Op woensdag 26 juni 2024 organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst voor het project Beekdal de Run. Iedereen is welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen bij Gemeenschapshuis de Höllekes, Korte Kerkstraat 7a, in Steensel. Projectmedewerkers staan klaar om belangstellenden te informeren over de plannen voor de deelgebieden Stevert (gemeente Eersel en Bergeijk), Heers (gemeente Veldhoven) en Grootgoor fase 2. Bij verschillende tafels geven zij informatie over de maatregelen en wat de effecten daarvan zijn op het beekdal. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. 

Klimaatbestendig beekdal

“Samen met gebiedspartners werkt het waterschap aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een beekdal dat de gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn beter op kan vangen”, vertelt omgevingsmanager Jessica van der Giessen. “We zorgen ervoor dat we het water langer vasthouden in het gebied om verdroging te voorkomen. Dat is goed voor de natuur en landbouw. Daarnaast maken we meer ruimte voor het water om extreme piekbuien op te kunnen vangen. Dit doen we door langs de beek percelen te verlagen en hier natte natuur te realiseren.”

Afwisseling

De Run gaat weer kronkelend haar weg door het landschap vinden. De stroomsnelheid wordt zo hoger en de kwaliteit van het water verbetert. Met minder steile oevers, een hogere waterbodem en schaduwplekken komt er meer afwisseling. Dat is goed voor allerlei dieren en planten in en om de beek.

Wandelpaden, ruiterpaden, natuurspeelplaats en uitkijktoren

Naast wandelpaden maken ook ruiterpaden onderdeel uit van de plannen. Er is ruimte voor een voor een natuurlijke speelplaats en een uitkijktoren. Hoe die eruit komen te zien wordt de komende maanden samen met de gemeente Eersel en lokale buurtschappen verder uitgewerkt.

Samen met de omgeving

Van der Giessen: "Bijna 2 jaar geleden was het ontwerp-projectplan van de Run, voor de gebieden Stevert, Heers en Grootgoor fase 2, al klaar. Tijdens de inloopbijeenkomst in september 2022 hebben we deze ontwerpplannen toen toegelicht. Hierop hebben we enkele reacties (zienswijzen) ontvangen. Deze reacties hebben we zorgvuldig onderzocht en beoordeeld op haalbaarheid. Hiervoor waren meerdere aanvullende gesprekken en afspraken nodig met grondeigenaren, gemeenten en terreinbeherende organisaties. Ook voor de verwerving van gronden is een zorgvuldig proces doorlopen. “Dat kost tijd en het was een ingewikkelde puzzel”, geeft de omgevingsmanager aan. “We houden zoveel mogelijk rekening met alle belangen die er in het gebied spelen. Het definitieve projectplan is nu klaar en we presenteren dit graag aan de omgeving.”

Ter inzage 

Op dinsdag 14 mei 2024 ging het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel akkoord met het definitief projectplan Herinrichting Run Stevert, Heers en Grootgoor fase 2. Op 28 mei 2024 keurde ook Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dit besluit goed. Het projectplan met alle bijbehorende documenten ligt ter inzage tot en met 17 juli 2024. Kijk voor digitale stukken op Officiële Bekendmakingen.  

Projectgebied 

Het inrichten van beekdal de Run maakt deel uit van de gebiedsimpuls N69. Hierin hebben verschillende organisaties rondom de N69 afgesproken de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Waterschap De Dommel heeft de opdracht om het beekdal tussen de N397 in Eersel tot aan de samenkomst met de Dommel bij Veldhoven opnieuw in te richten.

Het deelproject Run Grootgoor fase 1 is al uitgevoerd. Met het projectplan voor de deelgebieden Stevert, Heers en Grootgoor fase 2 wordt hier een vervolg aan gegeven. Waterschap De Dommel werkt ook aan een plan voor het laatste gedeelte van de Run: van deelgebied Heers tot aan de instroom van de Dommel. 

Projectgebied de Run
Projectgebied de Run

Samenwerking en financiering 

Projectontwerp, -realisatie en -financiering gebeurt in samenwerking met de gemeenten Bergeijk, Eersel, Veldhoven en de Provincie Noord-Brabant. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).