Het waterschap maakt bij het verlenen van watervergunningen gebruik van beleid. Op het gebied van grondwateronttrekkingen, bouwen nabij watergangen, emissies van stoffen naar oppervlaktewater en dergelijke bestaat er nationaal, provinciaal en waterschapsbeleid. Uit dit beleid volgt het vergunningenbeleid dat door Waterschap De Dommel wordt gevolgd.

Maatregelen emissiebeperking

Voor het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater hebben de waterschappen samen met o.a. de ZLTO en LTO Nederland een Toolbox ontwikkeld. U vindt op www.toolboxwater.nl 17 verschillende informatiekaarten met praktische maatregelen voor het verminderen van emissies naar het oppervlaktewater.

Vierde Nota Waterhuishouding

In de Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) is het nationale beleid beschreven voor het te voeren waterbeheer. De beleidsmatige invulling is in onderstaande tabel samengevat.

De beleidsmatige invulling van de Vierde Nota Waterhuishouding
  Stand-still beginsel Vermindering van de verontreiniging BBT

Zwarte-lijststoffen (ook potentiële stoffen)

geen toename mogelijk in het beheergebied

verontreiniging zoveel mogelijk beperken door:

  • maatregelen aan de bron,
  • procesgeïntegreerde maatregelen
  • zuiveringstechnische maatregelen
grootst mogelijke bescherming tegen de gevolgen door best beschikbare technieken

Relatief onschadelijke stoffen

geen significante verslechtering van de waterkwaliteit toegestaan

verontreiniging zoveel mogelijk beperken door:

  • maatregelen aan de bron
  • procesgeïntegreerde maatregelen
  • zuiveringstechnische maatregelen
grootst mogelijke bescherming tegen de gevolgen door best beschikbare technieken 

Het Provinciaal Waterplan 2010-2015

Het Provinciaal Waterplan vormt de strategische basis voor het Brabantse waterbeleid en waterbeheer, voor de korte en lange termijn.

Het Waterplan houdt rekening met duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een breed gedragen beleidsplan, omdat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met veel belanghebbende (water)partijen in Brabant. Het Provinciaal Waterplan beschrijft het provinciale waterbeleid voor de periode 2010 tot 2015.

Het Provinciaal Waterplan heeft beleidskaders als randvoorwaarden, die richting geven aan het waterbeleid. Op Europees niveau is in dat verband de Kaderrichtlijn Water belangrijk. Daarin is aangegeven hoe met waterkwaliteit en ecologische waterdoelstellingen moet worden omgegaan. Op Rijksniveau speelt vooral de Waterwet een rol, omdat die wet de verantwoordelijkheden regelt in het waterbeheer en de hoofdrichting bepaalt van het waterbeleid.

Waterbeheerplan 2010-2015

De basis

In het waterbeheerplan spelen we in op allerlei ontwikkelingen om ons heen, van lokaal tot internationaal. Met het vorige waterbeheerplan zijn grote stappen gezet om het watersysteem en –keten op de toekomst voor te bereiden. Onze waterthema’s zijn op de kaart gezet en we pakken  onze rol in gebiedsprojecten actief op.

Wetten, plannen en afspraken

Internationaal

Diverse Europese richtlijnen hebben gevolgen voor ons waterbeheer. Meest relevant voor dit waterbeheerplan is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze is erop gericht om het grond- en oppervlaktewater in een goede ecologische, chemische en kwantitatieve toestand te brengen, bij voorkeur in 2015, maar uiterlijk in 2027. Voor elk stroomgebied moet een stroomgebiedsbeheerplan (SGBP) worden opgesteld. Nederland maakt deel uit van vier stroomgebieden: Rijn, Maas, Schelde en Eems. Het beheergebied van ons waterschap maakt deel uit van het Maasstroomgebied. Een heel klein deel, het gebied van de Nete, valt onder het stroomgebied van de Schelde. De maatregelen die we het Rijk voorstellen om in het SGBP op te laten nemen, moeten we ook daadwerkelijk uitvoeren.

Beschermde gebieden

De KRW kent speciale aandacht voor (grond)waterlichamen die zijn aangeduid als beschermde gebieden. In het beheergebied van de Dommel zijn dit:

  • onttrekkingen van grondwater voor menselijke consumptie
  • zwemwateren
  • Natura 2000-gebieden

In ons beheergebied ligt een groot aantal Natura 2000-gebieden. Dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden vormt de hoeksteen voor behoud en herstel van biodiversiteit. Om kwetsbare, zeldzame planten- en diersoorten te beschermen gelden in die gebieden scherpe wettelijke verplichtingen voor de inrichting en beheer van het watersysteem.

Nationaal - Regionaal

In de Watervisie heeft het Rijk keuzes gemaakt voor het waterbeleid en -management. Deze keuzes zijn uitgewerkt in het Nationaal Waterplan dat de kaders biedt voor het Provinciaal Waterplan en dit waterbeheerplan.

De Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet gemeentelijke watertaken, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet modernisering waterschapsbestel geven een nieuw en scherper beeld van de taakverdeling tussen waterschap, gemeente en provincie.

Het Provinciaal Waterplan vertaalt nationaal beleid naar strategische doelen op regionaal niveau.

Trends en ontwikkelingen

Naast beleidslijnen van hogere overheden zijn trends en ontwikkelingen bepalend voor ons handelen. Belangrijk voor ons is de toenemende aandacht voor duurzaamheid, klimaatverandering, meervoudig ruimtegebruik, recreatie, lifestyle en gezondheid, cultuurhistorie en globalisering versus regionalisering. Meer functies met uiteenlopende belangen leggen een steeds grotere claim op het watersysteem: wonen, werken en recreëren doen we aan het water.

Klimaatverandering leidt tot grotere afvoerpieken en langere perioden van droogte. We moeten mensen beschermen tegen wateroverlast en de watervoorziening op peil houden. Daarvoor is meer ruimte voor water nodig. Ook verandert de waterkwaliteit: het risico op blauwalgen neemt toe en nieuwe planten- en diersoorten (exoten) veroveren onze wateren.

Heeft u gevonden wat u zocht?