Regionale Kering Beukenhorst

20 september 2018 Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen (Droge Voeten). Voor de gemeente Vught betekent dit dat als de Essche Stroom overstroomt, dit niet de bebouwde kom van Vught mag bereiken.

De huidige regionale kering langs de Essche Stroom ten zuiden van Vught, tussen de spoorlijn en de A2, voldoet niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 150 jaar, het water uit de Essche Stroom de bebouwing binnen de bebouwde kom van Vught bereikt. De huidige kering kan niet zodanig worden aangepast dat deze de vereiste bescherming als regionale kering kan bieden. Van de bestaande kering wordt de status gewijzigd van regionale- naar overige kering en wordt een nieuwe kering aangelegd met de functie regionale kering.

Foto 1: Perceel langs spoorlijn waar kering overheen komt om aan te sluiten op de spoorlijn.

Locatie

Het projectgebied beslaat een gedeelte van Landgoed Groensche Hoeven in Vught
Een gedeelte van het projectgebied is aanwezen als Natuur Netwerk Brabant (NNB – voorheen bekend als EHS) (zie figuur 2).


Figuur 2: Ligging NNB ten opzichte van het gekozen tracé (rode lijn). De gekleurde delen horen bij het NNB (groen = vochtig/droog bos, groengeel = kruiden- en faunarijke akker, vochtig hooiland en droog bos, oranje = beek). (bron = http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan/)

Foto 3: Beukenlaan op Landgoed Groensche Hoeven

Aanpak

Nadat bekend was dat in het beheersgebied van Waterschap De Dommel diverse keringen aangelegd dienden te worden, is nader ingezoomd op de locaties ter plaatse om te kijken wat de meest logische, wenselijke en mogelijke locaties waren. Om het tracé van de nieuwe kering te bepalen is een studie gedaan waarin, op basis van verschillende criteria (zoals o.a. ecologie, draagvlak onder grondeigenaren, kosten), de verschillende mogelijke liggingen zijn vergeleken. Uiteindelijk is er een tracé gekozen (zie figuur 4). De ligging van het tracé is door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgesteld op 6 december 2016.

Figuur 4: Tracé vastgestelde voorkeursvariant op Landgoed Groensche Hoeven (besluit DB Waterschap De Dommel 06-12-2016)

Vervolgens zijn de gesprekken gevoerd met grondeigenaren, is een voorlopig ontwerp opgesteld en is het Definitief Ontwerp gemaakt waarin alle punten en details concreet zijn uitgewerkt. Dit Definitief Ontwerp heeft tot en met 17 september 2018 ter inzage gelegen. Er zijn hierop geen zienswijzen ingediend. Nu volgt een Projectplan Waterwet wat in procedure wordt gebracht.

Resultaat

Het resultaat van het project zal een regionale kering zijn, gelegen tussen de spoorlijn en de A2, die de bebouwde kom van Vught zal beschermen tegen overstromingen vanuit de Essche Stroom.
Om de stabiliteit van de kering zoveel mogelijk te waarborgen wordt de kering ingezaaid met gras. De strook om de kering heen zal ingericht worden met een mantel-zoom vegetatie die aansluit op de bossen en bomen in de directe omgeving.

Planning

Tot en met 17 september 2018 heeft het Definitief Ontwerp ter inzage gelegen. Er zin hierop geen zienswijzen ingediend. In het Definitief Ontwerp zijn alle keuzes verder gedetailleerd uitgewerkt. Hieruit volgt een Projectplan Waterwet wat in procedure wordt gebracht (najaar 2018).
Hierna worden de vergunningen aangevraagd en kan het werk worden aanbesteed. De uitvoering wordt verwacht vanaf het najaar 2018 - najaar 2019.  

Samenwerking

Het project Regionale Kering Beukenhorst wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Landgoed Beukenhorst, Landgoed Groensche Hoeven, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Vught, ProRail en Rijkswaterstaat. 

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Omgevingsmanager Serge Polak, via e-mail spolak@dommel.nl of telefoon (0411) 618 640.