Stand van zaken slim sturen

Belangrijke acties in spoor slim sturen zijn: het waterschap vergroot de stuurbaarheid door inzet van nieuwe technologieën, gemeenten en waterschap maken het bebouwde gebied klimaatbestendig en landbouwsector en waterschap investeren in de bodem. Verschillende maatregelen zijn inmiddels opgestart.

Slimmer sturen inzet bestaande waterbergingen

Van alle gestuurde waterbergingsgebieden in ons gebied is voor twee situaties berekend wat ze bijdragen aan het verlagen van wateroverlast. De twee situaties zijn:

  • Een afvoer in de zomer die 1x per 10 jaar voorkomt, de huidige situatie
  • Een afvoer in de winter die 1x in de 100 jaar voorkomt, met klimaat in 2050

De afgelopen periode zijn berekeningen gemaakt en die geven duidelijk beeld van mogelijke inzet van de waterbergingsgebieden. Momenteel vindt afstemming plaats met onze processen beheer en hydrologie.

Investeren in automatisering van stuwen

Om in de toekomst beter en sneller in te kunnen spelen op de weersomstandigheden wordt een aantal stuwen geautomatiseerd. Ze zijn dan op afstand bedienbaar. Om te bepalen welke – van de bijna 1600 stuwen in ons gebied - hiervoor in aanmerking komen, werken we aan een beslisboom en een afwegingskader om de beste en meest duurzame manier van automatiseren per stuw te bepalen. Zo combineren we slim sturen met duurzame en innovatieve oplossingen zoals zonne-energie en waterkracht.

Klimaatagenda opstellen met gemeenten

De eerste stap bij een gezamenlijk klimaatagenda is het in beeld brengen van de kwetsbaarheden in perioden waarin het te nat, te droog of te warm is. Dat is in verschillende regio’s opgepakt en daarmee hebben we nu een gebiedsdekkend beeld voor ons beheergebied. Deze ‘Klimaatstresstesten light’ worden nu gebruikt voor een lokale verdieping, zodat ook echt maatregelen kunnen worden benoemd. Een aantal gemeenten heeft hier samen met het waterschap al invulling aan gegeven.

Kennis en geld inzetten om sponswerking van de stad te verbeteren

Brabant heeft ongeveer 1000 basisscholen. Samen met de Provincie, Brabantse waterschappen, IVN en het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat Waterschap De Dommel in 5 jaar tijd 250 schoolpleinen vergroenen door een substantieel deel van de kosten te vergoeden. Met relatief eenvoudige maatregelen kunnen schoolpleinen zo worden ingericht dat ze kinderen stimuleren om te bewegen, natuur te beleven en in moestuintjes voedsel te produceren. Deze 'Schoolpleinen van de toekomst' leveren daarmee ook een bijdrage aan een groene en klimaatbestendige leefomgeving.