Beregeningsbeleid

Meer flexibiliteit na het nemen van waterconserverende maatregelen

Om flexibeler te mogen beregenen moet een agrarische ondernemer eerst één of meerdere waterconserverende / -besparende maatregelen treffen. Het vereiste aantal maatregelen is afhankelijk van de omvang en locatie van het bedrijf. Maar het type maatregel kan de ondernemer zelf kiezen. Daarin wordt ook ruimte voor nieuwe ideeën geboden. In het 'model bedrijfswaterplan' wordt dit toegelicht.

Het bedrijfswaterplan is op de agrarische ondernemer gericht, zij vormen het merendeel van de gebruikers van grondwater voor beregening. Voor andere gebruikers van grondwater (sportvelden/golfbanen) worden via een vergunning maatwerkafspraken gemaakt over de water conserverende/besparende maatregelen.

Meer flexibiliteit houdt voor alle gebruikers in dat:
•    Het voorjaarsverbod en urenverbod voor graslandberegening vervalt
•    Het makkelijker wordt om een onttrekkingsput te verplaatsen
•    Er makkelijker putten bij geslagen kunnen worden, tot een grens van 1 put per 5 hectare (dan geldt een vergunningplicht).
•    Een grotere pompinstallatie aangeschaft kan worden, tot een grens van 70 m3/h of 100 m3/h afhankelijk van de bedrijfsvoering (dan geldt vergunningplicht). Rekening houdend met landelijke technische vereisten om dat zorgvuldig uit te voeren.

Geen flexibiliteit in en rondom de natuur

Om de natuurgebieden te beschermen blijven de huidige restricties voor grondwaterberegening bestaan in de beschermde gebieden waterhuishouding (EHS), de attentiegebieden en de invloedsgebieden N2000. Deze laatste gebieden zijn nieuw en bepaald als onderdeel van dit nieuwe beleid. De precieze begrenzing is op de Kaart Beschermde gebieden Keur aangegeven.

Geen voorjaars- en urenverbod in de beperkte invloedsgebieden Natura 2000

Om zoveel mogelijk invulling te geven aan het verkrijgen van meer flexibiliteit in de agrarische gebieden, is daar waar het mogelijk is een extra gebied aangemerkt. Dit zijn de “beperkte invloedsgebieden Natura 2000”. Dit gebied geeft een geleidelijke overgangszone tussen het flexibele “overig gebied” en de beschermde gebieden waar het standstillbeleid van toepassing is (beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000). In de beperkte invloedgebieden Natura 2000 zijn nieuwe onttrekkingen niet toegestaan. De flexibiliteit ten opzichte van de hierboven genoemde beschermde gebieden bestaat uitsluitend uit het opheffen van het voorjaars- en urenverbod voor het beregenen van grasland.

Put verplaatsen is toegestaan bij afwaartse beweging

Bestaande putten mogen worden verplaatst vanuit de beschermde gebieden waterhuishouding naar de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000 als de afstand tot de beschermde gebieden waterhuishouding daarmee wordt vergroot (afwaartse beweging). Het verplaatsen van de put is ook mogelijk naar een locatie buiten de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, invloedsgebieden Natura 2000 en beperkte invloedsgebieden Natura 2000. Het doel is steeds het vergroten van de afstand van de onttrekking ten opzichte van natuurgebieden.

Overzichtskaart beregeningsputten

Onttrekkingsverbod bij droogte

Buiten de beschermde gebieden waterhuishouding (EHS), de attentiegebieden en de invloedsgebieden Natura 2000 is dus meer flexibiliteit mogelijk. Maar als de grondwaterstand in het voorjaar te laag wordt zal op 1 april in die gebieden een verbod van twee maanden ingesteld worden voor het beregenen van grasland. Dat houden we in de gaten met peilbuizen.

Overgangstermijn tot 1 januari 2018

Veel agrariërs hebben nu al een vergunning om te mogen beregenen. Voor agrariërs die na 1 januari 2018 aan de criteria van de algemene regels voldoen vervalt de huidige vergunning. Iedereen heeft daarmee ongeveer drie en een half jaar de tijd om over te stappen op het nieuwe beleid. Als een agrariër dan geen bedrijfswaterplan heeft mag hij of zij niet meer beregenen.

Ook waterschap investeert in waterconservering

We vragen niet alleen inzet van de agrariërs zelf. Ook als waterschap investeren we de komende jaren in een betere waterhuishouding voor de landbouw. In die gebieden kijken we naar optimalisatie van het peilbeheer en de lokale wateraanvoer-situatie. Doel is om daarbij meer water te conserveren. Daar profiteert de natuur ook van.

De registratie voor beregening blijft

Sinds 2000 wordt geregistreerd hoeveel grondwater er wordt onttrokken om te beregenen. U bent wettelijk verplicht om jaarlijks vóór 1 februari de hoeveelheid onttrokken grondwater van het voorafgaande jaar aan ons te melden. Die registratie gaat ook met het nieuwe beleid gewoon door. Alleen de kleine onttrekkingen (pomp kleiner dan 10 m3/h) zijn in het geheel uitgezonderd van deze registratieplicht.

Kaart Beschermde gebieden en maximale boordieptes

Weten waar, wanneer en vanaf welke diepte u grondwater mag onttrekken? Raadpleeg de Kaart Beschermde gebieden Keur. Aan de linkerkant kunt u lagen selecteren. Door de lagen A-wateren, Grondwaterdeelgebieden en Beekdalen uit te vinken, krijgt u het overzicht van de gebieden die voor beregening van toepassing zijn. Een voorbeeld van de lagen selectie staat hieronder. Bekijk ook de Kaart Maximale Boordieptes.

 

Met vragen kunt u contact opnemen met Marc Strikker en/of Aart van Wessel van Waterschap De Dommel, telefoon: 0411 618 618.

Veel gevraagd

Heeft de pompcapaciteit betrekking op één put of het hele bedrijf?

De totale pompcapaciteit heeft betrekking op het hele bedrijf.

Hoe diep mag mijn put zijn?

De maximaal toegestane diepte voor beregeningsputten is gebiedsafhankelijk en terug te vinden op de kaart Maximale boordiepte grondwateronttrekkingen.

Tip: zoom in tot op perceel niveau, activeer de informatieknop en klik op de kaart om de maximaal toegestane diepte te zien. Let er op dat de juiste kaartlaag actief is.

 

Hoe moet ik melden?

U gaat naar het product Beregeningen agrarische doeleinden. Hier vind u de benodigde formulieren.

Ik doe mee aan Beregeningssignaal, mag ik dat meetellen als maatregel voor in het bedrijfswaterplan?

Ja, dat mag, dit staat als mogelijke maatregel genoemd in het model-bedrijfswaterplan. Maar zodra u stopt met Beregeningssignaal moet u wel een vervangende maatregel treffen

Ik ga mijn grond met vergunde put verkopen, wat moet ik doen?

Als u een perceel met een beregeningsput verkoopt en u draagt hierbij uw vergunning (of een gedeelte hiervan) over aan de koper moet u dit samen met de koper mededelen aan het waterschap. U gebruikt hiervoor het formulier Wijziging tenaamstelling. Op de pagina Beregeningen agrarische doeleinden vindt u het formulier.

Ik heb een bestaande illegale put buiten invloedsgebied N2000 en buiten beschermd gebied. Deze wil ik legaliseren. Ik heb deze put overgenomen en weet niet hoe diep en hoeveel m3/uur er onttrokken kan worden. Wat moet ik invullen op het meldingsformulier?

Diepte: In dit geval kunt u het beste contact opnemen met een gecertificeerd boorbedrijf.

Capaciteit: U bent verplicht de hoeveelheid onttrokken water te meten met een debietmeter, daarmee weet u hoeveel grondwater onttrokken wordt.

Ik heb grond gekocht met een vergunde put, wat moet ik doen?

Als u een perceel met een beregeningsput koopt en de vergunning (of een gedeelte hiervan) wordt aan u overgedragen moet u dit samen met de verkoper mededelen aan het waterschap. U gebruikt hiervoor het formulier Wijziging tenaamstelling op de pagina Beregeningen agrarische doeleinden.

Ik heb in het verleden al maatregelen genomen die meetellen als maatregel voor in het bedrijfswaterplan, mag ik die meetellen?

Ja, je mag maatregelen meetellen die al uitgevoerd zijn. Vergeet u niet het kenmerk van de vergunning even in het bedrijfswaterplan te vermelden.

Ik heb maar 2 ha grond in eigendom, mag ik dan wel een put aan (laten) leggen?

Ja, dat mag, zolang u maar voldoet aan de Algemene regels grondwater. Tot 5 ha mag u 1 put hebben.

Ik wil mijn putten binnen een raamvergunning wijzigen, wat moet ik doen?

Als u gaat schuiven met uw putten binnen een raamvergunning , dus u geeft een nieuwe put op en laat hiervoor een huidige vervallen, moet u dat altijd aanvragen bij het waterschap. Een nieuwe put mag niet liggen in Beschermd gebied waterhuishouding of in Attentiegebied. Een put die u laat vervallen en die ligt in één van deze gebieden, kan later binnen de raamvergunning niet meer opgegeven worden als nieuwe put. Die vervalt dus definitief.

Voor het doorgeven van een wijziging binnen een raamvergunning gaat u naar Beregeningen agrarische doeleinden, waar u het formulier kunt vinden.

Is het bedrijfswaterplan juridisch een besluit, en wat is de doorlooptijd van de goed-/afkeuring?

De algemene regels kunnen gezien worden als een alternatieve vergunning. Als je aan de algemene regels voldoet heb je geen vergunning nodig.
Het waterschap hoeft de melding (met bedrijfswaterplan) niet goed of af te keuren. In plaats van afkeuren kan het waterschap aangeven dat niet voldaan wordt aan de algemene regels. Dat betekent dat je niet mag onttrekken. Het streven is om meldingen binnen 8 weken af te handelen.

Kan een bedrijf volstaan met één bedrijfswaterplan?

Ja, dat kan.

Kan ik de kaart Keur 2015 beschermde gebieden keur inzien?

Zie Keur 2015 beschermde gebieden keur.
Tip: Activeer alleen de kaartlagen die van toepassing zijn. Zo krijgt u een beter overzicht.

Kan ik een raamvergunning aanvragen?

Een raamvergunning krijgt u alleen als u uw huidige vergunning laat omzetten in een raamvergunning. Dat kan ook voor een gedeelte van uw huidige vergunning gelden. Het aantal putten en de pompcapaciteit binnen de raamvergunning blijft gelijk aan het aantal op uw huidige vergunning. Hiermee wordt voldaan aan het stand-stillbeleid.

Voor het aanvragen van een raamvergunning gaat u naar Beregeningen agrarische doeleinden, waar u het formulier kunt vinden.

Kan ik een vergunde put/ vergunning overnemen van iemand anders?

Ja, dat kan. U neemt hierbij een vergunning of een gedeelte daarvan over en meldt dit gezamenlijk bij het waterschap. U gebruikt hiervoor het formulier Wijziging tenaamstelling op de pagina Beregeningen agrarische doeleinden.

Kan ik een vergunning krijgen binnen een beschermd gebied?

Nee, binnen de beschermde gebieden geldt een stand-still beleid. Nieuwe onttrekkingen of bestaande onttrekkingen die niet vergund zijn worden hier niet toegestaan.

Kan ik ergens zien welke putten vergund zijn?

Ja, dat kan op de kaart Vergunde Beregeningsputten. Hierop is de locatie van de vergunde put te zien en bij welke vergunning deze hoort. Gegevens van de vergunninghouder worden niet bekend gemaakt.

Tip: Het beregeningsvergunningenbestand is dynamisch en daarom niet altijd actueel. Bij twijfel of vragen neemt u contact op met het waterschap.

Kan ik mijn vergunde put / vergunning overdragen aan iemand anders?

Ja, dat kan. U draagt hierbij uw vergunning of een gedeelte daarvan over en meldt dit gezamenlijk bij het waterschap. U gebruikt hiervoor het formulier Wijziging tenaamstelling op de pagina Beregeningen agrarische doeleinden.

Mag een LOP-stuw, die ook zorgt voor de afwatering van een perceel, maar in beheer en onderhoud is bij het waterschap, mee geteld worden in het BWP.

Een LOP-stuw staat als mogelijke maatregel genoemd in de lijst met mogelijke maatregelen in het bedrijfswaterplan. Dus ja, dat mag.

Mag ik beregenen met grondwater zonder vergunning?

Dit mag buiten de beschermde gebieden. U moet de onttrekking wel melden en water compenserende maatregelen treffen die u vastlegt in een bedrijfswaterplan. Binnen de beschermde gebieden mag u alleen beregenen met grondwater als u hier een vergunning voor heeft.

Mag ik een bedrijfswaterplan zelf opstellen?

Ja, dat mag, zolang u het model van het waterschap aanhoudt. Met het bedrijfswaterplan geeft u ook een doorkijk van de waterhuishouding van uw bedrijf. Daarbij kunt u ook met uw aanliggende collega’s naar mogelijkheden zoeken. Dat helpt u bij toekomstige aanpassingen/investeringen in uw bedrijf. Weet dat u zich hierbij ook kan laten adviseren.

Mag ik een vergunde put verplaatsen?

Dit mag onder de voorwaarde dat dit een ‘afwaartse beweging’ moet zijn. Dit betekent dat de put op de nieuwe locatie verder af komt te liggen van Beschermd gebied waterhuishouding dan op de huidige locatie. Dit kunt u zelf nagaan op de kaart Keur 2015 beschermde gebieden keur. U heeft wel toestemming van het waterschap nodig.

Voor het aanvragen van de verplaatsing gaat u naar Beregeningen agrarische doeleinden waar u het formulier kunt vinden.

Mag ik na het doen van een melding meteen gaan onttrekken?

Als u een melding doet, moet u al voldoen aan de algemene regels. Voor het indienen van een melding moeten de maatregelen die in het bedrijfswaterplan genoemd worden, vergund (indien van toepassing) en uitgevoerd zijn. Als hieraan wordt voldaan kan na een melding meteen worden onttrokken volgens het nieuwe beleid.

Mijn bedrijf en grond liggen in een invloedsgebied N2000, mag ik nu het hele jaar grasland beregenen?

Nee, het nieuwe beleid is niet van toepassing in de invloedsgebieden N2000, daar blijft het oude beleid van kracht.

Mijn put moet verplaatst worden vanwege overheidsplannen, wat moet ik doen?

Als u uw put moet verplaatsen vanwege plannen van de overheid, dan mag dat. De nieuwe put mag niet liggen in Beschermd gebied waterhuishouding of in Attentiegebied. Voor het aanvragen van de verplaatsing gaat u naar Beregeningen agrarische doeleinden waar u het formulier kunt vinden.

Wat is een raamvergunning?

Een raamvergunning is bedoeld voor het beregenen met grondwater van percelen waarop wisselteelt plaatsvindt. Er wordt dan niet ieder jaar uit dezelfde put onttrokken. Op de raamvergunning staan alleen de ‘actieve’ putten. Dus de putten waar dat seizoen uit wordt onttrokken.

Wat is het verschil tussen beregenen met grondwater en oppervlaktewater?

Er bestaat onderscheid tussen het beregenen vanuit:

  • grondwateronttrekkingen
  • onttrekkingen uit oppervlaktewater

Grondwateronttrekkingen       

Voor grondwateronttrekkingen gelden specifieke regels. Kijk hiervoor bij grondwateronttrekkingen.

Oppervlaktewateronttrekkingen

Voor meer informatie over de tijdelijke opheffing van het verbod op onttrekking van grondwater voor beregening van grasland en sportvelden en het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater kunt u contact opnemen met het waterschap tel: 0411 618 618

Wat zijn de beschermde gebieden?

Binnen het beheersgebied van waterschap De Dommel kennen we verschillende beschermde gebieden met specifieke regels voor het onttrekken van grondwater.

Dit zijn:

  •  Beschermd gebied waterhuishouding
  • Attentiegebied
  •  Invloedsgebied Natura 2000
  • Beperkt invloedsgebied Natura 2000

De gebieden vindt u op de kaart Keur 2015 beschermde gebieden keur.

Wordt een bedrijfswaterplan wat door de ZLTO opgesteld is altijd goedgekeurd?

Of het bedrijfswaterplan goed gekeurd wordt hangt af van de inhoud, niet van wie het heeft opgesteld.