Een aanvraag voor een Watervergunning dient u in bij het waterschap en/of bij de gemeente waar de activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd plaatsvindt.

U wilt een vergunning aanvragen. Hiervoor staat een zekere tijd dat u wacht op het besluit. Het besluit kan binnen 8 weken óf 6 maanden vallen. Hoe lang het duurt  hangt af van hoe uitgebreid of lastig uw aanvraag is. Hieronder leest u wat er in het proces van 6 maanden gebeurt.

Vooroverleg

Een aanvraag voor een Watervergunning dient u in bij het waterschap en/of bij de gemeente. Hoort het bij de gemeente? Dan dient u de aanvraag in bij de gemeente waaronder de activiteit valt. Dit doet u met een aanvraagformulier. Een aanvraag dient u in als tijdelijk plan, ook wel een vooroverleg. Dit is niet verplicht. Toch is het goed om het waterschap zo vroeg mogelijk hierin mee te nemen.

Het vooroverleg geeft aan of het haalbaar is en of er nog meer informatie of onderzoek nodig is. Het kan ook zo zijn dat er al eerder duidelijkheid is over de regels in een lozingsvergunning. Tijdens het overleg kan het waterschap nog niets uitspreken en ook niet wat de regels zullen zijn. Het waterschap kan wel informatie toevoegen aan uw aanvraag voor een Watervergunning. Op die manier wordt voorkomen dat u de aanvraag moet aanvullen voordat het waterschap die kan verwerken.

De aanvraag

Een aanvraag moet u volledig met bijlagen bij het waterschap indienen, 4 keer geprint. De wachttijd voor het verlenen van de vergunning start op de dag dat u de definitieve aanvraag indient.

Vergunning Waterwet en vergunning Wet milieubeheer

Wilt u voor een bedrijf of instelling een vergunning aanvragen? En is die vergunning in het kader van de Waterwet én in het kader van de Wet milieubeheer? Dan moeten we beide aanvragen goed bekijken en behandelen. Vooral wanneer het gaat om een IPPC-bedrijf; een bedrijf dat direct rioolwater loost op beek of sloot. De aanvragen moet u daarom tegelijk (of binnen zes weken na elkaar) inleveren.

Voor de Wet milieubeheer beslist vaak de provincie. Het waterschap en de provincie werken samen bij het beoordelen van de aanvragen. Ook werken ze samen bij het opstellen van de voorschriften. Zij vergelijken de inhoud van beide vergunningen met elkaar en doorlopen de procedures tegelijk met elkaar.

Opstellen vergunning

Bij een goed- of afkeuring van een aanvraag en het opstellen van vergunningvoorschriften letten we op:

  • eisen of onderdelen die waaraan voldaan moet worden. Dit zijn bijvoorbeeld grenswaarden voor emissie- en waterkwaliteitsdoelstellingen, algemene regels, instructies en aanwijzingen, die in verordeningen, besluiten en wetten zijn opgenomen. Voor het lozen van water op beken en sloten gelden als leidende regels de vermindering van de verontreiniging, het standstill-beginsel en het BBT-beginsel (Best Beschikbare Techniek);
  • eisen, onderdelen of plannen waarmee we rekening moeten houden. Zoals de Keur 2009, het eigen waterbeheerplan en het provinciaal milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan en ook de zelf vastgestelde beleidsregels;
  • eisen of onderdelen die we bij de beoordeling van een aanvraag moeten meenemen, zoals de bestaande en toekomstige kwaliteit en hoeveelheid van het water in beken en sloten en grondwater, ingebrachte adviezen en bezwaren. Daarnaast de mogelijkheden om de vervuiling zo veel mogelijk te voorkomen.

De ontwerpbeschikking

Voordat we een Watervergunning afgeven, wordt er eerst een ontwerp van de vergunning opgesteld. Dit is een ontwerpbeschikking. Het waterschap overlegt de ontwerpbeschikking met een aantal (on)afhankelijke adviseurs.

Het ontwerp wordt opgesteld uiterlijk twaalf weken nadat de  aanvraag is ingediend en verzonden naar de aanvrager. Meteen hierna maken we de ontwerpbeschikking samen met de aanvraag bekend. Dat gebeurt door middel van advertenties in kranten en het tonen van het dossier.

Bezwaren/zienswijzen

Na de bekendmaking van de ontwerpbeschikking en de aanvraag kan er bezwaar worden ingediend bij het waterschap. Dit kan binnen vier weken. Dit bezwaar wordt 'wettelijke zienswijze' genoemd.

De beschikking

Nadat we de ontwerpbeschikking en de aanvraag hebben bekeken en mogelijke bezwaren hebben behandeld, wordt de vergunning verleend. Dit heet een beschikking.

De beschikking wordt uiterlijk 26 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend aan u verleend en verstuurd. Meteen hierna maken we de beschikking samen met de aanvraag bekend. Dat gebeurt weer door middel van advertenties in kranten en het openbaar maken van het dossier.

Beroep

Binnen zes weken na de bekendmaking van de beschikking kan er bezwaar worden ingediend. Dit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kunt u zelf doen, of de wettelijk bepaalde adviseurs of de mensen die al eerder bezwaren (zienswijzen) hebben ingediend. Maar ook diegenen die bezwaren hebben tegen veranderingen, die ná de ontwerpbeschikking zijn aangebracht, kunnen beroep instellen.

Heeft u gevonden wat u zocht?