Als je grondwater wilt onttrekken dan heb je daar in de meeste gevallen een vergunning voor nodig of je moet dit melden bij ons. Bijvoorbeeld als je grondwater wilt oppompen om te gebruiken in een bedrijfsproces (zoals het wassen van groenten of maken van frisdranken) of om gewassen te beregenen. Of bij bronbemalingen en saneringen (tijdelijke installaties) en voorzieningen om brand te blussen.

In sommige gevallen heb je toestemming nodig van de provincie. Bijvoorbeeld als je meer grondwater wilt onttrekken dan 150.000 m³ per jaar of als het gaat om het oppompen van water voor een openbare voorziening voor drinkwater. En ook als je grondwater wilt gebruiken voor het verwarmen of koelen van sommige ruimtes (warmte en koudeopslag).

We maken onderscheid tussen kleinschalig grondwatergebruik tot maximaal 10 m3 per uur en grotere grondwateronttrekkingen voor bedrijfsprocessen tot 150.000 m3/jaar.

Ook voor kleinschalige toepassingen van grondwater (bijvoorbeeld voor tuinberegening) heb je met ingang van 1 juli 2023 een vergunning nodig of je moet dit melden.

Advies

Door de droogte adviseren wij zo min mogelijk water te onttrekken.

Controleer of een vergunning of melding nodig is

Via de Vergunningchecker kun je controleren of je een vergunning moet aanvragen bij Waterschap De Dommel. Hier zie je ook of je een melding moet doen. Tip: sla op als PDF. Stuur deze mee met de aanvraag of melding.

Doe de vergunningcheck(externe link)

Kleinschalig grondwatergebruik

Heb je al een grondwaterput waar je grondwater uit onttrekt met maximaal 10 m3 per uur? Dan moet je dit vanaf 1 september 2023 bij ons melden. Je hebt daarvoor een jaar de tijd (tot 1 september 2024).

Meer informatie over het melden van een bestaande grondwaterput voor kleinschalig gebruik.

Wil je een nieuwe grondwaterput realiseren voor kleinschalig gebruik dan heb je daarvoor een vergunning nodig. In een deel van het gebied volstaat een melding.

Je moet een grondwateronttrekking melden

Je moet een vergunning aanvragen

Niet mechanisch aangedreven veedrenkputten en handbediende pompen voor zover de put niet dieper dan bepaald in artikel 34.1 zijn vrijgesteld van melding of vergunningsplicht.

Kaart die aangeeft of je een meldingsplicht of een vergunningsplicht hebt voor kleine grondwateronttrekkingen

Onttrekkingen voor bedrijfsproces kleiner dan 150.000 m³ per jaar

Moet je meer water onttrekken voor bijvoorbeeld het maken van frisdrank of het wassen van groenten? Dan kun je beter water uit de beek gebruiken. Of gebruik je afvalwater opnieuw. Voor onttrekkingen die niet in de lijst hierboven staan, is een vergunning nodig. Voor bedrijven zijn dit de mogelijkheden tot het uitbreiden van het oppompen van grondwater:

  • Is het oppompen van water uit de bodem voor andere doelen dan menselijk gebruik? Dat mag binnen de bebouwde kom alleen bij wateroverlast.
  • Uit de aanvraag moet blijken dat grondwater echt nodig is. Heb je de vergunning binnen drie jaar na het verlenen (bijna) niet gebruikt? Dan kunnen we deze aanpassen of intrekken.
  • Het water uit de bodem is (gedeeltelijk) voor menselijk gebruik.
  • De putten mogen een maximale diepte hebben tot in watervoerende pakket 1b. Zijn er geen pakketten 1a en 1b? Of liggen deze ondieper dan 80 meter? Dan geldt watervoerende pakket 2a. Wanneer er geen scheidende laag is geldt een maximale diepte van 80 meter.
  • De putten mogen niet gelegen zijn in beschermde gebieden en attentiegebieden.
  • Hoeveel grondwater mogen drinkwaterbedrijven en bedrijven die water gebruiken voor het bedrijfsproces onttrekken? In Noord-Brabant is dit in totaal maximaal 268 miljoen m3.

Bronbemalingen en saneringen

Kijk hiervoor bij Bronnering en grondwatersanering.

Voorzieningen om brand te blussen

Heb je een vergunning nodig omdat er een grotere diepte nodig is dan mag volgens de algemene regels? Dan kijken we of het echt nodig is om deze voorziening om brand te blussen aan te leggen. Je moet namelijk aan de eisen uit het Bouwbesluit en andere regels op het gebied van brandveiligheid voldoen. Ook bekijken we of extra zaken voor bescherming nodig zijn.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Vraag een vergunning voor water aan of doe een melding via www.omgevingsloket.nl(externe link).

Let op: Wil je grondwater onttrekken op grond van iemand anders? Dan heb je toestemming nodig van de eigenaar van deze grond. Geef bij de aanvraag de volgende gegevens aan ons door:

  • perceelnummer(s),
  • naam, adres en handtekening van de eigenaar van de grond.

Levertijd

De behandeling van de aanvraag voor een watervergunning duurt meestal niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag ingewikkeld is. Dan kan het tot zes maanden duren.

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, behalve als dit in de vergunning anders staat.

Regelgeving