Onttrekkingsverbod

21 juni 2018

Het waterschap kan tijdens droogte een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater instellen. Het doel is om overlast als gevolg van onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen te voorkomen. Het onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een effect op de stabiliteit, doorstroming, evt. scheepvaart, de grondwaterstand en de ecologische waarden van dat oppervlaktewaterlichaam. Als de waterstanden laag zijn en er slechts een geringe doorstroom van water is, kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan voor de waterkwaliteit, de grondwaterstand en flora en fauna in en aan het water.

Het waterschap kondigt een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater af als de hoeveelheid water die door een beek stroomt laag is ((dreigt) minder dan 10% jaargemiddelde (te worden)) en de weersvooruitzichten geen aanleiding voor verbetering geven. Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met water uit de beken of sloten is wel toegestaan.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Maar in bepaalde gebieden is permanent, halfjaarlijks of tijdelijk een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater van kracht. Dit betreft verbod:
-    permanent in de waterinlaatgebieden Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel
-    tussen 1 april en 1 oktober in de stroomgebieden van de Reusel (incl. Nete) en Beerze bovenstrooms het Wilhelminakanaal en Park Meerland én
-    ten tijden van een afgekondigd tijdelijk onttrekkingsverbod in overige gebieden (zie bekendmakingen

Actuele situatie onttrekkingsverbod

Zie voor de actuele situatie met betrekking tot verbod op het onttrekken van oppervlaktewater kaart onttrekkingsverbod oppervlaktewater
Legenda
•    Donkerrood: periodiek verbod op onttrekken van oppervlaktewater (1 april-1 oktober)
•    Rood: Tijdelijk verbod op onttrekken van oppervlaktewater (duur afhankelijk van  droogtesituatie)
•    Grijs: permanent verbod op onttrekken van oppervlaktewater (jaarrond)

Let op! Onttrekkingsverboden oppervlaktewater gelden voor alle soorten oppervlaktewater, dus ook voor geïsoleerde wateren zoals zwemplassen, visvijvers, etc.