Waterschap De Dommel zoekt een nieuwe bestemming voor een deel van de voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg in Tilburg-Oost. Door middel van een openbare verhuurprocedure roept het waterschap ondernemende initiatiefnemers op om een plan in te dienen voor deze historische locatie. De procedure start op 11 januari en sluit op 22 februari. Bekijk de nota van inlichtingen onder aan de pagina.

Voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg
Voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg

Perceel

De voormalige rioolwaterzuiveringsinrichting is gelegen aan de oostzijde van het Wilhelminakanaal, tegenover de in ontwikkeling zijnde Piushaven. Het waterschap stelt circa 18.000 m² van het complex voor een periode van maximaal 10 jaar beschikbaar voor verhuur. Dit gedeelte is gelegen op het noord- en zuidwestelijke deel van het perceel, welke delen door middel van een strook van circa 5 meter breed met elkaar worden verbonden.

Perceel-moerenburg

Bestemmingsplan

Waterschap De Dommel is op zoek naar een invulling die recht doet aan het verhaal en de geschiedenis van deze locatie. Al vanaf 1904 werd hier geëxperimenteerd met de zuivering van omvangrijke stromen rioolafvalwater in het stroomgebied van de Leij, wat samenhing met de snelle groei van de stad Tilburg als gevolg van de industrialisatie. Terwijl andere steden in grote rivieren of rechtstreeks in de zee (of een meer) konden lozen, kon Tilburg slechts gebruikmaken van de zeer beperkte capaciteit van de Leij. Noodgedwongen moest Tilburg op zoek naar andere oplossingen. Die pioniersrol op het gebied van de afvalwaterzuivering heeft de stad lange tijd behouden en het complex getuigt daarvan.

In zijn pioniersrol was het complex van internationale betekenis. De nog aanwezige oorspronkelijke onderdelen zijn ieder afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang nog voldoende herkenbaar en gaaf bewaard gebleven. In nationaal opzicht is het complex bijzonder zeldzaam, mede gelet op de unieke combinatie van de industriële architectuur uit de dertiger jaren in een volwassen geworden landschapspark.

Het waterschap streeft naar een functie die niet alleen voor de directe omgeving van betekenis is, maar ook publiek weet te trekken uit de wijdere omgeving. Er wordt meer specifiek gezocht naar een concept met een multifunctioneel karakter, bijvoorbeeld een concept dat mede inspeelt op de ligging nabij het water en/of een concept dat naast de hoofdfunctie in andere behoeftes voor de omgeving voorziet. Daarnaast wordt gezocht naar een functie waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de omwonenden. Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van respectievelijk beperken van overmatige overlast of hinder door geluid, licht, parkeren en wildplassen.

voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg

Planning

De planning ziet er naar verwachting als volgt uit:

  • 11 januari 2019                                    Publicatie inschrijvingsleidraad
  • 25 januari 2019                                    Schouw van het object
  • 1 februari 2019                                     Uiterste datum vragen stellen
  • 8 februari 2019                                     Nota van Inlichtingen beschikbaar
  • 8 maart 2019                                        Uiterste datum ontvangst inschrijvingen
  • 11 maart 2019 - 15 maart 2019        Beoordelingsprocedure
  • 22 maart 2019                                      Interviews
  • 29 maart 2019                                      Voorlopig gunningsbesluit waterschap
  • 19 april 2019                                        Definitieve gunning waterschap
  • 22 april 2019                                        Ondertekening huurovereenkomst

Wijziging Nota van Inlichtingen

Door initiatiefnemers is gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vragen stellen. In de Nota van Inlichtingen zijn deze vragen beantwoord. Enkele vragen (43, 46 en 51) betroffen vergunningen. Hierin had het waterschap standpunt ingenomen, maar deze nu herzien. In de Nota van Inlichtingen 2 zijn de reacties aangepast. Hierdoor is ook de planning aangepast. De uiterste datum voor ontvangst van inschrijvingen is met twee weken verplaatst naar 8 maart 2019.

Bekijk hier de aangepaste Nota van Inlichtingen

Meer informatie

Meer informatie over de locatie en de openbare verhuurprocedure kunt u vinden in de inschrijvingsleidraad. Alle correspondentie in het kader van deze inschrijving verloopt via contactpersoon Ilze Bottram, ibottram@gloudemans.nl of (06) 107 621 57.

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?