Bestuur en commissies

Het waterschap is net als de gemeente een overheidsorgaan. Het algemeen bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad, het dagelijks bestuur met het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en de watergraaf met de burgemeester.

Algemeen bestuur

De dertig leden van het algemeen bestuur houden zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bereidt alles voor wat aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd om over te besluiten.

Jeugdbestuur

Het jeugdwaterschapsbestuur is een initiatief van de waterschappen om jongeren te betrekken bij het waterbeheer.

Agenda's en verslagen

Agenda's en verslagen, moties en amendementen.