Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten waarbij de beek een meer natuurlijke loop krijgt. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Waarom we maatregelen gaan nemen, ziet u terug in dit filmpje. Om de effecten van de maatregelen zorgvuldig in beeld te krijgen, hebben we een milieueffectrapportage (MER) laten maken. Op basis hiervan is een voorkeursalternatief plus gemaakt. Hierin is gekeken hoe we negatieve gevolgen voor de omgeving, landbouw en wonen kunnen voorkomen of in ieder geval beperken.

Minimale wijzigingen na ontwerp Projectplan Fase 1

De projectuitvoering van project Tongelreep doen we in meerdere fasen. Het  projectplan van fase 1 gaat vooral over het gebied ten noorden van de stuw Driebruggen. Dit plan is tot stand gekomen in nauw overleg met direct betrokkenen, op basis van de eerder gemaakte ambitiekaart VKA+ (voorkeursalternatiefplus) en het Programma van Wensen en Eisen.  Projectplan Waterwet met alle bijbehorende documenten is al ter inzage geweest. Hiervoor is een gecoördineerde procedure gevolgd.  De beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in de Nota van Zienswijzen behorende bij het projectplan.  Er zijn drie reacties gekomen op het plan die beoordeeld zijn. Het plan is op een paar punten aangepast:
•    de vispassage op de nieuwe hogere peilen in de beek
•    toevoeging van een kleine stuw in de nieuw te graven sloot bij Zeelberg
•    de bermsloot langs de Valkenswaardseweg; deze blijft open vanwege de opvang van water van de weg.

Officiële inspraak

Het Dagelijks Bestuur heeft het projectplan Fase 1 definitief vastgesteld.  Dat betekent dat het definitieve plan nu ter inzage wordt gelegd. Alle documenten  zijn van 5 november  t/m 16 december 2020 in te zien via:
•    Provinciale website (www.brabant.nl/terinzage)
•    Op werkdagen kunnen de documenten ook  tijdens kantooruren worden ingezien bij:
o    Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
o    Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
Dit kan alléén op afspraak vanwege de geldende coronamaatregelen. Neem hiervoor contact op met mevrouw M. Gremmen-Boerakker, via tel. 06-28464889 of e-mail mboerakker@dommel.nl

Beroep indienen

Tegen het besluit kan gedurende de inzagetermijn (van 5 november tot en met 16 december 2020) beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht op het ontwerp.

Wilt u meer weten over het indienen van het beroep en wilt u meer informatie over de ter inzage? Kijk dan op deze pagina.