Kleine Dommel Heeze

8 juni 2017 Het beekdal van de Kleine Dommel gaat de komende jaren veranderen. In mei 2017 is de uitvoering gestart. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Zo zorgen we ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Tegelijkertijd wordt in het beekdal natuur ontwikkeld. Dit gebeurt onder andere door de beek te versmallen en natuurlijk te laten meanderen. Hierdoor gaat het water sneller stromen en krijgen bijzondere planten en vissen de kans zich hier te ontwikkelen. Het cultuurlandschap laten we daarbij zoveel mogelijk zoals het is.

Laatste nieuws

Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van het waterbergingsgebied en de natuurontwikkeling in het beekdal van de Kleine Dommel in Heeze. Het werkterrein is in verband met veiligheid niet toegankelijk. Maar aan de Rul, vlakbij de brug over de Kleine Dommel, kunnen belangstellenden een kijkje nemen bij de werkzaamheden. Waterschap De Dommel heeft daar namelijk een tijdelijk uitkijkpunt geplaatst.

Tijdelijke omleiding Rul in Heeze voor aanleg nieuwe kade

Vanaf 4 september is er een tijdelijke omleiding bij de weg Rul in Heeze. Er komt hier een nieuwe kade die het achterliggende perceel, de Rulse Hoeve, zal beschermen tegen hoog water. De weg maakt onderdeel uit van deze kade en wordt daarom een stukje verlegd en opgehoogd. De Rul wordt tijdelijk afgesloten vanaf de bouwkeet aan de Rul 31 tot aan de brug over de Kleine Dommel. De kruising met de Zegge blijft bereikbaar. Om het auto- en fietsverkeer niet te stremmen, maakt bouwcombinatie Rasenberg/Colijn een voorziening waardoor het verkeer toch doorgang kan vinden. Over een lengte van 200 meter komt er een tijdelijke weg die als een soort bypass langs de Rul ligt. De werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag.

Voor de eigen veiligheid en die van de mede weggebruiker wordt er gevraagd om de snelheid nabij de bypass aan te passen. Fietsers zullen worden gevraagd om af te stappen. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat er kortstondig een stremming ontstaat door manoeuvrerend bouwverkeer.

 

Aanmelden fietsexcursie 4 september

Op maandag 4 september 2017 neemt projectleider Marcel van den Broek belangstellenden mee het projectgebied in. Dit doet hij samen met aannemer Rasenberg/Colijn en Staatsbosbeheer. “Voor deze excursie is een fiets noodzakelijk”, geeft  de projectleider aan. “Het gebied is groot en er is veel te zien op de verschillende locaties. We willen de mensen meenemen naar zowel de nieuwe meanders van de Kleine Dommel  bij de Rul als naar de bouwkuip bij de A67”. Vanaf 18.45 uur is het verzamelen bij de bouwkeet aan de Rul 31. Om 19.00 uur start de rondleiding en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Aanmelden voor de excursie is niet verplicht, wel gewenst. U kunt zich aanmelden door een e/mail te sturen naar communicatie@dommel.nl met het onderwerp fietsexcursie 4 september Kleine Dommel. In de mail graag uw naam en telefoonnummer vermelden en aangeven met hoeveel personen u komt.

Informatie over de uitvoeringswerkzaamheden

Op deze projectpagina zult u de komende maanden informatie kunnen vinden over de uitvoeringswerkzaamheden, de planning en informeren we u waar u terecht kunt voor vragen en opmerkingen.

Op de website van de aannemer Rasenberg/Colijn staat informatie over de (grond)transportroutes en de planning van de werkzaamheden:

Uitvoering in volle gang
“De werkzaamheden verlopen voorspoedig”, geeft Johan van Vlerken aan, omgevingsmanager bij aannemer Rasenberg/Colijn. “De terreinen zijn prima toegankelijk en er wordt tijdelijk extra materieel ingezet om optimaal gebruik te maken van de gunstige weersomstandigheden. Zo zijn we deze week, eerder dan verwacht, begonnen met de ontgravingen bij De Hoeven, achter Kasteel Heeze”. Sinds mei is aannemer Rasenberg/Colijn aan de slag met de uitvoering. Er is toen gestart met de afplaggingen tussen de A67 en de Rul. Daar zijn inmiddels nieuwe meanders gegraven. De grond die daar is vrij gekomen, wordt zoveel als mogelijk hergebruikt in het gebied. “Onder andere voor het maken van de kades, zoals die bij de A67”, licht van Vlerken toe. “Op de plek waar straks de nieuwe stuw komt, is nu een grote bouwkuip van damwanden gemaakt. Nog voor de bouwvak wordt hierin het onderwaterbeton gestort, zodat dit tijdens de bouwvak kan uitharden. Na de zomervakantie kunnen we dan direct starten met bouw van de regelbare klepstuw.” Met deze stuw kan water langer in het gebied vastgehouden wordt de snelweg en Geldrop beschermd tegen overstromingen.

Veiligheid

Er is door het waterschap en de aannemer veel aandacht voor veiligheid. Hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn geïnformeerd over de uitvoering. Er is goed gekeken naar veilige routes. Indien er een omleiding is, wordt deze ter plaatse met borden aangegeven. Er zal hierbij zo min mogelijk hinder voor het overige verkeer zijn. Mocht er toch sprake zijn van een onveilige situatie of u merkt op dat het wellicht anders of beter kan worden opgelost, neem dan graag contact op met de omgevingsmanager van Rasenberg (de aannemer). 

Bouwkeet en inloopspreekuur
Naast De Rulse Hoeve, ter hoogte van Rul 31, staat een bouwkeet en komt een informatiepunt. De aannemer houdt hier ook inloopspreekuren om vragen over de werkzaamheden te beantwoorden. Dit spreekuur vindt wekelijks plaats op donderdag van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Contact uitvoeringswerkzaamheden
Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de uitvoeringswerkzaamheden kunt u bellen of een e-mail sturen naar de omgevingsmanager van Rasenberg/Colijn, dhr. Johan Vlerken.
Telefoon: 06-81956709
E-mailadres: kleine.dommel@rasenberginfra.nl

BouwApp
Tevens is er een speciale bouwapp voor de waarop actuele informatie en foto’s te zien zijn. Eenvoudig te installeren op uw mobiele telefoon of tablet.  Download de BouwApp in de Appstore of Google PlayStore en zoek op het project “Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel”. U kunt dit project aan uw favorieten toevoegen. U krijgt een melding wanneer er nieuwe informatie geplaatst wordt. Meer informatie over de BouwApp

Locatie

kaart project Kleine Dommel Heeze-Geldrop

Op de kaart ziet u het projectgebied. Het ligt ten zuiden van de A67 bij Geldrop tot net voorbij Kasteel Heeze. Midden tussen Heeze en de Strabrechtse heide. De Kleine Dommel ontstaat, waar de Groote Aa en de Sterkselsche Aa vlakbij het kasteel samenkomen. Iets verder naar het noorden stroomt de Rielloop erbij. Die komt van de Strabrechtse Heide af. Een deel van deze beken is vroeger rechtgetrokken. Ze kronkelen nauwelijks meer. Meander de Rul is eerder al aangepakt. Tussen Eindhoven en Nuenen eindigt de Kleine Dommel in de Dommel. 

Natuurterreinen, weiland en akkers wisselen elkaar af in dit mooie gebied. Met relatief kleine kavels, een beeld dat men hier al eeuwen kent. Het dal van de Kleine Dommel ligt in een keten van natuurgebieden. In het noorden de Rietbeemden, waar de graslanden van oudsher jaarlijks overstromen. Het gebied rond de beek heeft hier van nature een ‘badkuipvorm': een brede bodem met snel oplopende randen. Dat maakt het geschikt voor waterberging.

De Rietbeemden worden doorsneden door de A67. In de jaren zestig kreeg de Kleine Dommel een rechtere en bredere loop voor de landbouw. Tegenwoordig is dit gebied een Natte natuurparel en valt een deel van de Rietbeemden onder Natura-2000 gebied Strabrechtse heide.

Groen licht voor uitvoering van de plannen

De voorbereiding van deze ontwikkelingen in het beekdal van de Kleine Dommel kent een lange historie. Aanpassingen aan een beek en haar omgeving zijn ingrijpend, zowel voor het waterpeil, de natuur, als ook voor de omgeving. Hierover hebben we met  betrokkenen vele gesprekken gevoerd, plannen doorgesproken, wensen en ideeën opgehaald en aanpassingen gemaakt daar waar mogelijk. Hieruit is een definitief ontwerp ontstaan waarbij we alle belangen hebben afgewogen. Niet iedereen was het eens met de gemaakte keuzes. Hierover moest de Raad van State een besluit nemen. Deze officiële procedure is nu geheel doorlopen. Op 14 december 2016 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan en alle beroepen ongegrond verklaard. Dit betekent dat er geen aanpassingen van het projectplan nodig zijn, en dat we kunnen starten met de uitvoering van het project.

luchtfoto Kleine Dommel bij A67 Heeze Geldrop

Wat gebeurt er in het gebied?

Vanaf mei 2017 is de aannemer met  de uitvoering gestart en werken we aan de volgende doelen en maatregelen:

Droge voeten voor Geldrop
• Er komt een kade evenwijdig aan de A67 en op de locatie waar de Kleine Dommel de snelweg kruist komt een regelbare klepstuw. Hiermee kan water langer in het gebied vastgehouden worden en wordt de snelweg en Geldrop beschermd tegen overstromingen. Ook komt er een faunapassage langs de stuw waardoor kleine dieren veilig de snelweg kunnen passeren.
• In het waterbergingsgebied komen enkele grondwallen. Zo wordt er een grondwal aangelegd bij de Rulse Dijk om het achterliggende natuurgebied te beschermen.
• Ter bescherming van een woning (met bedrijfsgebouw) midden in het waterbergingsgebied wordt een kade rond het perceel aangelegd. 

Beekdalontwikkeling van de Kleine Dommel
• De Kleine Dommel krijgt extra meanders op het trajecttussen de A67 en de weg Rul. Deze worden nog niet allemaal aangetakt om peilstijging bovenstrooms te voorkomen. Ook krijgt de beek hier een smaller profiel en wordt minder diep.
• Ten zuiden van de weg Rul blijft de Kleine Dommel ongewijzigd. Er wordt echter wel op verschillende plaatsen hout in de beek gebracht. Dit geeft variatie in stroming.

 

Ontwikkeling van Natte Natuurparels De Rietbeemden, De Waarden en De Hoeven
• Van percelen in deze natuurgebieden wordt de bovenste voedselrijke bodemlaag afgegraven, zodat meer zeldzame graslandtypes (die van voedselarme grond houden) de kans krijgen zich te ontwikkelen
• Om water langer in het gebied vast te houden, worden diverse stuwtjes aangebracht en slootjes afgedamd.

Bovenstaande maatregelen worden in fases wordt uitgevoerd. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden vindt in 2017 plaats. Enkele maatregelen zullen in 2019 gedaan worden, zoals het aansluiten van de nieuwe meanders (die in 2017 gegraven worden) op de Kleine Dommel.

Rielloop

Voor de ontwikkeling van het Rielloopdal is een apart projectplan in de maak. Hierin wordt beschreven welke maatregelen Waterschap De Dommel tijdens de tweede fase (in 2019) uitvoert. Dit projectplan doorloopt de gebruikelijke vaststellingsprocedure. Belanghebbenden worden geïnformeerd als het projectplan ter inzage ligt.

 

Kasteel Heeze

Kasteel Heeze vormt al zo'n 800 jaar onderdeel van het landschap en de cultuurhistorie. Natuurgebieden De Waarden en De Hoeven liggen vlakbij het kasteel. Brabants Landschap beheert De Waarden en De Hoeven, waarvan de graslanden jarenlang als hooi- en weiland in gebruik zijn geweest. Het is de bedoeling de natuurwaarden te vergroten, waarbij het grondwaterpeil en de waterkwaliteit een belangrijke rol spelen.

Samenwerking

Gebiedspartners waarmee Waterschap De Dommel in dit project samenwerkt zijn gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Rijkswaterstaat.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Ook eerdere nieuwsbrieven vindt u hier. Als er relevant nieuws is, mag u een bericht van ons verwachten.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Marcel van den Broek, via e-mail mvdbroek@dommel.nl.