Kleine Dommel Heeze

25 september 2017 Het beekdal van de Kleine Dommel gaat veranderen. In mei 2017 is de uitvoering gestart van de werkzaamheden. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Zo zorgen we ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Tegelijkertijd wordt in het beekdal natuur ontwikkeld. Dit gebeurt onder andere door de beek te versmallen en natuurlijk te laten meanderen. Hierdoor gaat het water sneller stromen en krijgen bijzondere planten en vissen de kans zich hier te ontwikkelen. Het cultuurlandschap laten we daarbij zoveel mogelijk zoals het is.

Laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de uitvoering van het project.

18-09-2017 Inloopavond Rielloop op 3 oktober 2017
Dinsdag 3 oktober organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over de inrichting van de Rielloop in Heeze. De Rielloop stroomt van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel. De ontwikkelingen bij de Rielloop sluiten dan ook aan op het project Kleine Dommel dat nu in uitvoering is. Het beekdal van de Rielloop is verdroogd en te voedselrijk voor de natuurwaarden die daar nagestreefd worden. Waterschap De Dommel gaat maatregelen nemen om de kwetsbare natuur te herstellen. Belangstellenden zijn welkom om tussen 18.30 en 20.30 uur binnen te lopen bij de Hooizolder, Kapelstraat 9 in Heeze. Het projectteam is aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.
Persbericht inloopbijeenkomst Rielloop

01-09-2017 Omleiding Rul in Heeze voor aanleg nieuwe kade
Vanaf  maandag 18 september is er een tijdelijke omleiding bij de weg Rul in Heeze. Er komt hier een nieuwe kade die het achterliggende perceel, de Rulse Hoeve, zal beschermen tegen hoog water. De weg maakt onderdeel uit van deze kade en wordt daarom een stukje verlegd en opgehoogd. De Rul wordt tijdelijk afgesloten vanaf de bouwkeet aan de Rul 31 tot aan de brug over de Kleine Dommel. De kruising met de Zegge blijft bereikbaar. Om het auto- en fietsverkeer niet te stremmen, maakt bouwcombinatie Rasenberg/Colijn een voorziening waardoor het verkeer toch doorgang kan vinden. Over een lengte van 200 meter komt er een tijdelijke weg die als een soort bypass langs de Rul ligt. De werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag.
Voor de eigen veiligheid en die van de mede weggebruiker wordt er gevraagd om de snelheid nabij de bypass aan te passen. Fietsers zullen worden gevraagd om af te stappen. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat er kortstondig een stremming ontstaat door manoeuvrerend bouwverkeer.
Persbericht Omleiding Rul

1-08-2017 Uitzicht over de werkzaamheden
Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van het waterbergingsgebied en de natuurontwikkeling in het beekdal van de Kleine Dommel in Heeze. Het werkterrein is in verband met veiligheid niet toegankelijk. Maar aan de Rul, vlakbij de brug over de Kleine Dommel, kunnen belangstellenden een kijkje nemen bij de werkzaamheden. Waterschap De Dommel heeft daar namelijk een tijdelijk uitkijkpunt geplaatst.
Persbericht Uitkijkpunt Kleine Dommel 

Informatie over de uitvoeringswerkzaamheden

Op deze projectpagina zult u de komende maanden informatie kunnen vinden over de uitvoeringswerkzaamheden, de planning en informeren we u waar u terecht kunt voor vragen en opmerkingen. Op de website van de aannemer Rasenberg/Colijn staat informatie over de (grond)transportroutes en de planning van de werkzaamheden

Veiligheid
Er is door het waterschap en de aannemer veel aandacht voor veiligheid. Hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn geïnformeerd over de uitvoering. Er is goed gekeken naar veilige routes. Indien er een omleiding is, wordt deze ter plaatse met borden aangegeven. Er zal hierbij zo min mogelijk hinder voor het overige verkeer zijn. Mocht er toch sprake zijn van een onveilige situatie of u merkt op dat het wellicht anders of beter kan worden opgelost, neem dan graag contact op met de omgevingsmanager van Rasenberg (de aannemer). 

Bouwkeet en inloopspreekuur
Naast De Rulse Hoeve, ter hoogte van Rul 31, staat een bouwkeet en komt een informatiepunt. De aannemer houdt hier ook inloopspreekuren om vragen over de werkzaamheden te beantwoorden. Dit spreekuur vindt wekelijks plaats op donderdag van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Contact uitvoeringswerkzaamheden
Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de uitvoeringswerkzaamheden kunt u bellen of een e-mail sturen naar de omgevingsmanager van Rasenberg/Colijn, dhr. Johan Vlerken.
Telefoon: 06-81956709
E-mailadres: kleine.dommel@rasenberginfra.nl

BouwApp, bekijk foto's van de uitvoering
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Dit project is ook te volgen via de BouwApp.
1. Download de BouwApp in de appstore (Google of Apple)
2. Ga naar ‘zoek project’
3. Zoek op “Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel”
4. Selecteer project
5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten”
Bij elke update verschijnt er automatisch een berichtje (notificatie) op smartphone of tablet.

Meer informatie over de BouwApp

Projectgebied

Op de kaart ziet u het projectgebied. Het ligt ten zuiden van de A67 bij Geldrop tot net voorbij Kasteel Heeze. Midden tussen Heeze en de Strabrechtse heide. De Kleine Dommel ontstaat, waar de Groote Aa en de Sterkselsche Aa vlakbij het kasteel samenkomen. Iets verder naar het noorden stroomt de Rielloop erbij. Die komt van de Strabrechtse Heide af. Een deel van deze beken is vroeger rechtgetrokken. Ze kronkelen nauwelijks meer. Meander de Rul is eerder al aangepakt. Tussen Eindhoven en Nuenen eindigt de Kleine Dommel in de Dommel. 

Natuurterreinen, weiland en akkers wisselen elkaar af in dit mooie gebied. Met relatief kleine kavels, een beeld dat men hier al eeuwen kent. Het dal van de Kleine Dommel ligt in een keten van natuurgebieden. In het noorden de Rietbeemden, waar de graslanden van oudsher jaarlijks overstromen. Het gebied rond de beek heeft hier van nature een ‘badkuipvorm': een brede bodem met snel oplopende randen. Dat maakt het geschikt voor waterberging.

De Rietbeemden worden doorsneden door de A67. In de jaren zestig kreeg de Kleine Dommel een rechtere en bredere loop voor de landbouw. Tegenwoordig is dit gebied een Natte natuurparel en valt een deel van de Rietbeemden onder Natura-2000 gebied Strabrechtse heide.

Groen licht voor uitvoering van de plannen

De voorbereiding van deze ontwikkelingen in het beekdal van de Kleine Dommel kent een lange historie. Aanpassingen aan een beek en haar omgeving zijn ingrijpend, zowel voor het waterpeil, de natuur, als ook voor de omgeving. Hierover hebben we met  betrokkenen vele gesprekken gevoerd, plannen doorgesproken, wensen en ideeën opgehaald en aanpassingen gemaakt daar waar mogelijk. Hieruit is een definitief ontwerp ontstaan waarbij we alle belangen hebben afgewogen. Niet iedereen was het eens met de gemaakte keuzes. Hierover moest de Raad van State een besluit nemen. Op 14 december 2016 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan en alle beroepen ongegrond verklaard.

Wat gebeurt er in het gebied?

Vanaf mei 2017 is de aannemer met  de uitvoering gestart en werken we aan de volgende doelen en maatregelen:

Droge voeten voor Geldrop
• Er komt een kade evenwijdig aan de A67 en op de locatie waar de Kleine Dommel de snelweg kruist komt een regelbare klepstuw. Hiermee kan water langer in het gebied vastgehouden worden en wordt de snelweg en Geldrop beschermd tegen overstromingen. Ook komt er een faunapassage langs de stuw waardoor kleine dieren veilig de snelweg kunnen passeren.
• In het waterbergingsgebied komen enkele grondwallen. Zo wordt er een grondwal aangelegd bij de Rulse Dijk om het achterliggende natuurgebied te beschermen.
• Ter bescherming van een woning (met bedrijfsgebouw) midden in het waterbergingsgebied wordt een kade rond het perceel aangelegd. 

Beekdalontwikkeling van de Kleine Dommel
• De Kleine Dommel krijgt extra meanders op het traject tussen de A67 en de weg Rul. Deze worden nog niet allemaal aangetakt om peilstijging bovenstrooms te voorkomen. Ook krijgt de beek hier een smaller profiel en wordt minder diep.
• Ten zuiden van de weg Rul blijft de Kleine Dommel ongewijzigd. Er wordt echter wel op verschillende plaatsen hout in de beek gebracht. Dit geeft variatie in stroming.

 

Ontwikkeling van Natte Natuurparels De Rietbeemden, De Waarden en De Hoeven
• Van percelen in deze natuurgebieden wordt de bovenste voedselrijke bodemlaag afgegraven, zodat meer zeldzame graslandtypes (die van voedselarme grond houden) de kans krijgen zich te ontwikkelen
• Om water langer in het gebied vast te houden, worden diverse stuwtjes aangebracht en slootjes afgedamd.

Bovenstaande maatregelen worden in fases wordt uitgevoerd. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden vindt in 2017 plaats. Enkele maatregelen zullen in 2019 gedaan worden, zoals het aansluiten van de nieuwe meanders (die in 2017 gegraven worden) op de Kleine Dommel.

Rielloop

Voor de ontwikkeling van het Rielloopdal is een apart projectplan gemaakt. Hierin wordt beschreven welke maatregelen Waterschap De Dommel tijdens de tweede fase (in 2019) uitvoert. Dit projectplan doorloopt de gebruikelijke vaststellingsprocedure. Het projectplan natuurontwikkeling Rielloop is op dinsdag 5 september 2017 door het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in ontwerp vastgesteld. Het besluit ligt vanaf 12 september jongstleden gedurende 6 weken ter inzage voor inspraak. De plannen zijn in te zien op www.dommel.nl/bekendmakingen . Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2019.

 
Kasteel Heeze

Kasteel Heeze vormt al zo'n 800 jaar onderdeel van het landschap en de cultuurhistorie. Natuurgebieden De Waarden en De Hoeven liggen vlakbij het kasteel. Brabants Landschap beheert De Waarden en De Hoeven, waarvan de graslanden jarenlang als hooi- en weiland in gebruik zijn geweest. Het is de bedoeling de natuurwaarden te vergroten, waarbij het grondwaterpeil en de waterkwaliteit een belangrijke rol spelen.

Samenwerking

Gebiedspartners waarmee Waterschap De Dommel in dit project samenwerkt zijn gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Rijkswaterstaat.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Ook eerdere nieuwsbrieven vindt u hier. Als er relevant nieuws is, mag u een bericht van ons verwachten.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Marcel van den Broek, via e-mail mvdbroek@dommel.nl.