Waterschap De Dommel tevreden over naleefgedrag

Uit de jaarlijkse evaluatie van het proces Toezicht en handhaving blijkt dat het naleefgedrag binnen het Waterschap De Dommel onveranderd hoog is. De Dommel is blij met dit resultaat. Consequent handhaven en gerichte communicatie helpt bij het naleven van de wet- en regelgeving voor waterkwaliteit en –kwantiteit.

Droogte

Net als in voorgaande jaren lag het naleefgedrag vorig jaar tussen de 90 en 95%, een marge van 5%. De cijfers variëren namelijk per soort controle. Bij onze schouwcontrole van sloten is het naleefgedrag bijvoorbeeld bij eerste controles minder hoog en na de hercontrole juist weer goed.
Om het naleefgedrag in 2021 hoog te houden, zet Waterschap De Dommel de ingezette lijn voort. Er zijn regels voor het lozen van afvalwater en het onderhoud van sloten en slootkanten. Tegen overtredingen, die de waterkwaliteit en – kwantiteit ernstig aantasten treedt het waterschap dan ook streng op.
De aanhoudende droogte in 2020 heeft geleid tot extra inzet op handhaving. Medewerkers van Waterschap De Dommel controleerden in het veld of de ingestelde maatregelen werden nageleefd.  Dat was niet altijd het geval: er moest een aantal keer strafrechtelijk opgetreden worden tegen illegale onttrekking van grond- of oppervlaktewater. Het aantal overtredingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen was beperkt. Omdat de effecten op de waterkwaliteit hoog zijn, besteden we hier komend jaar opnieuw extra aandacht aan.

Samenwerking intensiveren

Ook in 2021 wordt de samenwerking op gebied van handhaving met gemeenten, Omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat, de Brabantse waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta en andere handhavingpartners verder vorm gegeven. Zo efficiënt mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld, een steeds kritischere omgeving en straks de nieuwe Omgevingswet zorgen ervoor dat overheden elkaar steeds vaker opzoeken. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over hoe om te gaan met dumpingen van drugsafval, samenwerking in het buitengebied, handhaving van agrarische grondwateronttrekkingen en lozingen door risicovolle industriële bedrijven.

Terugblik en vooruitkijken

In het Handboek Handhaving en de bijlagen staat hoe het waterschap landelijk vastgestelde kwaliteitseisen uitwerkt. Onderdeel hiervan is het document Evaluatie 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021. Het bestuur van Waterschap De Dommel heeft de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving 2020 en het nieuwe Uitvoeringsprogramma voor 2021 vastgesteld. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze evaluatie en het uitvoeringsprogramma? Neem dan contact op met Jo van de Griend, manager van het proces Toezicht en handhaving via 0411 - 618618 of handhaving@dommel.nl