Waterschap De Dommel stelt begroting 2023 vast

Op 30 november ging het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel akkoord met de beleidsbegroting voor 2023.

Met deze beleidsbegroting stelt het bestuur de doelen, prestaties en beschikbare middelen vast voor 2023. Zo geeft het bestuur invulling aan zijn kaderstellende en sturende rol.

In de beleidsbegroting voor 2023 wordt extra budget gereserveerd voor de doelen van het waterbeheerprogramma. Er komt bijvoorbeeld extra geld om water vast te houden. Hiermee werken we aan droogte en het herstel van het watersysteem. Ook heeft het algemeen bestuur de ambitie om 15% van het water af te koppelen, zodat er minder schoon water op de rioolwaterzuivering binnen komt. En het budget voor klimaatadaptatie verdubbelt.

Verder wordt stevig ingezet op het waarmaken van de doelen van de Kaderrichtlijn Water om bijvoorbeeld de waterkwaliteit te verbeteren. Alles past binnen de ambities van eerder vastgestelde het bestuursakkoord. Om alle doelen waar te maken is er wel meer geld nodig.

De totale begroting van het waterschap voor 2023 is 137 miljoen euro. In 2022 was dat een bedrag van 128 miljoen euro.

Vincent Lokin, bestuurder verantwoordelijk voor financiën, zegt: “In 2050 willen we een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en een watersysteem dat daarbij past. Dat laatste is een waterhuishouding die robuust, flexibel en in balans is met alle belangen in de omgeving én zorgt voor een goede waterkwaliteit. Het extra geld dat het bestuur hier nu voor vrij maakt, zorgt voor een belangrijke impuls om deze ambitie te realiseren.”

Nieuwe voorzitter Rekenkamercommissie

Ook ging het algemeen bestuur akkoord met de voordracht van de nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie. Mevrouw Ria Quapp is tot 1 januari 2024 aangesteld als voorzitter. Mevrouw Quapp geeft aan: “Het wordt een boeiend jaar met de verkiezingen en de verandering naar een externe Rekenkamercommissie. Ik zie uit naar een mooie samenwerking met de leden van de commissie en het bestuur.” Watergraaf Erik de Ridder is blij met de benoeming van mevrouw Quapp: “Met mevrouw Quapp krijgen we een ervaren voorzitter van onze Rekenkamercommissie. In deze tijden waarin voor ons waterschap belangrijke besluiten worden genomen, is een goede invulling van de rekenkamerfunctie van groot belang. Met deze aanstelling kunnen we dit met vertrouwen tegemoet zien.”