Waterschap De Dommel gaat in 2021 en 2022 de Reusel en haar omgeving opnieuw inrichten. Het gaat om het gebied vanaf Moleneind, dat noordelijk van natuurgebied De Utrecht ligt, tot aan de Hooghuisweg bij Diessen. De ecologie in en langs de Reusel voldoet niet aan de Europese en landelijke kwaliteitsdoelstellingen. Daarnaast moet de beek voorbereid zijn op het veranderende klimaat. Zodat  tijdens langdurige  perioden met veel regen óf veel droogte, de schade voor landbouw en natuur minder wordt.

Presentatie projectplan (video)

De presentatie van het projectplan Reusel Baarschot Diessen is hier te bekijken:

Voor groter scherm: presentatie projectplan Reusel

Het ontwerp-projectplan ligt ter inzage van 5 november t/m 16 december 2020

Laatste nieuws

5 november 2020 Artikel Brabants Dagblad

In het Brabants Dagblad een heel mooi artikel over de nieuwe meander en de bijzondere vislift bij de Reusel.

5 november 2020 Presentatie projectplan (video)

“We waren al druk bezig met het voorbereiden van een informatiebijeenkomst”, geeft Suzan van der Horst aan, de interim-omgevingsmanager van dit project. “Helaas is het door de coronamaatregelen niet meer mogelijk om bij elkaar te komen. Daarom hebben we een presentatie opgenomen. We praten de omgeving bij en nemen de bewoners digitaal mee het gebied in. De maatregelen, het ontwerp en het proces licht ik in de presentatie allemaal toe. We hopen dat we op deze manier toch extra informatie kunnen geven”.

5 november 2020 Ontwerp-Projectplan Waterwet ter inzage

Op 20 oktober 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel het ontwerp-projectplan Waterwet en op 8 september 2020 het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor dit projectgebied vastgesteld.
Het projectplan ligt vanaf 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 ter inzage.

De plannen en de bijbehorende relevante stukken zijn digitaal beschikbaar via www.brabant.nl/terinzage .

U kunt de plannen op werkdagen, inzien bij de volgende instanties:
•    Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
•    Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
•    Gemeentehuis Hilvarenbeek, Vrijthof 10, te Hilvarenbeek

 • Dit kan, in verband met de coronamaatregelen, echter alleen op afspraak.
 • U kunt hiervoor contact opnemen met: Suzan van de Horst bereikbaar via 06-18537797 of svdhorst@dommel.nl

April 2020 veldwerkzaamheden

Van 6 tot 12 april zijn er werkzaamheden in het projectgebied uitgevoerd voor archeologisch- en (water)bodemonderzoek. Tijdens deze werkzaamheden zijn onder andere handmatige boringen gezet.

31 oktober 2019 Gebiedsbijeenkomst II

Donderdag 31 oktober was de tweede gebiedsbijeenkomst. Gemaakte keuzes zijn toegelicht, een voorlopig schetsontwerp is gepresenteerd en men kon in gesprek met het projectteam.

De presentatie van die avond en het voorlopig schetsontwerp kunt u opvragen via baarschotdiessen@dommel.nl.

In 2019 ronden we het traject rond de benodigde grondverwerving af en wordt het ontwerp projectplan verder uitgewerkt. Het definitief ontwerp wordt tijdens de derde gebiedsbijeenkomst in het najaar van 2020 toegelicht, waarna het definitief ontwerp door het Dagelijks Bestuur kan worden vastgesteld. Hierna zullen de vergunningen worden aangevraagd en kan het werk worden aanbesteed. De start van de uitvoering wordt in 2021 verwacht, met oplevering eind 2022.

1 november 2018 Gebiedsbijeenkomst I

Op 1 november 2018 vond de eerste gebiedsbijeenkomst plaats waar omwonenden hun wensen en aandachtspunten konden aangeven. De ideeën en eventuele vragen zijn verwerkt en meegenomen in de uitwerking van de scenario’s.

De presentatie van die avond  kunt u opvragen via baarschotdiessen@dommel.nl.

De Reusel

De Reusel is een beekje dat ontspringt in het zuidwesten van het dorp Reusel. De beek stroomt via Reusel en Lage Mierde door Landgoed De Utrecht, vervolgens langs Baarschot en Diessen onder het Wilhelminakanaal door naar Moergestel. Net ten zuiden van Oisterwijk gaat zij over in de Achterste Stroom. Beken die in de Reusel uitmonden zijn onder andere de Belevensche Loop en de Raamsloop.

 

Locatie

Het projectgebied betreft de beek de Reusel vanaf Moleneind ten noorden van natuurgebied De Utrecht (ten zuiden van Baarschot) tot de Hooghuisweg ten noorden van Diessen (Diessens Broek). Het grondgebruik rond de beek is in hoofdzaak agrarisch. Een klein deel is natuur of stedelijk. Dit traject van de Reusel is volledig gekanaliseerd (rechtgetrokken) en verstuwd. De Reusel loopt langs de dorpen Baarschot en Diessen en ligt open en ondiep in het landschap. Bij Diessen ligt aan een kant van de beek, over de lengte van een paar honderd meter, de natuurparel Turkaa. Er is op het traject geen meandering aanwezig en de beek heeft eenvormige oevers. Hierdoor is er nauwelijks stroming en er is weinig variatie in de beek.

Projectgebied Reusel Baarschot-Diessen

Aanpak

Om bestand te zijn tegen extremer weer, is het noodzakelijk dat het gebied beter water kan vasthouden en afvoeren. Ook gaan we maatregelen nemen om de ecologie te verbeteren en de stroomsnelheid in de beek te variëren en te verhogen. Denk aan het vispasseerbaar maken van de stuwen, flauwere oevers, een hogere beekbodem, een smaller (zomer)profiel en iets meer slingering. Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op nabij gelegen percelen. Het waterschap heeft nauw contact met de direct betrokkenen. Onze aanpak is om alle omwonenden in een tijdig stadium te betrekken. Het ontwerpen en uitvoeren doen we in overleg met alle belanghebbenden, stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik.

Meanders en vislift

Er zitten een aantal bijzondere maatregelen in dit project. In het zuiden van het projectgebied, bij Moleneind, verwijderen we de stuw en graven we een nieuwe meander. Deze meander zal het historisch profiel zoveel als mogelijk volgen. Door het verwijderen van de stuw wordt de Reusel weer vispasseerbaar. Het leefgebied van vissen, zoals de kleine modderkruiper, wordt hierdoor groter. Alleen was er niet overal in het gebied voldoende ruimte voor nieuwe meanders. Daar hebben we een andere oplossing voor gevonden. Drie stuwen krijgen een vislift. Dit zijn de eerste exemplaren  in het gebied van Waterschap De Dommel. De vislift is een soort wenteltrap waardoor vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen. De vislift is stuurbaar op stroomsnelheid. Hierdoor is het geschikt is voor alle soorten vissen. Het is mogelijk om te zien welke soort vissen passeren. Ook kan de vislift kan de kwaliteit van het water meten.

Resultaat

Het beekherstel van in totaal 4,3 kilometer Reusel tussen Baarschot en Diessen streeft naar een klimaatrobuuster beekdal met verbeterde ecologie. Dit betekent dat de waterhuishouding van de Reusel tussen Baarschot en Diessen na de herinrichting beter voorbereid moet zijn op extremer weer en dat randvoorwaarden worden gerealiseerd voor herstel en verbetering van natuur in het gebied. 
Deze doelstellingen komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 (N2000). In de KRW en N2000 zijn normen en eisen vastgelegd waaraan het watersysteem moet voldoen op het gebied van ecologie en klimaatrobuuste inrichting.

  Planning

  2018       

  • Gebiedsbijeenkomst I
  • Grondverwerving
  • Uitvoering onderzoeken incl. hydrologisch model
  • Start inzichtscenario's

  2019       

  • Uitwerking (keuze)scenario’s
  • Gebiedsbijeenkomst II
  • Grondverwerving
  • Voorlopig Ontwerp (VO)

  2020     

  • Aanvullende onderzoeken
  • Van voorlopig ontwerp (VO) naar definitief ontwerp (DO)
  • Vaststelling Definitief Ontwerp (DO)
  • Opstellen ontwerp-projectplan waterwet (PPWW)
  • Vergunningentraject
  • Gebiedsbijeenkomst III (online presentatie)
  • Ter inzage legging ontwerp projectplan waterwet (PPWW)
  • Start voorbereiding uitvoeringsfase

  2021     

  • Aanbestedingsprocedure
  • Opstellen bestek
  • Start uitvoering werkzaamheden (najaar 2021)

  2022     

  • Vervolg uitvoering werkzaamheden
  • Oplevering (najaar 2022)

  Samenwerking

  Het project Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en Gemeente Hilvarenbeek. Dit project komt mede tot stand door financiële steun van Provincie Noord-Brabant.


  Meer info

  Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het projectteam via baarschotdiessen@dommel.nl.

  Interessante links