Innovatie

Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en veilig water. Nieuwe oplossingen en technieken zijn essentieel om het werk goed te kunnen én blijven uitvoeren. Om de hedendaagse en toekomstige wateropgaven door klimaatverandering goed het hoofd te kunnen bieden, is een innovatieve aanpak noodzakelijk! De kennis en ervaring van onder andere bedrijven, scholen en burgers zijn zeer waardevol. Zo werken we aan een continue verbetering van onszelf als organisatie. Onderstaande 8 innovaties zijn slechts een selectie van innovaties waar we op dit moment mee bezig zijn.

Bouwen met natuur

sloot met takken erin

De werkgroep Bouwen met Natuur (BmN) kijkt naar maatregelen om beken op een meer natuurlijke manier te herstellen. Door te kijken naar natuurlijke processen en potenties worden de vastgestelde doelen voor een bepaald gebied gerealiseerd.

Biopolus: sociale innovatie sluit de waterkringloop

gebouw waar mensen omheen lopen

Overheden, onderwijs, ondernemers, media & cultuur en burgers – samen werken we aan kleinschalige, levensvatbare proeftuinen die een einde maken aan verspilling en afval in de waterkringloop.

Humuszuren uit afvalwater halen voor gezondere gewassen

Proces Humuszuren

De rioolwaterzuivering als grondstoffenfabriek is volop in ontwikkeling. Een interessante stof is humuszuur. Het effluent van de zuivering is altijd wat gelig van kleur. Dat komt door de humuszuren.

Bokashi proef: Oosterse wijsheid voor Brabantse bodemverbetering

proces maken Bokashi

Met de Kleine Kringloop ontvangen boeren al jaren het maaisel van het waterschap en verwerken ze dit in de akker. Een mooie regeling voor boer en waterschap, maar er is ook een nadeel: onkruid uit het maaisel komt op het land en voedingsstoffen stromen via de akker in de beek.

Stroompunt: bewoners op buurtniveau meer bewust maken van watergebruik

clipbord en flesjes

Stroompunt is een ‘social design’ research project, dat tussen 2015 en 2017 in fasen is uitgevoerd in Eindhoven. Het project is gericht op de relatie tussen bewoners en water, in en rondom het huis, met als doel bewoners op buurtniveau meer bewust te maken van (hun) watergebruik.

Dommelbeluchting om bij overstorten beter te zuiveren

collage schuim op water

Door bij hevige regen extra zuurstof in de Dommel te brengen, wordt het water na een riooloverstort sneller schoon. De natuur gaat gewoon even aan de beademing.

Een regenton op het dak van flats voor hergebruik van hemelwater

regenton

Bewoners van drie Eindhovense flats hergebruiken hemelwater dankzij een grote regenton op het dak, die tappunten heeft op elke verdieping.

Innovaties afkoppelen: sponswerking van de bebouwde omgeving

Logo Huisje Boompje Beter

Hoe vergroten we de sponswerking van de bebouwde omgeving. Dat is één van de vraagstukken uit het Actieplan Leven-de-Dommel.