Beekherstel Kleine Beerze (Zuid)

De Kleine Beerze en een poel bij Hoogeloon na herinrichting

Waterschap De Dommel heeft in samenwerking met de gemeenten Eersel en Bladel, de provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten en ministerie van Defensie het zuidelijk deel van de Kleine Beerze heringericht. De beek stroomt nu weer kronkelend door het landschap. Hierdoor ontstaat een meer natuurlijk en een evenwichtiger watersysteem. Er is meer ruimte voor het vasthouden en bergen van water, meer variatie in stroming, een afwisselende bodem en oever en ook schoner water.

Beekherstel

In het reconstructieplan waren voor de Kleine Beerze de functies ecologische verbindingszone en beekherstel opgenomen, maar in verband met de grondverwerving heeft het waterschap in dit traject nu alleen beekherstel tot uitvoering gebracht. Sindsdien meandert de beek weer, hierdoor ontstaat een meer natuurlijk en een evenwichtiger watersysteem. Bovendien is er meer ruimte voor het vasthouden en bergen van water, meer variatie in stroming, een afwisselende bodem en oever en ook schoner water. Uiteindelijk is 2,1 km rechte beek verlengd tot 3,2 km meanderende beek, zijn er ruim 18.000 bomen gepland en is er 17.500 m3 grond verzet.

Blauwe knooppunten

Om de waterkwaliteit van twee inkomende watergangen te verbeteren, zijn er tevens twee zogenaamde blauwe knooppunten. Bij één van deze watergangen, ten westen van de Kleine Beerze, zijn naast een flauwe oever ook twee drempels aangebracht, zodat het water vertraagd in de Beerze stroomt. De Kleine Aa is ter plaatse van de instroom in de Kleine Beerze enigszins verlegd zodanig dat het water via een grote poel in de Kleine Beerze stroomt.

Flora en Fauna

Ook zijn er maatregelen genomen die gunstig zijn voor het dierenleven; zo zijn er poelen voor amfibieën, zijn er voor grootvee voordes in de beek aangelegd en zijn er houtsingels aangelegd waar struweelvogels een plek kunnen vinden.

Recreatie

Om de natuur optimaal te kunnen beleven zijn recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, 2 voetgangersbruggen (één in de omgeving waar ooit een Romeinse brug heeft gelegen), zitbankjes en informatievoorzieningen geplaatst.

Wategraaf Glas en wethouders tijdens opening op nieuwe banje aan Kleine Beerze

 

 

 

 

 

 

 

Unieke archeologische vondsten

Tijdens de graafwerkzaamheden aan de Kleine Beerze, die werd begeleid door archeologen van RAAP Archeologisch Adviesbureau, is een unieke vondst gedaan. Er zijn 10 bronzen bijlen gevonden en resten ontdekt van een oude brug. De bronzen bijlen zijn minimaal van 1500 v. Chr. De resten van de brug bestonden uit twee rijen eikenhouten palen die haaks op de bedding van de Kleine Beerze waren georiënteerd. Op grond van Romeinse aardewerkfragmenten (o.a. vensterglas van een Romeinse villa, aardewerkfragmenten van een voorraadpot en geïmporteerd roodbakkend aardewerk) die tussen de houten palen zijn aangetroffen, moet de brug vermoedelijk gedateerd worden in de Romeinse tijd. De resten bevinden zich onder de grondwaterspiegel en zijn afgedekt met een pakket klei. De houten palen bevinden zich door deze bijzondere ligging in een zuurstofvrije omgeving en zijn daardoor niet vergaan. In overleg met het bevoegd gezag, provincie Noord-Brabant is besloten de vondst op te graven, nu de resten aan de lucht zijn blootgesteld.

Archeologische vindplaats met voorwerpenDe 10 bronzen bijlen

Feestelijke opening Kleine Beerze zuid

Het beekherstelproject Kleine Beerze zuid is op dinsdag 14 juli 2009 feestelijk geopend. Watergraaf Peter Glas liet tijdens een wandeling door het gebied zien wat het resultaat is van de herinrichting van het beekdal van de Robuuste Kleine Beerze.  Burgemeester Anja Thijs van de gemeente Eersel en wethouder Harry Goossens van de gemeente Bladel schonken een bankje aan de wandelaars van het gebied. Daarnaast onthulde Peter Glas een informatiepaal en vertelde Jan Roymans op gepaste wijze over de archeologische vondsten in het gebied. Hij deed dit bij de nieuwe waterburg die in Romeinse stijl is nagemaakt.

Watergraaf Glas onthult informatiepaal tijdens opening Kleine Beerze

De nieuwe romeinse brug over De Kleine Beerze