Het waterschap maakt bij het verlenen van watervergunningen gebruik van beleid. Op het gebied van grondwateronttrekkingen, bouwen nabij watergangen, emissies van stoffen naar oppervlaktewater en dergelijke bestaat er nationaal, provinciaal en waterschapsbeleid. Uit dit beleid volgt het vergunningenbeleid dat door Waterschap De Dommel wordt gevolgd.