Wilt u grondwater oppompen voor bijvoorbeeld industriële doeleinden, het aanvullen van natuurlijke regenval, schoonmaken van de bodem, een grondwaterspiegelverlaging of een brandweerput? Dan heeft u in sommige gevallen toestemming nodig van de provincie. Bijvoorbeeld als de omvang van deze industriële onttrekking groter is dan 150.000 m³ per jaar, het gaat om een openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem.

Watervergunning aanvragen

Vrijstelling vergunningplicht kleine onttrekkingen

U hoeft geen vergunning aan te vragen als

  • de onttrekkingscapaciteit niet meer is dan 10 m³ per uur én,
  • de onttrekking plaatsvindt buiten beschermd gebied Waterhuishouding en (zie kaart beschermde gebieden Keur)
  • niet dieper is dan de dieptevoorwaarden zoals genoemd in de "Algemene regels Keur waterschap De Dommel 2015", hoofdstuk 34 "Grondwater".
  • veedrenkputten onder de dieptevoorwaarden zoals genoemd in de "Algemene regels Keur waterschap De Dommel 2015", hoofdstuk 34 "Grondwater".

Voorwaarden

Grondwater onttrekken om te beregenen

Bronbemalingen

Saneringen

Industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 m³ per jaar

Nemen industriële activiteiten toe en is hierdoor meer grondwater uit de bodem nodig? Dan kunt u beter oppervlakte water gebruiken of afvalwater hergebruiken.Voor industriële onttrekkingen die niet in de lijst hierboven staan vermeld, is een vergunning nodig. De mogelijkheden tot het uitbreiden van het oppompen van grondwater door bedrijven kunnen als volgt worden samengevat:

  • Is het oppompen van grondwater voor andere doelen dan menselijk gebruik? Dan is de voorwaarde dat die zijn gelegen binnen de bebouwde kom mét wateroverlast.
  • Uit de aanvraag moet blijken dat grondwater noodzakelijk is. De vergunning wordt aangepast of ingetrokkken wanneer binnen drie jaar na vergunningverlening geen gebruik is gemaakt van de vergunning, of een belangrijk deel hiervan.
  • Het grondwater wordt gebruikt, of deels gebruikt, voor menselijk gebruik;
  • De putten mogen een maximale diepte hebben tot in watervoerend pakket 1b. Als de pakketten 1a en 1b niet aanwezig zijn of ondieper liggen dan 80 meter, mag worden uitgeweken naar Wp 2a. Wanneer er geen scheidende laag aanwezig is geldt een maximale diepte van 80 meter;
  • De totale grondwateronttrekking in Noord-Brabant door waterleidingbedrijven en industriële onttrekkers, mag maximaal 268 miljoen m3 bedragen (onttrekking 2007 +10%).

Brandblusvoorzieningen

Valt de brandblusvoorziening niet onder de algemene regel voor brandblusvoorzieningen? Dan heeft u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld omdat er een grotere diepte gewenst is dan officieel mag. Op dat moment wordt er nagegaan of het nodig is om een brandblusvoorziening, in afwijking van de algemene regels, aan te leggen. Dit is omdat de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en andere regelgeving op het gebied van brandveiligheid en brandweerzorg nageleefd moeten worden. Ook wordt bekeken of extra beschermmiddelen  nodig zijn om de kwaliteit van te beschermen.

Aanpak

Vraag een watervergunning aan of dien een melding in via www.omgevingsloket.nl.

Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van anderen, is toestemming nodig van de eigenaar van deze grond. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen: perceelnummer(s), naam en adresgegevens van de  en handtekening van de eigenaar van de grond.

Levertijd

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt in principe niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag ingewikkeld is. Dan kan het tot zes maanden duren.

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, behalve als dit in de vergunning anders is bepaald.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?