Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van links naar rechts: Jac Hendriks, Antje Dekker (secretaris), Peter Glas (oud-voorzitter), Jan Verhoeven, Lex Huijbers (eerste vervanger portefeuilles watergraaf) en Els Stravens

Het dagelijks bestuur bestaat, naast (de eerste vervanger van de watergraaf) Lex Huijbers uit: Jac Hendriks (Water Natuurlijk), Els Stravens (CDA) en Jan Verhoeven (VVD).

Het dagelijks bestuur vergadert iedere twee weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het dagelijks bestuur bereidt alles voor wat aan het algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Functie en taak

Het dagelijks bestuur formuleert het beleid en de uitvoering ervan. Verder rapporteert het dagelijks bestuur hierover aan het algemeen bestuur. 

Het dagelijks bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen (zoals de Waterwet).

Portefeuilles

Portefeuille watergraaf (eerste vervanger A.H.C. Huijbers)
Bestuur
Communicatie over waterschapsbrede onderwerpen waartoe niet hoort de communicatie van andere portefeuillehouders m.b.t. hun eigen portefeuille
Accountmanagement bestuurlijk niveau
Calamiteiten
Overkoepelende plannen en thema's
Verbinding over de thema's duurzame ontwikkeling, innovatie en samenwerking (incl. verbonden partijen als fenomeen)
Grensoverschrijdende samenwerking België (in het bijzonder: verdringingsreeks, Beekloop)
MVO (incl. Participatiewet, strategisch personeelsplanning (SPP), mobiliteit, Sociale innovatie)
Gebied Boven-Dommel, inclusief vergunningverlening (incl. gebiedsprojecten in dat gebied)

Mevrouw E.H.T. (Els) Stravens
Financiën
Belastingen
Grondvoorraadbeheer
Dienstverlening (incl. gastvrije organisatie)
Handhaving
ICT /  informatieveiligheid
Mens & Organisatie (ontwikkeling medewerkers, Brabant Aquademie)
Internationaal en grensoverschrijdende samenwerking (m.u.v. België)
Communicatie m.b.t. de eigen portefeuille

De heer J.L.J. (Jac) Hendriks
Gebiedsportefeuille Tilburg e.o. inclusief vergunningverlening
Waterthema's: Natuurlijk water, schoon water (inclusief gezondheid, zwemwater, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, GLB, POP3), mooi water (incl. KRW en visbeheer, Stika);
Water in de stad
Ruimtelijke ordening
Monitoring
Waterthema's: Droge voeten, Voldoende water (incl. Keur); inclusief duurzaam ontwikkelen en innovatie op deze thema's
Interbestuurlijk overleggen regio Eindhoven inclusief B5
Communicatie m.b.t. de eigen portefeuille

De heer J.A. (Jan) Verhoeven
Waterketen; inclusief duurzaam ontwikkelen en innovatie op deze thema's
Doelmatig waterbeheer
Beheer & onderhoud keten
Coördinatie over afspraken uit Bestuursakkoord water (BAW)
Grondbeleid
Communicatie m.b.t. de eigen portefeuille