Natuurherstel Kampina Smalbroeken en Logtse Velden in 2021 gereed

Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten bereiden het project Natte Natuurparel Kampina Zuidoost (Smalbroeken en Logtse Velden) voor. Het projectgebied van 341 hectare groot valt onder de bescherming van Natura 2000 en moet natter worden om de bijzondere natuur, zoals de zeldzame blauwgraslanden, te behouden. De maatregelen leiden tot verbetering van het leefgebied van kenmerkende planten en dieren voor dit gebied. Het verwijderen van een deel van de bomen langs de Heiloop behoort tot deze voorbereidingen. De werkzaamheden starten op 12 februari aanstaande. Het werk wordt uitgevoerd door Boomenrooierij Van Weert Rondhout B.V. Naar verwachting kan de aannemer het werk binnen twee weken afronden.

Afweging met zorg

Om de doelen te realiseren, is het onder andere nodig om de Heiloop deels te dempen. Het dempen gebeurt met de grond van de kade die ernaast ligt. Deze wal is in 1954 gemaakt met zand uit de Heiloop die toen werd gegraven. De wal is begroeid geraakt met bomen, die nu grotendeels moeten worden verwijderd, ongeveer 30 procent van de bomen blijft behouden. Natuurmonumenten en het waterschap hebben met grote zorg bepaald welke bomen weg moeten en welke kunnen blijven staan. Ter compensatie worden in of buiten het projectgebied weer nieuwe bomen aangeplant. Het is op dit moment nog niet bekend op welke locatie dit precies zal zijn. Het kappen van de bomen gebeurt in deze periode, nog voor het broedseizoen begint.

Blauwgrasland

De Heiloop wordt gedeeltelijk gedempt, omdat het nu teveel kalkrijk (kwel)water afvangt ten koste van de zeldzame blauwgraslanden in het gebied. Blauwgraslanden zijn drassige hooilanden die vrij voedselarm en kalkrijk  water nodig hebben. De naam is te danken  aan de blauwgroene kleur van de soorten die er groeien, zoals bijvoorbeeld de blauwe knoop. Het behoud van de aanwezige blauwgraslanden vormt een belangrijke Natura 2000-doelstelling voor de Kampina.

Voordelen door hergebruik

Door bepaalde delen van de wal te sparen, worden markante bomen, een dassenburcht en het leefgebied van de hazelworm ontzien. Door het hergebruik van de walgrond, hoeft er minder grond te worden aangevoerd. Dit betekent minder vrachtwagens, minder overlast, minder stikstofuitstoot en minder kosten.

Klimaatproof beekdal

Waterschap De Dommel voert de natuurherstelmaatregelen uiterlijk in 2021 uit. Het dempen van de Heiloop voor bescherming van kwetsbare natuur is er één van. Verder zorgt het waterschap voor het hermeanderen van de Beerze in de Logtse Velden. Ook wordt de stuw Brinksdijk aangepast tot een klepstuw waarmee de waterstand in het gebied beter geregeld kan worden. Het beekdal in de Kampina wordt hierdoor een stuk natuurlijker en is beter in staat om de effecten van de klimaatveranderingen op te vangen.

Samenwerking en financiering

Waterschap De Dommel, Natuurmonumenten en provincie Noord-Brabant werken samen in het project Natte Natuurparel Kampina Zuidoost. Dit project komt mede tot stand door financiële steun van de provincie Noord-Brabant.