Slootonderhoud en schouw

Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn. We controleren elk jaar de particuliere perceelsloten. In waterschapstaal noemen we dat ‘de Schouw'.

Wie voert het onderhoud uit?

De beken en sloten in ons gebied zijn onderverdeeld in hoofdwatergangen (A-watergangen) en overige watergangen (B- en C- of particuliere watergangen).

Zelf onderhouden we ongeveer 2.200 kilometer hoofdwatergangen (A-watergangen). We maaien, baggeren en snoeien bomen en struiken die het onderhoud belemmeren.

De particuliere sloten (B- en C-watergangen) zijn verbonden met de hoofdwatergangen en zijn in onderhoud bij de aangelanden/eigenaren van de aanliggende grond.

U onderhoudt B waterlopen

Bent u eigenaar van grond waar een sloot doorheen loopt of aan grenst, dan kan het zijn dat u onderhoudsplichtig bent. Dit volgt uit de keur en de legger. (zie: keur en legger)

In de Legger oppervlaktewaterlichamen 2013, herziende versie staat tot welke categorie de sloot behoort, waaraan uw grond grenst.

Onderhoudsverplichting

De onderhoudsverplichting strekt zich uit tot het midden van de sloot. Ligt een sloot in één perceel, dan geldt de onderhoudsplicht uiteraard voor de gehele breedte van de sloot. Afspraken met buren, gemeenten dan wel loonwerkbedrijven, voor wat betreft het uitvoeren van het onderhoud aan sloten, doen niets af aan de onderhoudsplicht van de eigenaar of gebruiker. Hij is altijd verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van zijn deel van de sloot en wordt dan ook aangeschreven indien niet aan de onderhoudsplicht wordt voldaan.

Wat moet u doen?

Het belangrijkste is dat u de kans op wateroverlast voorkomt. Dit kunt u doen door:

  • de sloot op de voorgeschreven diepte en breedte te houden;
  • (overtollige) waterplanten te verwijderen;
  • drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken te verwijderen;
  • duikers schoon te houden en
  • taluds te herstellen.

Het waterschap merkt dat sommige eigenaren tot het laatst toe wachten met het onderhoud. Als het dan regent, is het land niet meer goed begaanbaar waardoor niet wordt voldaan aan de onderhoudsplicht. Medewerkers van het waterschap keuren een sloot dan af. Voorkom dit en start tijdig met het onderhoud!

Jaarlijkse controle: de schouw

Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

De schouw vindt altijd aan het begin van het jaar plaats.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn. We mogen u als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Vragen en informatie

Medewerkers van Waterschap De Dommel zijn altijd bereid u te adviseren over het onderhoud aan de perceel- en bermsloten. Voor informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bellen, 0411 618 618.