Het waterschap heeft regels bij het verlenen van vergunningen. Bij bijvoorbeeld het gebruik van grondwater en het bouwen in de buurt van beken en sloten. En bij het lozen van stoffen in beken en sloten. Er zijn landelijk, provinciaal en bij de waterschappen afspraken gemaakt. Deze hebben ook regels over vergunningen. Dat vergunningenbeleid volgt Waterschap De Dommel.

Minder stoffen lozen in beken en sloten

Er moeten minder gewasbeschermingsmiddelen in beken en sloten terechtkomen. Hiervoor hebben de waterschappen samen met o.a. ZLTO en LTO Nederland een website gemaakt. Deze heet www.toolboxwater.nl(externe link).Hier vindt u 17 verschillende kaarten met praktische maatregelen om de uitstoot van deze stoffen te verminderen.

Vierde Nota Waterhuishouding

In de Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) staan de landelijke regels voor het waterbeheer. In onderstaande tabel staat de samenvatting.

 
 

Stand-still beginsel:

Lozingen van stoffen mogen niet toenemen

Vermindering van de verontreiniging

BBT:

Best beschikbare technieken

Zwarte-lijststoffen (ook potentiële stoffen)

mag niet toenemen in het werkgebied

verontreiniging zoveel mogelijk verminderen door:

 • maatregelen aan de bron
 • maatregelen op te nemen in het proces
 • maatregelen om technisch te zuiveren
grootst mogelijke bescherming tegen de gevolgen door de beste technieken die er zijn

Relatief onschadelijke stoffen

waterkwaliteit mag niet heel erg achteruitgaan

verontreiniging zoveel mogelijk verminderen door:

 • maatregelen aan de bron
 • maatregelen op te nemen in het proces
 • maatregelen om technisch te zuiveren
grootst mogelijke bescherming tegen de gevolgen door de beste technieken die er zijn

Het Provinciaal Waterplan

Het Provinciaal Waterplan vormt de aanpak voor de  Brabantse waterafspraken en het waterbeheer. Dit geldt voor de korte en lange termijn.

Het Waterplan houdt rekening met duurzaamheid en veranderingen in het klimaat. Het komt tot stand in nauwe samenwerking met veel (water)partijen in Brabant. Het Provinciaal Waterplan beschrijft de provinciale afspraken over water.

Het Provinciaal Waterplan geeft richting aan het waterbeheer. Op Europees niveau is de Kaderrichtlijn Water belangrijk. Daarin staat hoe we met de kwaliteit van het water moeten omgaan. En hoe we ervoor moeten zorgen dat de natuur behouden blijft. Op Rijksniveau speelt vooral de Waterwet een rol. Die wet regelt namelijk de taken in het waterbeheer en bepaalt de hoofdrichting van de waterregels.

Waterbeheerplan

De basis

In het Waterbeheerplan spelen we in op allerlei ontwikkelingen om ons heen, van lokaal tot internationaal. We bereiden het beheer van beken en sloten en het zuiveren van rioolwater voor op de toekomst. Hierin hebben we al grote stappen gezet. Onze waterthema’s zijn op de kaart gezet. En we pakken onze rol in projecten in het gebied actief op.

Wetten, plannen en afspraken

Internationaal

Veel Europese richtlijnen hebben gevolgen voor ons waterbeheer. Het belangrijkste voor dit Waterbeheerplan is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze moet ervoor zorgen dat het grondwater en het water in beken en sloten uiterlijk 2027 moet zijn verbeterd. Het water moet goed zijn voor de natuur. Het moet schoon zijn. En er moet genoeg water zijn. Voor elk stroomgebied moet een plan (SGBP) worden opgesteld. Nederland maakt deel uit van vier stroomgebieden: Rijn, Maas, Schelde en Eems. Het beheergebied van ons waterschap hoort bij het stroomgebied van de Maas. Een heel klein deel, het gebied van de Nete, valt onder het stroomgebied van de Schelde. De maatregelen die we het Rijk voorstellen om in het SGBP op te laten nemen, moeten we ook echt uitvoeren.

Beschermde gebieden

De KRW kent speciale aandacht voor water in beschermde gebieden. In het werkgebied van De Dommel zijn dit:

 • gebruik van grondwater voor menselijke consumptie;
 • zwemwateren;
 • Natura 2000-gebieden.

In ons werkgebied liggen veel Natura 2000-gebieden. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Zij zijn heel belangrijk voor het behoud en herstel van de planten en dieren in het gebied. Daarom gelden er hier strenge regels voor de inrichting en het beheer van de beken en sloten.

Nationaal - regionaal

In de Watervisie heeft het Rijk keuzes gemaakt voor het waterbeheer. Deze keuzes zijn uitgewerkt in het Nationaal Waterplan. Dit plan heeft regels voor het Provinciaal Waterplan en het Waterbeheerplan.

De wetten die een nieuw en scherper beeld geven van de taakverdeling tussen waterschap, gemeente en provincie zijn de:

 • Waterwet;
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • Wet gemeentelijke watertaken;
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Wet modernisering waterschapsbestel.

Het Provinciaal Waterplan maakt van de nationale afspraken een aanpak op regionaal niveau.

Ontwikkelingen van nu

Ontwikkelingen die nu spelen zijn belangrijk voor onze manier van werken. Dat moet duurzaam gebeuren. We moeten rekening houden met de verandering van het klimaat. De ruimte moet op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Hoe zag deze ruimte er vroeger uit? Ook moeten mensen kunnen genieten van de omgeving. Zij moeten gezond en veilig kunnen wonen. Hoe gaat dit wereldwijd en hoe passen we dit toe in onze omgeving? We houden bij ons werk steeds meer rekening met verschillende belangen.

Het klimaat verandert. Dit leidt tot grotere afvoerpieken en langere perioden van droogte. We moeten mensen beschermen tegen wateroverlast. Ook moeten we ervoor zorgen dat we genoeg water blijven houden. Daarvoor is meer ruimte voor water nodig. Ook verandert de waterkwaliteit: het risico op blauwalgen neemt toe en nieuwe planten- en diersoorten (exoten) veroveren onze wateren.