Dit project is afgerond in 2016. Hoofddoel van het project Hoogwatergolf is het voorkomen van ernstige wateroverlast in de woonwijken Hanevoet en Ooievaarsnest (stadsdeel Gestel) en in het centrum. Zo'n hoogwater calamiteit kan ontstaan bij uitzonderlijke en langdurige regen. Het gaat niet om levensbedreigende situaties. Eind 2014 legden we enkele kades langs de Dommel in Eindhoven. Bij hoogwater kan zo wateroverlast en schade aan gebouwen en belangrijke infrastructuur worden voorkomen. In april 2016 werd het project afgerond met het bouwen van een innovatieve waterkering die het Van Abbemuseum beschermt tegen overstroming. Al op 1 juni 2016 bewees de kering zijn nut in de praktijk toen het waterpeil in de Dommel snel steeg na enkele dagen van overvloedige regen.

2 maanden na aanleg bewees de kering al zijn nut. De kering kwam automatisch omhoog toen op 1 juni het Dommelpeil na veel regenv

Deze poster legt werking uit

Aanpak

Om in Eindhoven ook bij extreem hoge waterstanden droge voeten te houden, is een combinatie van maatregelen nodig. Het Van Abbemuseum ligt direct aan de Dommel in Eindhoven-Centrum. Bij langdurige regenval is er risico op overstroming. Door de klimaatveranderingen neemt die kans toe. Daarom bouwden we begin 2016 in de museumvijver een duurzame kunststof dam. Alleen bij dreigende overstroming wordt de zogenoemde Self Closing Flood Barrier® zichtbaar. Het stijgende Dommelwater drukt de 33 meter lange dam automatisch omhoog. Zo voorkomen we schade aan gebouw en kunst.

Naast deze waterkering is al veel gedaan om ernstige wateroverlast in Eindhoven te voorkomen. In 2014 legden we kades langs de Dommel om woonwijken te beschermen. In 2015 verbouwden we twee grote stuwen in Eindhoven.
In noodsituaties kunnen we daarmee een teveel aan Dommelwater via kanalen om de binnenstad heen leiden. Ook de regio helpt mee door water te bergen in natuurgebieden en landbouwgebied. In Eindhoven zelf is daar te weinig ruimte voor. In noodsituaties kunnen we de waterbergingsgebieden vol zetten met water.

Resultaat

Door nu maatregelen te nemen, kunnen inwoners van Eindhoven ook in de toekomst droge voeten houden. Het doel is ervoor te zorgen, dat de bebouwde kom en belangrijke infrastructuur niet vaker dan eenmaal per 100 jaar overstroomt. Dat is een norm die in Nederland wordt gehanteerd.

Planning

voorjaar 2016

bouwen automatische dam bij Van Abbemuseum Eindhoven

2015

 Werk aan verdeelwerk en stuw

2014

Het projectplan is definitief. Werk aan kades gereed.

2013/2014

Het projectplan Hoogwatergolf Eindhoven lag ter inzage .

20-8-2013

Vaststelling ontwerp projectplan door Dagelijks Bestuur van het waterschap.

2011-2013Voorbereiding plannen, met bewoners, belanghebbenden en samenwerkingspartners.

Samenwerking

De gemeente Eindhoven is een samenwerkingspartner in dit project. Met Rijkswaterstaat heeft het waterschap afspraken gemaakt over het gebruik van de kanalen. Het Van Abbemuseum is samenwerkingspartner voor het beschermen van het museum en de kunst tegen overstroming.

Downloads en links

Heeft u gevonden wat u zocht?