Het is mogelijk om afvalwater dat vrijkomt binnen het beheergebied van Waterschap De Dommel per as aan te voeren op één van de acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Zo vragen wij om afvalwatergegevens om te kunnen beoordelen of de lozing kan plaatsvinden. Deze gegevens over het afvalwater kunnen worden aangeleverd met behulp van een formulier. Voor de lozing wordt een overeenkomst afgesloten.

 • Aanmeldingsformulier
 • Overeenkomst
 • Bemonstering
 • Kosten

Afvalwaterstromen die op deze manier geloosd worden zijn bijvoorbeeld:

 • afvalwater van mobiele toiletten;
 • afvalwater van de veeteelt;
 • gezuiverd en ongezuiverd rioolwater van andere biologische zuiveringen;
 • bluswater of;
 • afgekeurde vloeibare partijen uit de voedselindustrie.

Aanmeldingsformulier

Als een leverancier van plan is afvalwater met een vracht-/tankauto op een rioolwaterzuivering te lozen moet deze contact opnemen met de procesoperator van die zuivering. De procesoperator zal dan vragen om een ingevuld aanmeldingsformulier te mailen of faxen. Dit formulier moet worden ondertekend door een bevoegd persoon. Aan de hand van het ingevulde formulier gaat de beheerder van de zuivering samen met zuiveringstechnologen van het waterschap beoordelen of een partij afvalwater verwerkt kan worden. Afhankelijk van de aard en samenstelling van het te lozen afvalwater zal deze beoordeling binnen enkele uren of enkele dagen worden gemaakt.

Overeenkomst

Als het waterschap besluit het afvalwater te gaan verwerken wordt een overeenkomst gesloten tussen de leverancier van het afvalwater en Waterschap De Dommel. In deze overeenkomst wordt onder andere vastgelegd op welke zuivering het afvalwater verwerkt wordt. Verder verklaart de leverancier met de overeenkomst dat de in het aanmeldingsformulier aangegeven samenstelling ook daadwerkelijk datgene is wat geloosd wordt en geeft het waterschap aan wanneer zij gebruik maakt van de mogelijkheid eventuele schade te verhalen op de leverancier. Verder wordt in de overeenkomst geregeld:

 • bemonstering,

 • weigeringsgronden,

 • ontbinding van de overeenkomst,

 • hoe te handelen bij geschillen en de wijze van communicatie over de levering.

De overeenkomst wordt door de beheerder van de zuivering en een namens de leverancier bevoegd persoon ondertekend.

Bemonstering

Voordat een partij daadwerkelijk wordt verwerkt op de rwzi worden een aantal monsters genomen van het te lozen afvalwater. Er wordt een controlemonster en een heffingenmonster genomen.

Het controlemonster wordt alleen geanalyseerd als na verwerking is gebleken dat de werking van de rwzi negatief is beïnvloed en er schade is opgetreden. De analyseresultaten van dit monster worden dan vergeleken met de gegevens op het aanmeldingsformulier. Wanneer deze twee niet met elkaar overeenkomen kan worden vastgesteld dat de schade is veroorzaakt door de partij afvalwater die per as is geloosd. In zo’n geval kan het waterschap besluiten de kosten van de schade op de leverancier te verhalen.

Het heffingenmonster kan worden gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de aanslag verontreinigingsheffing.

Kosten

Iedereen die afvalwater loost op een rioolwaterzuivering moet daarvoor betalen in het kader van de Waterwet. Deze zogenaamde zuiveringsheffing wordt bepaald aan de hand van een tabel of aan de hand van analyse van een monster. Wanneer afvalwater vanuit een vracht-/tankauto op de zuivering wordt verwerkt moet een leverancier een aangiftebiljet invullen. Dit biljet wordt bij de levering ingevuld en een kopie wordt door de beheerder van de zuivering bewaard. De leverancier zorgt voor ondertekening van het formulier en stuurt dit naar de afdeling Belastingheffing en -invordering van Waterschap De Dommel. Wanneer zuiveringsheffing is verschuldigd dan ontvangt de leverancier hiervoor een aanslag.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met een procesoperator van de rioolwaterzuiveringen via het algemene telefoonnummer 0411 618 618.

Meer informatie over afvalwater lozen per vracht-/tankauto op een rioolwaterzuivering

Heeft u gevonden wat u zocht?