief te vinden voor het huidige woonruimteforfait.  

Er staat 3,0 vervuilingseenheden op de aanslag, maar wij wonen maar met twee personen?
Het waterschap hanteert twee tarieven voor de Zuiveringsheffing van huishoudens en kleine bedrijfsruimten.

1,0 vervuilingseenheid voor alleenwonenden of een bedrijf met minder dan 45 m3 per jaar en 3,0 vervuilingseenheden voor huishoudens met twee of meer personen of een bedrijf met een waterverbruik tussen 45 m3 en 210 m3.

Ik ben alleenstaand en heb twee kinderen. Krijg ik dan vermindering tot 1,0 v.e.?

Nee, want u bent niet alleenwonend. Alleen huishoudens die bestaan uit één persoon en die ook alleen staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de betreffende gemeente, betalen voor 1,0 vervuilingseenheid.

Ik ben verhuisd. Hoe wordt de Zuiveringsheffing verrekend?

De Zuiveringsheffing wordt verrekend naar het daadwerkelijke deel van het jaar dat u op een adres woont/hebt gewoond. In de afrekening - die u ontvangt van Brabant Water (www.brabantwater.nl) - ziet u of dit automatisch is verrekend.

De Watersysteemheffing Ingezetenen betaalt u maar op één adres. Op het adres waar u op 1 januari van het jaar staat ingeschreven.

Ik heb twee aanslagen ontvangen over twee verschillende adressen. Hoe kan dit?

De aanslagen worden in het begin van het jaar verstuurd om de mensen te informeren over het bedrag waarvoor ze aangeslagen worden. Het kan voorkomen, als u in de periode december/januari bent verhuisd, dat u twee aanslagen ontvangt. U kunt de aanslag over het oude adres als niet ontvangen beschouwen.

Ik kan de aanslag niet betalen. Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Als u minder inkomsten heeft dan 95 procent van een bijstandsuitkering dan komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de waterschapsbelastingen Zuiveringsheffing, Verontreinigingsheffing en Watersysteemheffing Ingezetenen. U kunt kwijtschelding aanvragen met het formulier op de website, per e-mail of schriftelijk ter attentie van de afdeling Belastingheffing en -invordering van Waterschap de Dommel, postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. De inkomensnorm ligt op 95 procent van het bijstandsniveau.

Ik wil vermindering naar 1,0 vervuilingseenheid van de aanslag voor mijn recreatiewoning, kan dat?

Dat kan alleen als u op uw hoofdadres ook als alleenwonende bij de gemeente staat ingeschreven. Vermindering aanvragen kan met het wijzigingsformulier op de website, schriftelijk ter attentie van de afdeling Belastingheffing en -invordering van Waterschap de Dommel, postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

Ik woon alleen. Hoe kan ik het alleenwonendentarief aanvragen?

Dit kan via de website met het wijzigingsformulier, of schriftelijk ter attentie van de afdeling Belastingheffing en -invordering van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA  Boxtel.

Mijn man/vrouw in januari 2013 overleden/opgenomen in een verpleegtehuis. Krijg ik nu vermindering tot 1,0 ve?

Ja, vanaf de datum dat u als alleenwonende staat geregistreerd bij het bevolkingsregister van de betreffende gemeente, krijgt u vermindering tot 1,0 vervuilingseenheid.

Moet ik de aanslag verontreiniginsheffing direct aan het waterschap betalen?

Nee, de inning van de Zuiveringsheffing vindt plaats via de nota's van de waterleidingmaatschappij Brabant Water www.brabantwater.nl.

Waarom betaal ik Zuiveringsheffing?

Met dit geld zuivert het waterschap al het afvalwater dat door de gootsteen, douchputje, wc etcetera spoelt. Het waterschap zuivert het water van 365.000 huishoudens. Het gezuiverde water geven wij terug aan de natuur. Zo dragen we bij aan een schone leefomgeving.

Waarom wordt er nog beregend als er onttrekkingsverboden zijn?

Het waterschap geeft vergunningen af om water te onttrekken uit sloten en beken. Bij een lage waterstand (minder dan 10% van het jaargemiddelde) wordt een verbod uitgevaardigd om gebruik te maken van deze vergunningen. Vaak wordt er voor het beregenen gebruik gemaakt grondwater. Hiervoor geeft de provincie vergunning af. Het is dan ook goed mogelijk dat er weinig water in de sloot staat, maar er geen problemen met het grondwater zijn. In dat geval is het mogelijk dat er nog steeds beregend wordt met grondwater.

Wordt er gecontroleerd of er nog water onttrokken wordt?
Het waterschap voert van tijd tot tijd aangescherpte controles uit op naleving van de vergunningplicht en het ingestelde wateronttrekkingsverbod. Ook de politie en de diverse handhavingteams voeren aangescherpte controles uit.
Kan er overal gezwommen worden?
We adviseren alleen in de aangewezen zwemplassen te zwemmen. Daar wordt de waterkwaliteit gemeten en is de kwaliteit goed. Op de overige plaatsen is dat onduidelijk.
Wat te doen bij plaatsen met blauwalg?
Het waterschap raadt, in het geval er blauwalg geconstateerd is, iedereen aan extra zorgvuldig te zijn en onnodig contact met het besmette water te vermijden. Ook honden kunnen beter niet in water met blauwalgen zwemmen. Wij adviseren niet te vissen in water met blauwalg.

Contact met oppervlaktewater waarin de blauwalgen voorkomen kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan dat leiden tot maag- en darmklachten. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend.

Mensen die toch in contact komen met water dat blauwalgen bevat, worden geadviseerd een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen.

Mag overal gevaren worden?

Op dit moment kan er nog op alle daartoe aangewezen plaatsen gevaren worden.

Mag overal gevist worden?

We roepen de sportvissers op om in verschillende beken ten zuiden van het Wilhelmina Kanaal zoals de Beerze, Groote Beerze, Keersop, Poppelse Leij, Rovertse Leij, Kleine Dommel en Reusel voorlopig niet te vissen. In deze beken heerst een bijzonder lage waterstand. Door de hoge temperatuur en de geringe stroming bevat het water erg weinig zuurstof. De vis zit geconcentreerd in enkele diepe bochten en kommen en moet daar rusten. Extra storing en stress moet voorkomen worden zodat ze zo min mogelijk extra zuurstof verbruiken.

Wanneer mag er weer water onttrokken worden?

Een verbod wordt afgekondigd als de hoeveelheid water die door een beek stroomt minder dan 10 % is van het jaargemiddelde en de weersvooruitzichten geen hoop op verbetering geven. Op het moment dat het verbod wordt opgeheven, maakt het waterschap dit bekend. Bij sommige beken duurt dat soms wel tot november.

Zijn de problemen direct voorbij als de temperatuur daalt en het gaat regenen?

Nee, voordat er weer voldoende water door de beken stroomt kan soms wel tot november duren. Dit verschilt van beek tot beek.

Daarnaast kunnen er extra problemen onstaan als er hevige regenbuien vallen. Soms stort het riool over in het oppervlaktewater. Dit kan vissterfte tot gevolg hebben.

Wat te doen bij plaatsen met botulisme?

De meest voorkomende vorm van botulisme is in principe niet gevaarlijk voor de mens. Honden en andere dieren kunnen er ziek van worden. Het waterschap raadt iedereen aan extra zorgvuldig te zijn en onnodig contact met het besmette water te vermijden. Ook honden kunnen beter niet in water met botulisme zwemmen. Wij adviseren om daar niet te vissen.

Zijn de sloten ‘van overwegend belang’ ook watervoerende sloten?

Meestal wel maar niet altijd. Een watergang waarop een regenwateruitlaat met meer dan vijf ha achterliggend verhard gebied loost en een watergang waarop een overstort loost  zijn wateren ‘van overwegend belang’. Deze wateren kunnen soms droog staan.

Als ik zelf onderhoud moet gaan uitvoeren, hoe regel ik dit dan?

U kunt het onderhoud zelf doen met eigen materieel maar u kunt ook een loonwerker inschakelen om dit voor u te doen.

Op grond van het lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij is het verplicht om langs watervoerende sloten een teelt- en bemestingsvrije zone te hebben. Is er een relatie met de legger oppervlaktewaterlichamen?

Langs A-wateren die op de legger staan moet op grond van de keur een obstakelvrije onderhoudsstrook in stand worden gehouden. Deze strook is nodig om met onderhoudsmachines langs de waterloop te kunnen rijden. Er is geen enkele relatie met de teelt- en bemestingsvrije zone uit het Lozingenbesluit.

Kan ik het onderhoudspad/ sloot van het waterschap overnemen (kopen)?

Dat is alleen mogelijk voor niet-leggerwaterlopen. Dit zijn waterlopen waarvan het onderhoud door de aanliggende eigenaar of gebruiker moet plaatsvinden. Of het waterschap tot verkoop bereid is, wordt per situatie bekeken. U kunt hiervoor contact opnemen met het waterschap, telefoon 0411-618 618.

Ik wil een bronbemaling starten in verband met een bouwproject. Welke stappen moet ik ondernemen?

Bij een bronbemaling kunnen zowel de Provincie Noord-Brabant, het waterschap als de gemeente waarin de lozing plaatsvindt betrokken zijn. De provincie heeft uitvoerend gezag op het onttrekken van grondwater. Op de website van de Provincie Noord-Brabant vindt u hierover meer informatie. Het waterschap heeft uitvoerend gezag op het lozen van onttrokken grondwater. Bij lozing van het onttrokken water op de riolering dient de gemeente (uitvoerend gezag als beheerder van het riool) vooraf toestemming te geven.

Meer informatie over het lozen van bronneringswater.

Ik heb veel last van water op mijn percelen. Kan ik dan bezwaar maken tegen betaling van de waterschapsomslag?

Als u bezwaar maakt tegen betaling van de Watersysteemheffing omdat u wateroverlast heeft op uw land, wordt uw bezwaar als "kennelijk ongegrond" afgedaan. U betaalt de Watersysteemheffing immers om de totale kosten van het waterbeheer te kunnen dekken.

Als u wateroverlast heeft, kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoon: 0411 618 618.

Waar ligt het werken met een vast percentage van de WOZ-waarde vast?

Het waterschap hanteert voor de Watersysteemheffing Gebouwd een vast percentage zoals de gemeente ook doet voor de onroerende zaak belasting. Dit is geregeld in artikel 10 van de "Verordening op de Watersysteemheffing 2009".

Ik ga verhuizen, moet ik een adreswijziging doorgeven?

Een verhuizing geeft u door aan uw gemeente en aan het waterleidingbedrijf Brabant Water (www.brabantwater.nl). Brabant Water regelt uw adreswijziging met Waterschap De Dommel. Heeft u toch een adreswijziging doorgegeven aan ons? Dan stellen wij Brabant Water daarvan op de hoogte.
Ook dient u uw adreswijziging door te geven als u gebruikt gaat maken van een postadres of verhuisd naar, of verhuisd in het buitenland naar een ander adres.

Waarom wordt de waterschapsbelasting dit jaar meer verhoogd dan andere jaren?

De belastingverhoging is voor het grootste deel het gevolg van de overdracht van taken van het Rijk en de provincie naar de waterschappen. Taken om inwoners van ons land te beschermen tegen hoogwater en overstromingen; zoals het bouwen en verstevigen van rivier- en zeedijken en de bestrijding van muskusratten.

Welke taken draagt het Rijk over aan de waterschappen?

Alle taken en maatregelen die de inwoners van ons land beschermen tegen hoogwater en overstromingen. Denk aan het bouwen en verstevigen van rivier- en zeedijken en de bestrijding van muskusratten.

Gaat iedereen in 2013 meer betalen?

Ja. De extra kosten worden verrekend in de watersysteemheffing. Deze heffing wordt door iedereen betaald. Daarom gaat iedereen meer betalen. Maar omdat eigenaren van gebouwen en van grond hiervoor ook watersysteemheffing betalen is de verhoging voor deze eigenaren het grootst.

Hoeveel stijgt de waterschapsbelasting in 2014?

De waterschapsbelasting wordt berekend op basis van aantal aspecten en uw woonsituatie. Woont u in een huurhuis en bent u geen eigenaar van gebouwen en/of grond? Dan betaalt u alleen zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen. Bent u wel eigenaar van een koophuis en/of van grond? Dan betaalt u hiervoor ook belasting: watersysteemheffing eigenaren. De tarieven, maar ook de tariefstijgingen, zijn voor alle categorieën verschillend. Ter indicatie: een huurder betaalt per jaar ongeveer 5 euro meer dan in 2013 en een huiseigenaar ongeveer 10 euro, afhankelijk van de waarde van het huis. Ook eigenaren van grond betalen meer. Zo betaalt een landbouwbedrijf met 25 hectare grond 125 euro meer dan in 2013. Op de tariefkaarten kunt u het bedrag vinden dat voor u van toepassing is.

Wat verandert er aan de taken van het waterschap nu precies? Waterschap De Dommel werkt toch altijd al aan droge voeten?

Ja, wij zorgen voor droge voeten, voldoende en schoon oppervlaktewater en het juiste waterpeil. Ook richten we overstromingsgebieden in om wateroverlast in steden en dorpen te voorkomen. Bovenop de kosten voor deze taken in ons eigen werkgebied komt een deel van de kosten die we als land maken voor de bescherming van onze laaggelegen gebieden. Afgesproken is namelijk dat vanaf 2012 alle 25 waterschappen meebetalen aan deze maatregelen, ongeacht hun ligging. Bescherming tegen hoogwater is belangrijk voor alle Nederlanders. Denk bijvoorbeeld aan de economische gevolgen van grote overstromingen.

Wat zijn de financiële gevolgen van de nieuwe taken voor de waterschappen?
De kosten van de 25 waterschappen stijgen vanaf 2015 met € 200 miljoen per jaar door de overdracht van taken van het Rijk en de provincies naar de waterschappen. Hiervan is € 181 miljoen voor de dijken en 19 miljoen voor de muskusrattenbestrijding.

Deze verhoging gaat stapsgewijs: in 2011, 2012 en 2013 is dit € 100 miljoen, in 2014 € 150 miljoen en vanaf 215 € 200 miljoen.

Wat zijn de financiële consequenties voor Waterschap De Dommel?

Voor Waterschap De Dommel betekent dit dat we vanaf 2011 meer gaan betalen, oplopend tot  jaarlijkse meerkosten van € 10 miljoen in 2015. Voor de begroting van 2012 is het aandeel van de extra kosten voor hoogwaterbescherming (€ 5 miljoen) aanzienlijk gezien de totaalkosten voor het watersysteem van 25 miljoen.

Worden alle extra kosten doorberekend in de belastingen?

Nee, de extra kosten worden voor het grootste deel betaald uit besparingen en innovaties. Zoals samenwerking met andere waterschappen en overheden en door het slimmer organiseren van het werk. Het resterende deel van de extra kosten wordt doorberekend via de waterschapsbelasting. Zowel burgers als bedrijven en grondeigenaren gaan meer waterschapsbelasting betalen.

Is de waterschapsbelasting bij alle waterschappen even hoog?

Nee, de hoogte van de aanslag waterschapsbelasting is mede afhankelijk van de kenmerken van het waterschapsgebied. Het gebied van Waterschap De Dommel is hoog gelegen en heeft met Tilburg en Eindhoven maar een beperkt aantal grote steden. Mede hierdoor zijn onze tarieven laag. Sterker nog, we zijn tot op heden het goedkoopste waterschap van Nederland.

Waaraan besteedt Waterschap De Dommel de komende jaren het belastinggeld?

Waterschap De Dommel heeft als opdracht en taak om vóór 2015 noodzakelijke maatregelen te hebben genomen tegen overstromingen en wateroverlast. Hiervoor leggen we waterbeschermingsgebieden aan op plekken waar het kan. Ook moeten we maatregelen nemen tegen besmetting door rioolwater. Verder richten we riviertjes en beken natuurlijker in waardoor water langer vast wordt gehouden in het gebied. Dit is bovendien goed voor de natuur en het landschap.

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven