Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Biodiversiteit

Biodiversiteit, pijler van al het leven op aarde, loopt wereldwijd achteruit. Een ontwikkeling die snel moet stoppen. Daarom is 2010 op internationaal niveau uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit. Bij Waterschap De Dommel staat het actieteam al in de startblokken. Het bestuur ondertekende oktober 2009 als eerste waterschap een biodiversiteitactieplan!

Waterschap zet tandje bij aan herstel biodiversiteit in Noord-Brabant

Biodiversiteit en waterschappen gaan al jaren hand in hand. We doen allemaal aan beekherstel, leggen ecologische verbindingszones aan, maken vispassages en investeren waar mogelijk in het herstel en behoud van Natte Natuur Parels en Natura2000-gebieden. Voor Waterschap De Dommel was het ondertekenen van de Europese Countdown 2010-verklaring in 2007 daarom geen enkel punt van discussie. Het  was eerder een logische vervolgstap, die ons de mogelijkheid gaf handen en voeten te geven aan onze ambitie om nog een tandje bij te zetten aan het herstel van de biodiversiteit in Noord-Brabant.
Lees hier het artikel (pdf) over Biodiversiteit in Het Waterschap.

Grote Gele Kwikstaart

In 2010 is de Grote Gele Kwikstaart benoemd als biodiversiteitsambassadeur voor Waterschap De Dommel. Bent u benieuwd hoe het gesteld is met deze gele vriend. Waarnemingen in nestkasten kuntu doorgeven via de website http://www.grotegelekwik.nl/, waarnemingen buiten de nestkasten via http://www.waarneming.nl/.  
Coördinatiepunt Landschapsbeheer heeft de resultaten van 2013 (pdf) in een overzicht geplaatst.

Poelenadoptieproject

Inmiddels hebbenvier scholen uit Boxtel een poel geadopteerd. Op 11 april heeft de Angelaschool, onder toezicht van Wethouder v.d Wiel een poel geadopteerd. Op 4 april 2012 De Vorsenpoel en op 20 juni 2011 adopteerde de Jenaplanschool Molenwijk al een poel in de Achterbergstraat. En op 14 september 2011 heeft ook de Amaliaschool een poel geadopteerd. Deze poel ligt achter het Waterschapshuis.

Angelaschool adopteert poel op 11 april

Loco watergraaf Tiny Arts vertelt de kinderen waarom het poelenadoptieproject zo belangrijk is. Kijk eens wat er leeft in de poel

Samen met de WNLB, gemeente Boxtel en het waterschap is het initiatief om poelen door basisscholen te laten adopteren ontstaan. Binnen het Poelenadoptieproject ligt het accent op natuurbeleving en de waarde van natuur ervaren. Vanuit deze natuurervaringen zullen de kinderen zich meer verantwoordelijk en betrokken gaan voelen bij het leven in en om een poel. Vanuit deze natuurervaringen zullen de kinderen zich meer verantwoordelijk en betrokken gaan voelen bij het leven in en om een poel. Samen met de poelenwerkgroep en het waterschap kan daarna de stap worden gezet naar klein onderhoud.

2010 was het jaar van de biodiversiteit en vierde de werkgroep Natuur en Landschapsbeheer Boxtel haar twintig jarig bestaan. In het kader daarvan had de poelenwerkgroep het idee opgevat gastlessen te geven aan leerlingen van basisscholen (groep 6 en 7). Onder andere de Amaliaschool en Jenaplanschool Molenwijk reageerde enthousiast. De werkgroep (WNLB) ontving hiervoor van het waterschap een Groene Handdruk vanuit een initiatief van de  Duurzame Driehoek. Van de geldprijs zijn schepnetten aangeschaft.

Jenaplan school Molenwijk zet vissen uit in poel  Amaliaschool actief bij geadopteerde poel

Countdown 2010 doelstelling

Doelstelling van Countdown 2010 is het verlies aan biodiversiteit in 2010 te stoppen. Door het verdrag te ondertekenen geef je als organisatie aan actief mee te willen werken om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Grote initiatiefnemers voor de Countdownverklaring in Nederland waren in 2005 de ministeries van LNV en VROM, de provincie Noord Brabant, het IUCN 3) Nederlands Comité en de European for Nature Conservation. Vele in Brabant volgden hen, waaronder de vier Brabantse waterschappen in 2007. Inmiddels hebben zo’n 100 organisaties en gemeenten in Brabant de verklaring ondertekend. Zie ook: http://www.biodiversiteitbrabant.nl/

Biodiversiteitsjaar 2010

Kijk hier voor de landelijke biodiversiteitsagenda.

Ambassadeurssoort

Waterschap De Dommel vindt het belangrijk dat ook zijn medewerkers doordrongen zijn van biodiversiteit. Daarom was er een interne verkiezing: biodiversiteitsambassadeurssoort. De Grote Gele Kwikstaart kwam als winnaar uit de bus. Deze vogel staat symbool voor biodiversiteit bij ons waterschap.

Logo Biodiversiteit Oké Waterschap De Dommel

De Grote Gele Kwikstaart staat voor een goede waterkwaliteit, een goede morfologie en relatief snel stromend water met veel insecten. Hij zoekt nogal eens geschikte broedlocaties bij bruggen, stuwtjes, sluizen en watermolens Ook hebben de vogels grote belangstelling voor rioolwaterwaterzuiveringen met hun kunstmatige waterstromen.
De vogels zoeken hun voedsel met name aan de waterkant op slikkige of stenige oevers of natte balken. Daarnaast gebruiken ze kort grasland, paden, daken en ander oppervlakken, waar ze lopend achter insecten aanjagen.

In 2010 heeft Waterschap De Dommel vijf publicitaire evenementen op de rol staan:
1) Genenberg
2) Start maaiseizoen
3) Biodiversiteitsweek Tilburg
4) Opening rioolwaterzuivering Sint-Oedenrode
5) Zondag Waterdag

Eerste project!

Op 8 maart 2010 werd de Grote Gele Kwikstaart als ambassadeur bekend gemaakt. Dit gebeurde tijdens de opening van de vispassage Genenberg in Sint-Michielsgestel.
Informatiepaal met het biodiversiteitskeurmerk 
Dit project is een prima voorbeeld waarbij biodiversiteit belangrijk is.

Tweede project: Start maaiseizoen

Op maandag 17 mei is Waterschap De Dommel gestart met het maaiseizoen. Er worden weer honderden kilometers watergang gemaaid. Dit is noodzakelijk om de doorstroom van watergangen te garanderen. Het water mag immers niet té hoog maar ook niet té laag staan.
Onder toezicht van journalist van Eindhovens Dagblad werd door drie onderhoudsmedewerkers vol enthousiaste gestart met het maaien. De Dommel maait haar watergangen op een alternerende manier. Dit heeft een positief effect op de flora en faune en dus ook de biodiversiteit.
Journalist in gesprek met het waterschap, Brabants Landschap en een landeigenaar

De maaitrein

Derde project: Biodiversiteitsweek Tilburg

22 t/m 30 mei 2010 was het de week van de biodiversiteit. Gemeenten Tilburg heeft dit actief opgepakt. Wij als waterschap waren één van de 60 partners die 'iets' hebben ondernomen in deze bijzonde week. Op zaterdag 29 mei stonden wij met een stand in Tilburg Noord, bij de Stokhasseltvijver. Er waren vooral veel omwonenden die een kijkje kwamen nemen. In het bijzonder de kinderen.

De verwondering van alle kinderen over wat er allemaal in het water leeft was bijzonder. Zeker 40 kindjes wandelden mee naar de Perosievijver om water waterdiertjes te scheppen in Perosievijver. Een prachtig lint van kindjes met kleurige schepnetjes wandelend door Tilburg Noord. Het contrast tussen goed en slecht water had niet groter kunnen zijn. Bij de vijver Stokhasselt vinden de kids werkelijk niets. Bij de Perosievijver zaten de netten vol met diertjes. Kikkervisjes, larven van libellen en juffers, waterkevertjes.  De kinderen wilden natuurlijk niet meer terug naar het park bij de stokhasseltlaan. De netjes hebben we weggegeven want kinderen waren nog lang niet klaar.

Kinderen met schepnetjes aan het werk bij deStokhasseltvijver in Tilburg Perosievijver

Vierde project: opening rioolwaterzuivering Sint-Oedenrode

Waterschap De Dommel heeft acht rioolwaterzuiveringen in zijn gebied. Zo ligt er ook een rioolwaterzuivering in Sint-Oedenrode. Deze zuivering is de laatste twee jaar flink verbouwd. De zuivering voldeed niet meer aan de nieuwe technische eisen en de capaciteit was te klein.
Bij de start van de verbouwing heeft het waterschap contact gezocht met Basisschool Dommelrode uit Sint-Oedenrode. Zij hebben het project op de voet gevolgd. Ze zijn opgeleid tot echte waterambassadeurs.
De kinderen hebben in mei al een eerste nestkast voor de Grote Gele Kwikstraat opgehangen op de zuivering.

Kinderen basisschool Dommelrode hangen eerste nestkast

Bij de opening van de rioolwaterzuivering op 10 juni was er speciale aandacht voor biodiversiteit. De kinderen hadden allemaal ons biodiversiteitslogo op hun t-shirt. Deze ambassadeurtjes gaven ná het officiele deel excursies aan alle gasten. In dit verhaal vertelde zijn dat het waterschap ook werkt aan de verbetering van de biodiversieit. Het plaatsen van nestkasten is hier een prima voorbeeld van.

Rondleiding door de kids tijdens de opening

Zondag Waterdag 19 september 2010 

Al voor het vijfde jaar organiseerden we zondag jl. Zondag Waterdag. Dit maal op de rioolwaterzuivering in Tilburg. Op deze waterdag willen we, samen met partners, laten zien wat voor werk we doen en wie we zijn als Waterschap. We hebben dan echt 1-op-1 contact met de burger.

Het was zondag prima weer. Om 11.00 uur ging de poort open en direct stroomden de bezoekers binnen. Zo'n 2000 burgers hebben onze open dag bezocht. De reacties waren erg positief. De bezoekers geven aan nu eindelijk te weten wat wij doen als waterschap. Daarnaast waren er diverse leuke activiteiten voor kinderen (nepdrollen gooien, in aquabubbles lopen en de kruikenzeikersrace). Ook de boottocht trok veel bezoekers en alle informatiestands werden druk bezocht.

Ruim 70 Dommellaars hebben zich tijdens Zondag Waterdag ingezet.

De vijf clubs die de Groene Handdruk hebben ontvangen

Persoonlijke initiatieven

De Grote Gele Kwikstraat is de biodiversiteitsambassadeur van Waterschap De Dommel. We vinden het hierbij belangrijk dat we ook met locale groepen en/of burgers in contact zijn en komen. Zo hebben we recent contact gelegd met de nestkastengroep Vught/Cromvoirt. Op onderstaande foto's is te zien hoe begin april een aantal nestkasten voor de Grote Gele Kwikstraat zijn opgehangen. De nestkasten hangen onder duikers.

Nestkast onder duiker

Hieronder is te zien hoe een nestkast bij de Broekleij aan het Pepereind naast de IJzeren man in Cromvoirt wordt geplaatst.

Nestkast bij IJzeren man

High Tech Campus Eindhoven: samen aan de slag!

Op verzoek van Waterschap De Dommel en de High Tech Campus heeft Royal Haskoning enkele maatregelen uitgewerkt die als doel hebben de biodiversiteit in het Dommeldal op het terrein van de High Tech Campus te versterken.

Door het nemen van kleine maatregelen in het gebied zoals het verondiepen van sloten, het afgraven bovengronds en verflauwen taluds van poelen bieden we meer kansen voor watervogels, amfibieën en moerasvegetatie. Deze maatregelen worden meegenomen in het bagger- en beekherstelproject Dommel door Eindhoven. De leerlingen van de Heliconopleidingen/VMBO-groen werken al enkele jaren in het kader van het poelenadoptieproject van de gemeente Eindhoven mee aan het beheer van de poelen die in het Dommeldal liggen. In het kader van het vak ‘beroepssituatie natuur- en landschapsbeheer’ maken ze op deze wijze kennis met verschillende landschapselementen en het beheer daarvan. Dit jaar gingen de handen extra uit de mouwen en maakten ze een start met de voorbereidende werkzaamheden in dit gebied.

Leerlingen van de heliconopleiding/VMBO groen

Werkzaamheden

Op vrijdag 26 november werden de bomen weggezaagd op de plek waar de poel uitgebreid zal worden met een ondiepe zone, waardoor voor amfibieën een aantrekkelijk habitat zal ontstaan. Het vrijgekomen hout is verwerkt in een takkenril; die mogelijkheden biedt voor kleine zoogdieren en ook amfibieën om zich te verschuilen. Spannend was het weghalen van de oude weidepaaltjes in de poel: ‘sterke mannen’ met waadpakken aan zorgden ervoor dat dit klusje met veel plezier geklaard werd!

Sterke mannen in waadpakken

Beursvloer Provincie Noord-Brabant

Op 17 november waren 382 personen aanwezig waren op de beursvloer die 191 organisaties vertegenwoordigden! Dat is geweldig. Waterschap De Dommel is trots op het feit dat wij een van de partijen zijn die mochten laten zien wat we dit jaar allemaal bereikt hebben. We wilde vooral de bezoekers laten zien dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn als je het maar praktisch aanpakt. Deze kennis hebben we gedeeld maar we hebben zeker ook kennis en input gehaald. Het was geweldig om andere aanpakken te horen en te zien. In totaal hebben we 7 matches gemaakt! We gaan met deze partijen nu bekijken waar en hoe we samen kunnen werken, krachten kunnen bundelen en kennis kunnen delen.

Op het podium

Naast de beursvloer en het zoeken naar matches was er ook ruimte voor discussie en presentaties tijdens het (mini) symposium. Een onderdeel hiervan was "van Parels tot Kroon". Waterschap De Dommel was een van de zes "parels" die een samenwerking heeft ondertekend.

Gemeenten, waterschap en natuurmarktplaats tekenen voor innovatieve biodiversiteitsprojecten. Voor ons betekent dit concreet dat we samen met gemeente Boxtel een poelenadoptieproject gaan opstarten. Dat project past dan weer mooi in het project beekherstel Dommel door Boxtel. Dommel als parel

Laatste twee Groene Handddrukken uitgereikt

Woensdag 22 december heeft Tiny Arts (loco-watergraaf) de laatste twee Groene Handdruk uitreikt namens Waterschap De Dommel. Al eerder dit jaar deelde het waterschap, tijdens haar jaarlijkse open dag, vijf Groene Handdrukken uit. Met de uitreiking sluit het waterschap een succesvol biodiversiteitsjaar af.

De Groene Handdruk is een initiatief van de Duurzame Driehoek, een samenwerkingsverband tussen zeventien gemeenten, Waterschap De Dommel en buurtwaterschap Aa en Maas. Waterschap De Dommel werkt dagelijks hard aan schoon, voldoende en veilig water, maar we kijken ook verder. Natuur en landbouw hebben onze voordurende aandacht. Het bevorderen van de biodiversiteit in Brabant is een uitdaging waar we onze bijdrage graag aan leveren.

Groepsfoto twee winnaars (Tini Arts Loco-watergraaf & Peter Glas watergraaf)

Leden van de Duurzame Driehoek mogen in 2010 de ‘Groene Handdruk’ uitreiken aan burgers, die op eigen wijze de biodiversiteit hebben bevorderd of daar een goed voornemen voor hebben. De Groene Handdruk is een waarderings- of aanmoedigingsprijs en bestaat uit een trofee plus een geldprijs ter waarde van € 350. Loco-watergraaf Tiny Arts heeft 22 december de handdrukken uitreikt aan de volgende twee personen/instanties: Gerard Verhoeven wonend op Stapelen. Gerard heeft het initiatief opgepakt om een ooievaarsnest te plaatsen in het Dommeldal in Boxtel. De tweede winnar is het Biodiversiteits-team (B-team) uit Goirle, voor hun enthousiaste inzet voor biodiversiteit in Goirle en voorlichting naar burgers toe.

Gerard Verhoeven ontvangt de Groene Handdruk van Tiny Arts

Het B-team ontvangt de Groene Handdruk van Tiny Arts

Heeft u nog vagen?

Mocht u nog vragen hebben over biodiversiteit bij Waterschap De Dommel dan kunt u een e-mail sturen naar grotegelekwikstaart@dommel.nl.

Ondertekening vrienden van de Patrijs

Filmpje over biodiversiteit bij Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel
Naar boven