Waterschap de Dommel gaat in 2021 het beekdal van de Reusel tussen Baarschot en Diessen herinrichten. De beek krijgt een meer natuurlijke loop en meer ruimte daar waar dat mogelijk is. Hierdoor wordt de ecologie in en rond de beek verbeterd. Ook wordt de beek zo klimaatrobuust mogelijk ingericht. Dit betekent dat het beekdal na de herinrichting beter voorbereid is op langdurige perioden met extreme regen of juist neerslagtekort (droogte).

Coronavirus
Projecten en het coronavirus

Informatiebijeenkomst 31 oktober 2019
Donderdag 31 oktober was de tweede gebiedsbijeenkomst. De opkomst in De Hercules in Diessen was hoog en de sfeer was goed. Gemaakte keuzes zijn toegelicht, een voorlopig schetsontwerp is gepresenteerd en men kon in gesprek met het projectteam over de maatregelen.

De presentatie van die avond en het voorlopig schetsontwerp kunt u hier bekijken.

De Reusel

De Reusel is een beekje dat ontspringt in het zuidwesten van het dorp Reusel. De beek stroomt via Reusel en Lage Mierde door Landgoed De Utrecht, vervolgens langs Baarschot en Diessen onder het Wilhelminakanaal door naar Moergestel. Net ten zuiden van Oisterwijk gaat zij over in de Achterste Stroom. Beken die in de Reusel uitmonden zijn onder andere de Belevensche Loop en de Raamsloop.

Locatie

Het projectgebied betreft de beek de Reusel vanaf Moleneind ten noorden van natuurgebied De Utrecht (ten zuiden van Baarschot) tot de Hooghuisweg ten noorden van Diessen (Diessens Broek). Het grondgebruik rond de beek is in hoofdzaak agrarisch. Een klein deel is natuur of stedelijk. Dit traject van de Reusel is volledig gekanaliseerd (rechtgetrokken) en verstuwd. De Reusel loopt langs de dorpen Baarschot en Diessen en ligt open en ondiep in het landschap. Bij Diessen ligt aan een kant van de beek, over de lengte van een paar honderd meter, de natuurparel Turkaa. Er is op het traject geen meandering aanwezig en de beek heeft eenvormige oevers. Hierdoor is er nauwelijks stroming en er is weinig variatie in de beek.

Projectgebied Reusel Baarschot-Diessen

Aanpak

Om bestand te zijn tegen extremer weer, is het noodzakelijk dat het gebied beter water kan vasthouden en afvoeren. Ook gaan we maatregelen nemen om de ecologie te verbeteren en de stroomsnelheid in de beek te variëren en te verhogen. Denk aan het vispasseerbaar maken van de stuwen, flauwere oevers, een hogere beekbodem, een smaller (zomer)profiel en iets meer slingering.
Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op nabij gelegen percelen. Het waterschap heeft nauw contact met de direct betrokkenen. Onze aanpak is om alle omwonenden in een tijdig stadium te betrekken. Het ontwerpen en uitvoeren doen we in overleg met alle belanghebbenden, stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik.

Resultaat

Het beekherstel van in totaal 4,3 kilometer Reusel tussen Baarschot en Diessen streeft naar een klimaatrobuuster beekdal met verbeterde ecologie. Dit betekent dat de waterhuishouding van de Reusel tussen Baarschot en Diessen na de herinrichting beter voorbereid moet zijn op extremer weer en dat randvoorwaarden worden gerealiseerd voor herstel en verbetering van natuur in het gebied. 
Deze doelstellingen komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 (N2000). In de KRW en N2000 zijn normen en eisen vastgelegd waaraan het watersysteem moet voldoen op het gebied van ecologie en klimaatrobuuste inrichting.

Planning

Op 1 november 2018 vond de eerste gebiedsbijeenkomst plaats waar omwonenden hun wensen en aandachtspunten konden aangeven. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de scenario’s, die tijdens een tweede gebiedsbijeenkomst op donderdag 31 oktober 2019 worden besproken. In 2019 ronden we het traject rond de benodigde grondverwerving af en wordt het ontwerp projectplan verder uitgewerkt. Het definitief ontwerp wordt tijdens de derde gebiedsbijeenkomst in het voorjaar van 2020 toegelicht, waarna het definitief ontwerp door het Dagelijks Bestuur kan worden vastgesteld. Hierna zullen de vergunningen worden aangevraagd en kan het werk worden aanbesteed. De start van de uitvoering wordt in 2021 verwacht, met oplevering eind 2022.

2018

 • Gebiedsbijeenkomst I
 • Grondverwerving
 • Uitvoering onderzoeken incl. hydrologisch model
 • Start inzichtscenario's

2019

 • Uitwerking (keuze)scenario’s
 • Gebiedsbijeenkomst II
 • Grondverwerving
 • Voorlopig Ontwerp (VO)
 • Definitief Ontwerp (DO)

2020

 • Ontwerp projectplan
 • Gebiedsbijeenkomst III
 • Vaststelling Definitief Ontwerp (DO)
 • Vergunningentraject
 • Voorbereiding en aanbesteding

2021

 • Start uitvoering werkzaamheden

2022

 • Oplevering

Samenwerking

Het project Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en Gemeente Hilvarenbeek. Dit project komt mede tot stand door financiële steun van Provincie Noord-Brabant.

Meer info

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het projectteam via baarschotdiessen@dommel.nl.

Downloads en links