Het algemeen bestuur bespreekt in commissies de verschillende onderwerpen. Deze commissies adviseren het dagelijks bestuur over die voorstellen voordat het algemeen bestuur deze bespreekt

Waterschap De Dommel heeft de volgende functionele commissies:

  • Commissie Watersysteem (WS)
  • Commissie Waterketen en schoon water (WK)
  • Commissie Bestuur, Communicatie en Financiën (BCF)

Elke fractie heeft minimaal één gekozen fractielid in elke vaste commissie. Kleine fracties (met minder dan drie personen) kunnen ‘externe leden’ in de commissies hebben.  ‘Externe leden’ zijn personen die op de kandidatenlijst van de fracties hebben gestaan voor de verkiezingen. De vergaderingen zijn openbaar. Waterschap De Dommel kondigt deze aan onder Agenda's en verslagen en op Overheid.nl.

Rekenkamercommissie, Auditcommissie en commissie Bestuurlijke vernieuwing

Naast deze openbare commissies heeft het waterschap een Rekenkamercommissie, een Auditcommissie en een commissie Bestuurlijke vernieuwing. De Rekenkamercommissie onderzoekt het beleid van het dagelijks bestuur. De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur over de rapportages van de accountant die het algemeen bestuur moet bespreken. Het gaat daarbij om financiën en rechtmatigheid. De commissie Bestuurlijke vernieuwing adviseert het algemeen bestuur over de werking van het bestuursmodel en de invulling van de bestuurlijke rol.