Voor het project Herinrichting beekdal Tongelreep is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. Dit is de eerste stap richting een definitief projectplan. Tussen 18 maart en 29 april 2019 lag de NRD ter inzage bij de provincie Noord-Brabant. Het document vindt u onderaan deze pagina of op het interactieve informatieplatform van Royal Haskoning DHV. We hebben gemerkt dat het een aantal dagen niet mogelijk is geweest om digitaal een zienswijze in te dienen op de NRD via www.brabant.nl door een technische storing. Onze excuses hiervoor. Gelukkig kon dit tijdig hersteld worden. Zienswijzen van mensen die aangaven dat het digitaal indienen niet lukte, zijn alsnog binnengekomen. De provincie neemt deze mee in haar beantwoording. Onderaan de pagina vindt u de meest gestelde vragen over de NRD.

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten waarbij de beek een meer natuurlijke loop krijgt. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Om de effecten van deze beekherstellende maatregelen zorgvuldig in beeld te krijgen, laat het waterschap een milieueffectrapportage (MER) maken. De eerste fase daarvan is het in kaart brengen welke varianten van maatregelen  we verder gaan onderzoeken en hoe we dat gaan doen. Dat staat in de NRD.

Twee alternatieven

In de NRD is een keuze gemaakt voor twee alternatieven: een minimale variant en een maximale variant. Van deze twee varianten worden de milieueffecten onderzocht. Het betekent niet dat het definitieve projectplan ook daadwerkelijk één van deze alternatieven wordt. We kunnen ook ergens in het midden uitkomen. In de NRD is alleen de bandbreedte aangegeven.

Alternatief 1

Het project Herinrichting Beekdal Tongelreep is een Programma Aanpak Stikstof (PAS) project. De provincie wil dat wij voor 2021 maatregelen nemen om het stikstofgehalte in het gebied terug te brengen. Het doel van het eerste alternatief is het behalen van de ‘juridische verplichtingen’ die zijn vastgelegd in de PAS. De stroomsnelheid van de beek wordt geoptimaliseerd en de grondwaterstand gaat omhoog voor de bomen in het beekdal. Dat gebeurt onder meer door

  • Het laten meanderen van de beek, de beek smaller te maken en bodem van de beek te verhogen (beekherstel)
  • Door sloten en greppels te dempen of te verondiepen
  • Door drainage te verwijderen, Door naaldbomen te kappen en om te vormen naar heide/grasland
  • Door dood hout in de beek te leggen

Vanaf de stuw in noordelijke richting bestaan de maatregelen uit het verhogen van de beekbodem, het leggen van dood hout in de beek, het dempen en verondiepen van sloten en greppels. Bij deze variant wordt onderzocht in hoeverre agrariërs aan de westzijde van de beek gebaat zijn bij waterconservering voor droge tijden en hoe dit inpasbaar is in het landschap.

Alternatief 2

De maatregelen die in alternatief 1 zijn opgenomen gelden ook voor alternatief 2.

  • Het laten meanderen van de beek, de beek smaller te maken en bodem van de beek te verhogen (beekherstel)
  • Door sloten en greppels te dempen of te verondiepen (groter aantal dan in alternatief 1)
  • Door drainage te verwijderen (op meer plekken dan in alternatief 1),
  • Door naaldbomen te kappen en om te vormen naar heide/grasland
  • Door dood hout in de beek te leggen

Dit alternatief kijkt echter veel verder dan de juridische verplichtingen die zijn vastgelegd in de PAS en de Kader Richtlijn Water (KRW) en zoekt nadrukkelijk naar een optimale, robuuste inrichting van het beekdal.  Dit alternatief omvat minimaal de maatregelen uit het eerste alternatief maar gaat veel verder. Uitgangspunt is dat het beekdal opgewassen is tegen droge en natte periodes en daarmee klimaatrobuust wordt.

Gezocht wordt naar een beekdal dat in natte tijden water kan vasthouden om afvoerpieken te voorkomen. Bewoners houden droge voeten, water kan worden gebruikt door agrariërs in het gebied. Doel is om in droge tijden zo lang mogelijk water beschikbaar te houden voor de natuur.

In alternatief 2 zit met name verschil in de maatregelen en het effect aan de westzijde van de beek. In dit alternatief wordt onderzocht of de gronden aan de westzijde van de beek natuurlijk ingericht kunnen worden waardoor optimaal ruimte ontstaat voor een robuust beekdal. Dit komt ten goede aan de natuurdoelen aan de westzijde van de beek. Concreet komt het erop neer dat de percelen aan deze zijde van de beek als gevolg van dit alternatief natter gaan worden. In alternatief 1 wordt onderzocht of deze gronden hun landbouwfunctie kunnen behouden.

Voorkeursalternatief

Voor deze twee alternatieven wordt gekeken wat de milieueffecten zijn. Dat staat in de MER. Op basis daarvan kiezen de provincie Noord- Brabant en het waterschap een voorkeursalternatief. Dit alternatief wordt verder uitgewerkt in verschillende varianten. Daarbij kijken we hoe we negatieve gevolgen voor de omgeving, landbouw en wonen, kunnen voorkomen of in ieder geval beperken. Op het moment dat de MER klaar is, plannen we een nieuwe informatie bijeenkomst. Ook dan kunnen we nog geen definitief projectplan presenteren, maar er ligt dan wel een voorkeursalternatief.

Ter inzage

Tussen 18 maart en 29 april 2019 lag de NRD ter inzage bij de provincie Noord-Brabant. Wie vindt dat er meer moet worden onderzocht dan nu is opgenomen in de NRD, kon dit bij de provincie aangeven door het indienen van een zienswijze. De provincie beantwoordt de zienswijze. Tegen de NRD kan geen bezwaar worden gemaakt. Als de NRD definitief is, starten we met het onderzoeken van de milieueffecten van deze alternatieven. Deze worden opgenomen in de MER. Op basis van deze MER wordt gestart met het maken van een projectplan.

Informatiebijeenkomst

Mocht u na het lezen van de NRD vragen hebben of advies willen over het indienen van een zienswijze, dan kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers uit het projectteam. Om een afspraak te maken mailt u naar projecttongelreep@dommel.nl.

Presentatie bijeenkomst 14 maart

Op 14 maart 2019 organiseerden we een informatieavond over de NRD in Herberg de Taamvenhoeve in Valkenswaard. Onder dit artikel staat de Powerpoint die we deze avond hebben laten zien.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen dit project, van de planning en van bijeenkomsten. Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact via projecttongelreep@dommel.nl.