U wilt grondwater uit de bodem halen voor bijvoorbeeld industriële doeleinden, beregening, een bodemsanering, een bronnering of een brandweerput. Is de industriële onttrekking groter dan 150.000 m³ per jaar, gaat het om een openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem? Dan heeft u toestemming nodig van de provincie.

Watervergunning, aanvraag

Vrijstelling vergunningplicht kleine onttrekkingen

U hoeft geen vergunning aan te vragen als

  • de onttrekkingscapaciteit niet meer is dan 10 m³ per uur én,
  • de onttrekking plaatsvindt buiten beschermd gebied Waterhuishouding en (zie kaart beschermde gebieden Keur)
  • niet dieper is dan de dieptevoorwaarden zoals genoemd in de "Algemene regels Keur waterschap De Dommel 2015", hoofdstuk 34 "Grondwater".
  • veedrenkputten onder de dieptevoorwaarden zoals genoemd in de "Algemene regels Keur waterschap De Dommel 2015", hoofdstuk 34 "Grondwater".

Voorwaarden

Grondwater onttrekken om te beregenen

Bronbemalingen

Saneringen

Industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 m³ per jaar

Bij de vraag naar grondwateronttrekkingen door toenemende bedrijvigheid wordt van de bedrijven gevraagd zo veel mogelijk alternatieven in te zetten, zoals de inzet van oppervlaktewater of hergebruik van afvalwater. Industriële onttrekkingen die niet onder een vrijstelling vallen (zie hierna) zijn vergunningplichtig. Uitbreidingsmogelijkheden voor grondwateronttrekkingen door bedrijven kunnen als volgt worden samengevat:

  • Voor bedrijven/onttrekkingen voor andere doeleinden dan menselijke consumptie geldt dat die zijn gelegen binnen de bebouwde kom en sprake moet zijn van wateroverlast.
  • Uit de aanvraag moet blijken dat grondwater noodzakelijk is. Wanneer binnen drie jaar na vergunningverlening geen gebruik is gemaakt van de vergunning, of een belangrijk deel hiervan, dan wordt de vergunning hierop aangepast of ingetrokken; 
  • Het grondwater wordt gebruikt, of mede gebruikt, voor menselijke consumptie;
  • De putten mogen een maximale diepte hebben tot in watervoerend pakket 1b. Daar waar de pakketten 1a en 1b niet aanwezig zijn of ondieper liggen dan 80 meter, mag worden uitgeweken naar Wp 2a. Daar waar geen scheidende laag aanwezig is geldt een maximale diepte van 80 meter;
  • De totale grondwateronttrekking in Noord-Brabant door waterleidingbedrijven en industriële onttrekkers mag maximaal 268 miljoen m3 bedragen (onttrekking 2007 +10%).

Brandblusvoorzieningen
Brandblusvoorzieningen zijn vergunningplichtig als de brandblusvoorziening niet valt onder de algemene regel voor brandblusvoorzieningen, bijvoorbeeld omdat een grotere diepte wenselijk is dan in de algemene regel wordt toegestaan. Op dat moment wordt primair getoetst in hoeverre brandblusvoorziening daadwerkelijk in afwijking van de algemene regels aangelegd moet worden om te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en andere regelgeving op het gebied van brandveiligheid en brandweerzorg. Daarnaast wordt bezien in hoeverre extra waarborgen nodig zijn om de grondwaterkwaliteit te beschermen. In de vergunning worden verder in beginsel basisvoorwaarden van dezelfde aard opgenomen als in de algemene regels worden toegestaan.

Aanpak

Vraag een watervergunning aan of dien een melding in via www.omgevingsloket.nl.

Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van derden, is toestemming nodig van de perceeleigenaar. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen: perceelnummer(s), naam en adresgegevens van de perceel eigenaar, handtekening van de perceel eigenaar.

Levertijd

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt in principe niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag complex is. Dan kan de behandelingstijd oplopen tot zes maanden.

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?