Het algemeen bestuur bespreekt in functionele commissies voorstellen voor. Het adviseert het dagelijks bestuur over die voorstellen voordat ze worden voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Waterschap De Dommel kent de volgende functionele commissies:

1.    Commissie Watersysteem (WS)
2.    Commissie Waterketen en schoon water (WK)
3.    Commissie Bestuur, Communicatie en Financiën (BCF)

Elke fractie heeft minimaal één gekozen / benoemd fractielid in elke vaste commissie. Kleine fracties (met minder dan drie personen) kunnen ‘externe leden’ aan de commissies laten deelnemen. Met ‘externe leden’ worden personen bedoeld die op de kandidatenlijst van de fracties hebben gestaan voor de verkiezingen.

De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op onze website en op de website van de overheid, Lokale bekendmakingen.

Naast bovenstaande openbare commissies heeft het waterschap een Rekenkamercommissie en een Auditcommissie.

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid en vergadert in beslotenheid. Haar rapporten zijn openbaar.

De Auditcommissie treedt op als adviseur van het algemeen bestuur voor de rapportages van de accountant die aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Het gaat daarbij om financiën en rechtmatigheid.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?