Samen met de omgeving werkt Waterschap De Dommel aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een beekdal dat beter in staat is om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Al enige tijd is het waterschap bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor meer ruimte voor water, natuur en recreatie in het gebied. De komende periode krijgen omwonenden de kans om mogelijke oplossingen, ideeën en wensen in te brengen voor de deelgebieden Stevert en Heers. De uitvoering voor de waterberging bij Grootgoor – het gebied tussen Stevert en Heers- start begin 2021.  

 

Denk (online) mee

“Omdat we, door de Corona-crisis, slechts beperkt met de omgeving bij elkaar kunnen komen, hebben we een digitaal informatieplatform ingericht”, geeft omgevingsmanager Deborah van Gaal aan. “Op deze manier kan iedereen online suggesties indienen of in gesprek komen met het waterschap en andere gebiedpartners”, vervolgt Deborah haar verhaal.
“Op onze website www.dommel.nl/run, staat uitgebreide informatie over het project, het proces en de procedures. Ideeën kunnen tot 16 oktober 2020 worden aangeleverd. We hopen dat veel mensen dit zullen doen”.

Het gebied

 

Het inrichten van beekdal de Run maakt deel uit van de gebiedsimpuls N69. Hierin hebben verschillende partijen rondom de toekomstige N69 afgesproken de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Waterschap De Dommel heeft de opgave om het beekdal tussen de N397 in Eersel en de Volmolenweg in Veldhoven opnieuw in te richten. Het projectgebied is verdeeld in drie deeltrajecten: Stevert, Grootgoor en Heers.

Klimaatproof beekdal

Waterschap De Dommel streeft een afwisselend en natuurlijk landschap na voor het gebied rondom de Run. Een slingerende beek met meer stroming en variatie, waardoor de waterkwaliteit verbetert. “Het is het plan om de stuwen in de beek te verwijderen of aan te passen zodat ze geen obstakel meer zijn voor vissen zoals het bermpje en de beekprik”, geeft projectmanager Maurice Vroomen aan. “Eind 2019 is de kantelstuw in de Kempense Plassen al vispasseerbaar gemaakt. Dit was en mooie eerste stap in de realisatie van dit project.”, vertelt hij trots. “De komende jaren zullen we de werkzaamheden om het beekdal natuurlijker in te richten verder voortzetten. Dit doen we onder andere, door de Run weer te laten meanderen en de waterberging bij Grootgoor te maken. Zo krijgt het beekdal meer ruimte om hevige regenval op te kunnen vangen, maar ook de kans om langdurige periodes van droogte te kunnen trotseren.”

Ruimte voor ontwikkeling

In samenwerking met de gemeenten Eersel, Bergeijk en Veldhoven en andere gebiedspartners, zoals onder andere de provincie Noord-Brabant, Natuurmomenten en Staatsbosbeheer wordt het beekdal tevens toegankelijker gemaakt voor recreatie. Het realiseren van laarzenpaden, ruiterpaden, uitkijkpunten en verbindingen tussen recreatiegebieden zijn enkele voorbeelden hiervan.  
Voor de uitwerking van deze plannen is ruimte nodig. Daarover is er contact grondeigenaren. Samen wordt bekeken welke gronden voor de plannen aangekocht of geruild kunnen worden. Het is ook mogelijk dat particulieren zelf initiatieven realiseren die een bijdrage leveren aan de doelstellingen.


Samenwerking en financiële bijdrage

Projectontwerp, -realisatie en -financiering wordt gedaan in samenwerking met de gemeenten Bergeijk, Eersel, Veldhoven en de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie: www.dommel.nl/run