Om flexibeler te mogen beregenen moet een agrariër eerst maatregelen treffen om water te besparen of te bewaren. Hoeveel maatregelen er nodig zijn is afhankelijk van de grootte en locatie van het bedrijf. Als ondernemer kiest u zelf het type maatregel. U mag ook zelf nieuwe ideeën voorstellen.

Agrariërs gebruiken het meeste grondwater voor beregening. Het model 'bedrijfswaterplan' is op deze groep gericht. Met andere gebruikers van grondwater (sportvelden/golfbanen) worden afspraken gemaakt over de water conserverende/besparende maatregelen. Deze afspraken worden opgenomen in een vergunning.

Meer flexibiliteit houdt voor alle gebruikers in dat:

  • Het voorjaarsverbod en urenverbod voor graslandberegening vervalt
  • Het makkelijker wordt om een onttrekkingsput te verplaatsen
  • Er makkelijker putten bij geslagen kunnen worden, tot een grens van 1 put per 5 hectare (dan geldt een vergunningplicht).
  • Een grotere pompinstallatie aangeschaft kan worden, tot een grens van 70 m3/h of 100 m3/h afhankelijk van de bedrijfsvoering (dan geldt vergunningplicht). Er wordt rekening gehouden met landelijke technische voorwaarden om dat nauwkeurig uit te voeren.

Geen toestemming eigenaar? Geen vergunning

Als u een beregeningsput wilt plaatsen op een stuk grond dat niet van u is, moet u toestemming vragen aan de eigenaar. Als u een vergunning bij ons aanvraagt moet u een bijlage met toestemming van de eigenaar toevoegen. Zo weten wij dat er geen bezwaren zijn vanuit de eigenaar. Ook is het dan duidelijk dat u als aanvrager een betrokken persoon bent.  We kunnen dan zo snel mogelijk met uw aanvraag aan de slag.  

 

Geen flexibiliteit in en rondom de natuur

Om de natuurgebieden te beschermen blijven de huidige regels voor grondwaterberegening bestaan in verschillende gebieden. Deze gebieden zijn: de beschermde gebieden waterhuishouding (EHS), de attentiegebieden en de invloedsgebieden N2000. Deze laatste 3 zijn nieuw en onderdeel van dit nieuwe beleid. De precieze begrenzing is op de Kaart Beschermde gebieden Keur aangegeven.

Geen voorjaars- en urenverbod in de beperkte invloedsgebieden Natura 2000

Het streven is om zoveel mogelijk invulling te geven aan het verkrijgen van meer flexibiliteit in de agrarische gebieden. Daar waar mogelijk is een extra gebied aangemerkt. Dit zijn de “beperkte invloedsgebieden Natura 2000”. Dit gebied geeft een geleidelijke overgangszone tussen het flexibele “overig gebied” en de beschermde gebieden waar het standstillbeleid van toepassing is (beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000). In de beperkte invloedgebieden Natura 2000 zijn nieuwe onttrekkingen niet toegestaan. De flexibiliteit ten opzichte van de hierboven genoemde beschermde gebieden bestaat uitsluitend uit het opheffen van het voorjaars- en urenverbod voor het beregenen van grasland.

Put verplaatsen is toegestaan bij afwaartse beweging

Bestaande putten mogen worden verplaatst vanuit de beschermde gebieden waterhuishouding naar de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000 als de afstand tot de beschermde gebieden waterhuishouding daarmee wordt vergroot (afwaartse beweging). Het verplaatsen van de put is ook mogelijk naar een locatie buiten de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, invloedsgebieden Natura 2000 en beperkte invloedsgebieden Natura 2000. Het doel is steeds het vergroten van de afstand van de onttrekking ten opzichte van natuurgebieden.

Overzichtskaart beregeningsputten

Onttrekkingsverbod bij droogte

Buiten de beschermde gebieden waterhuishouding (EHS), de attentiegebieden en de invloedsgebieden Natura 2000 is dus meer flexibiliteit mogelijk. Maar als de grondwaterstand in het voorjaar te laag wordt zal op 1 april in die gebieden een verbod van twee maanden ingesteld worden voor het beregenen van grasland. Dat houden we in de gaten met peilbuizen.

Overgangstermijn tot 1 januari 2018

Veel agrariërs hebben nu al een vergunning om te mogen beregenen. Voor agrariërs die na 1 januari 2018 aan de criteria van de algemene regels voldoen vervalt de huidige vergunning. Iedereen heeft daarmee ongeveer drie en een half jaar de tijd om over te stappen op het nieuwe beleid. Als een agrariër dan geen bedrijfswaterplan heeft mag hij of zij niet meer beregenen.

Waterschap investeert in waterconservering

We vragen niet alleen inzet van de agrariërs zelf. Ook als waterschap investeren we de komende jaren in een betere waterhuishouding voor de landbouw. In die gebieden kijken we naar optimalisatie van het peilbeheer en de lokale wateraanvoer-situatie. Doel is om daarbij meer water te conserveren. Daar profiteert de natuur ook van.

Registratie voor beregening blijft

Sinds 2000 wordt geregistreerd hoeveel grondwater er wordt onttrokken om te beregenen. U bent wettelijk verplicht om jaarlijks vóór 1 februari de hoeveelheid onttrokken grondwater van het voorafgaande jaar aan ons te melden. Die registratie gaat ook met het nieuwe beleid gewoon door. Alleen de kleine onttrekkingen (pomp kleiner dan 10 m3/h) zijn in het geheel uitgezonderd van deze registratieplicht.

Kaart Beschermde gebieden en maximale boordieptes

 Weten waar, wanneer en vanaf welke diepte u grondwater mag onttrekken? Raadpleeg de Kaart Beschermde gebieden Keur. Aan de linkerkant kunt u lagen selecteren. Door de lagen A-wateren, Grondwaterdeelgebieden en Beekdalen uit te vinken, krijgt u het overzicht van de gebieden die voor beregening van toepassing zijn. Een voorbeeld van de lagen selectie staat hieronder. Bekijk ook de Kaart Maximale Boordieptes.

 

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met Marc Strikker en/of Aart van Wessel van Waterschap De Dommel, telefoon: 0411 618 618. Het bedrijfswaterplan kunt u opvragen via handhaving@dommel.nl.

Mis geen nieuws voor agrariërs

Wilt u meer weten over wat er speelt op agrarisch gebied bij De Dommel, geen nieuws missen of ontdekken wat andere agrariërs in ons gebied doen?

Dat kan! 4 keer per jaar sturen we al meer dan 900 agrariërs de nieuwsbrief 'Boeren met water'.

Via onderstaande knop kunt u zich inschrijven en blijft u op de hoogte van nieuws in ons agrarisch gebied:

aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich altijd uitschrijven.