Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Beleidsregel van de invorderingsambtenaar houdende regels omtrent heffing op grondwaterlozingen Beleidsregels heffing op grondwaterlozingen bij bronneringen en saneringen Waterschap De Dommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie Waterschap De Dommel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Beleidsregel van de invorderingsambtenaar houdende regels omtrent heffing op grondwaterlozingen Beleidsregels heffing op grondwaterlozingen bij bronneringen en saneringen Waterschap De Dommel
Citeertitel Beleidsregels heffing op grondwaterlozingen bij bronneringen en saneringen Waterschap De Dommel
Vastgesteld door invorderingsambtenaar
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2 Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2017 nieuwe regeling

21-12-2017

Waterschapsblad, 22 december 2017

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de invorderingsambtenaar houdende regels omtrent heffing op grondwaterlozingen Beleidsregels heffing op grondwaterlozingen bij bronneringen en saneringen Waterschap De Dommel

De ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen

gelet op:

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009

heeft op 21 december 2017 het navolgende besloten;

besluit:

vast te stellen de navolgende Beleidsregels heffing op grondwaterlozingen bij bronneringen en saneringen

Beleidsregels heffing op grondwaterlozingen Waterschap De Dommel

Artikel 1 Bepaling vervuilingswaarde

 • a.

  De vervuilingswaarde van afgevoerd of geloosd water vanuit een bedrijfsruimte wordtvastgesteld op basis van het bepaalde in hoofdstuk XVIIB artikel 122g van de Waterschapswet of artikel 7.5 van de Waterwet;

 

 • b.

  In afwijking van het eerste lid wordt de vervuilingswaarde van afvalwaterstromen afkomstig vanuit bronneringen en saneringen, indien deze niet zijn bemonsterd of geanalyseerd, bepaald op basis van waterklasse 1 van de tabel afvalwatercoëfficienten (0,001 v.e./m³).

 • c.

  In afwijking van het gestelde in het tweede lid kan een indeling in een andere waterklasse plaatsvinden met toepassing van hetgeen is bepaald in de Waterschapswet of de Waterwet en het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009.

Artikel 2 Bepaling hoeveelheid ingenomen water

 

 • a.

  De belastingplichtige is verplicht om zelf de hoeveelheid ingenomen water te registreren aan de hand van een daarvoor geschikte watermeter. Deze hoeveelheid dient te worden doorgegeven aan het waterschap. Daarnaast kan Waterschap De Dommel een aangifte verzenden.

 • b.

  Indien de hoeveelheid ingenomen water niet - of niet correct – wordt geregistreerd, of niet wordt doorgegeven aan Waterschap De Dommel, dan kan de ambtenaar belast met de heffing deze hoeveelheid schatten.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • a.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • b.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels heffing op grondwaterlozingen bij bronneringen en saneringen Waterschap De Dommel”.

 

 

Boxtel, 21 december 2017

Procesmanager Belastingheffing en -invordering

H.van der Waardt