Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met ruim 450 medewerkers werken we aan schoon en voldoende water. Ook beschermen we 890.000 mensen in ons gebied tegen wateroverlast. Dat doen we door het (grond)waterstand te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kunt u prettig wonen, werken en recreëren.

Schoon water

Uw afvalwater verdwijnt in het riool en komt uit op één van onze acht rioolwaterzuiveringen. Daar wordt het afvalwater gezuiverd, voordat het schone water terugstroomt in de beek.

Bij onze rioolwaterzuiveringen in Biest-Houtakker, Hapert en Soerendonk hebben we een waterpark van vijvers, sloten, moerasbos en waterplanten aangelegd. Het gezuiverde rioolwater wordt hier weer natuurlijk water vol zuurstof en leven en stroomt daarna de beek in.

Voldoende water

Met ruim 1.500 stuwen en een maaiplanning werken we iedere dag aan een goede balans tussen niet te veel en niet te weinig water. Belangrijk voor de landbouw én voor de natuur. Voor een goede oogst moet het land niet te nat zijn. Voor plant en dier is te weinig water juist niet goed.

Door beken te laten meanderen, geven we water weer de ruimte. Water wordt langzamer afgevoerd en kan beter de grond intrekken. Zo houden we het grondwater op peil. 

Beschermen tegen wateroverlast

Om wateroverlast te voorkomen, legt Waterschap De Dommel keringen aan. Ook worden op verschillende plekken in ons gebied waterbergingsgebieden gecreëerd. Als door hevige regenbuien kades van beken dreigen te overstromen, lopen deze waterbergingsgebieden onder water. Overtollig regenwater wordt hier tijdelijk opgeslagen en vervolgens langzaam afgevoerd. Zo beschermen we u tegen wateroverlast.

Actieplan Leven-De-Dommel

Het klimaat verandert. De hevige regenbuien die pas in 2050 zouden vallen, komen nu al uit de lucht. Dat leidt tot wateroverlast in woonwijken en op landbouwgronden. En misschien zelfs tot schade aan uw bezittingen. Maar ook de droogte zorgt voor problemen. Grondwaterstanden worden lager, beken staan droog en het is heet in de stad.

Naast de werkzaamheden die Waterschap De Dommel al jaren doet, moeten we nu ook voorbereid zijn op extremer weer. Dit doen we met een actieplan dat samen met organisaties en inwoners uit ons gebied is gemaakt. Want voorbereid zijn op wateroverlast en droogte kunnen we niet alleen. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Laten we het samen doen

Wateroverlast en droogte beperken, lukt nog beter als we met alle 890.000 inwoners in ons gebied bewuster omgaan met water. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen in uw eigen tuin, zodat het grondwater wordt aangevuld. Of door het vervangen van tuintegels voor groen. De kans op wateroverlast wordt daardoor een heel stuk kleiner. Helpt u mee?

Meer informatie