Wilt u grondwater oppompen voor bijvoorbeeld toepassingen in het bedrijfsproces (wassen van groenten of bereiden van frisdranken)? Of het aanvullen van natuurlijke regenval, schoonmaken van de bodem, een verlaging van de grondwaterspiegel of een brandweerput? Dan heeft u in sommige gevallen toestemming nodig van de provincie. Bijvoorbeeld als de omvang van deze onttrekking groter is dan 150.000 m³ per jaar. Ook als het gaat om het oppompen van water voor een openbare voorziening voor drinkwater of voor het verwarmen of verkoelen van bepaalde ruimtes.

Advies

Vanwege droogte adviseren wij zo min mogelijk water te onttrekken.

Vrijstelling plicht voor vergunning kleine onttrekkingen

U hoeft geen vergunning aan te vragen als

  • de omvang van onttrekking niet meer is dan 10 m³ per uur én,
  • de onttrekking plaatsvindt buiten beschermd gebied Waterhuishouding en (zie kaart beschermde gebieden Keur)
  • niet dieper is dan de voorwaarden diepte zoals genoemd in de "Algemene regels Keur waterschap De Dommel 2015", hoofdstuk 34 "Grondwater".
  • veedrinkputten onder de dieptevoorwaarden zoals genoemd in de "Algemene regels Keur waterschap De Dommel 2015", hoofdstuk 34 "Grondwater".

Voorwaarden

Water uit de bodem oppompen om te beregenen

Bronbemalingen

Saneringen

Onttrekkingen voor bedrijfsproces kleiner dan 150.000 m³ per jaar

Moet er meer water onttrokken worden voor bijvoorbeeld het bereiden van frisdrank of het wassen van groenten?  Dan kunt u beter oppervlaktewater gebruiken of het water dat u niet meer nodig heeft (afvalwater) hergebruiken. Voor onttrekkingen die niet in de lijst hierboven staan vermeld, is een vergunning nodig. De mogelijkheden tot het uitbreiden van het oppompen van grondwater door bedrijven kunnen als volgt worden samengevat:

  • Is het oppompen van water uit de bodem voor andere doelen dan menselijk gebruik? Dan is de voorwaarde dat die zijn gelegen binnen de bebouwde kom mét wateroverlast.
  • Uit de aanvraag moet blijken dat grondwater noodzakelijk is. De vergunning wordt aangepast of ingetrokken wanneer binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning, of een belangrijk deel hiervan.
  • Het water uit de bodem wordt gebruikt, of deels gebruikt, voor menselijk gebruik;
  • De putten mogen een maximale diepte hebben tot in watervoerende pakket 1b. Als de pakketten 1a en 1b niet aanwezig zijn of ondieper liggen dan 80 meter, mag worden uitgeweken naar Wp 2a. Wanneer er geen scheidende laag aanwezig is geldt een maximale diepte van 80 meter;
  • De totale onttrekking van grondwater in Noord-Brabant door bedrijven die drinkwater leveren en bedrijven die water gebruiken voor het bedrijfsproces, mag maximaal 268 miljoen m3 bedragen (onttrekking 2007 +10%).

Voorzieningen om brand te blussen

U heeft een vergunning nodig omdat er een grotere diepte nodig is dan mag volgens de algemene regels? Dan wordt er nagegaan of het nodig is om deze voorziening om brand te blussen aan te leggen. Dit is omdat de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en andere regelgeving op het gebied van brandveiligheid (acties om brand te voorkomen) en brandweerzorg nageleefd moeten worden. Ook wordt bekeken of extra middelen ter bescherming nodig zijn om de kwaliteit van beschermen.

Aanpak

Vraag een vergunning voor water aan of dien een melding in via www.omgevingsloket.nl.

Let op: Als de handeling deels of helemaal plaatsvindt op grond dat van iemand anders is, is toestemming nodig van de eigenaar van deze grond. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen: perceelnummer(s), naam en adresgegevens van de  en handtekening van de eigenaar van de grond.

Levertijd

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt over het algemeen niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag ingewikkeld is. Dan kan het tot zes maanden duren.

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, behalve als dit in de vergunning anders is aangegeven.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?