Waterschap De Dommel gaat de Hoogeindse Beek opnieuw inrichten. Dat doen we om droogte van de beek tegen te gaan en de juiste situatie te krijgen om natte natuurdoelen te bereiken. Het doel is om het oude karakter terug te brengen door de oorspronkelijke beek te herstellen. Daarnaast worden in het kader van het Natuurnetwerk Brabant verschillende akkers/weilanden omgevormd tot natuur. De planning is om in het voorjaar van 2021 met het werk te starten. Eind 2021 is het totale project volgens planning afgerond.

Projectplan ter inzage

Om de verschillende doelstellingen mogelijk te maken en bij te kunnen dragen aan het vernatten van het gebied worden verschillende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn beschreven in het projectplan. Deze kunt u vinden in: het Waterschapsblad(externe link).

Het projectplan ligt van 4 september tot en met 15 oktober ter inzage.

Hoogeindse Beek

Het project heeft alleen betrekking op het deel van de Hoogeindse Beek dat op landgoed de Utrecht ligt tussen het ven de Broekeling en de Belgische grens. De Hoogeindse Beek vindt zijn oorsprong net over de grens in België en heeft een vrij hoog verval van ongeveer 3 meter over een traject van 1,3 km. De beek maakt onderdeel uit van het landgoed De Utrecht dat wordt doorsneden door verschillende beekdalen, een deel van de beek stroomt door het ven De Broekeling. De Hoogeindse Beek vormt de scheiding tussen landbouw en natuur waarbij, ook hier is het beekdal  verdroogd. De beek mondt nabij Esbeek uit in het Spruitenstroompje, een zijbeek van de Reusel.

De Broekeling

Het gebied verder benedenstrooms, rondom de Broekeling, is aangewezen als Natte Natuurparel. Dit gebied  is ontstaan door water op te stuwen om het interessant te maken voor de jacht op eenden. De Broekeling is inmiddels  een belangrijk nat natuurgebied met bijzondere natuur die afhankelijk is van voldoende grondwater en goede waterkwaliteit. Het doel is om de kwetsbare natuurwaarden te behouden en te versterken.

De Broekeling

Doelen

Om de verdrogingseffecten binnen het beekdal van de Hoogeindse beek tegen te gaan en de juiste hydrologische condities of voorwaarden te creëren voor de natte natuurdoelen zijn verschillende doelen binnen het projectgebied opgesteld voor de beek én  de percelen langs de beek. De doelen zijn:

  • 1,8 km beekherstel Hoogeindse Beek
  • Hydrologisch herstel ; het project draagt bij aan het inrichten en creëren van de juiste omstandigheden voor 65 hectare Natte Natuurparel ter hoogte van het ven de Broekeling
  • Voor de percelen langs de beek is natuurontwikkeling in het kader van Natuurnetwerk Brabant (NNB) het doel. Er wordt circa 14 hectare landbouwgrond omgezet naar natuur in het kader van de NNB.
  • Aanleg recreatieve route. Hierdoor wordt de recreatieve toegankelijkheid verbeterd, het landschap versterkt en is er aandacht voor de cultuurhistorie van het gebied.

Samenwerking

Belangrijke samenwerkingspartners zijn ASR (de landgoedeigenaar), gemeente Hilvarenbeek, Provincie Noord-Brabant en Heemkunde Esbeek. Daarnaast werken we samen met betrokken grondeigenaren, pachters en omwonenden.

Planning

2020

  • Concept-projectplan waterwet: eind juli 2020
  • Besluitvorming in Dagelijks Bestuur Waterschap: eind augustus 2020
  • Ontwerp-projectplan ter visie: september – oktober 2020
  • Vastgesteld projectplan: november 2020
  • Voorbereiding uitvoering: december 2020 – januari 2021

2021

  • Start uitvoering: februari – maart (voorjaar) 2021

Natte Natuurparel

Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Kempenland-West. Het beekdal met zijn moerassen en vennen wordt in Europa aangemerkt als natte natuurparel. De Europese natuurdoelen die voor het gebied zijn vastgesteld, moeten vóór 2027 bereikt zijn. De natuurdoelen die binnen het project zijn vastgesteld, neemt het waterschap mee in het project. Met rijk en provincie is afgesproken dat de herstelmaatregelen in 2021 zijn uitgevoerd.

Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Herinrichting Hoogeindse Beek, dan kunt u contact opnemen met Mario Graat, MGraat@dommel.nl, of tel 0618303246