Dinsdag 11 oktober organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst voor het project ‘Ecologische Verbindingszone Groote Waterloop’ in Liempde. Samen met de omgeving en partners werkt het waterschap aan een plan voor een nieuwe inrichting van dit gebied. Er komt een betere verbinding tussen natuurgebied de Scheeken en Natte Natuurparel Dommeldal. Dit is belangrijk voor planten, dieren en draagt bij aan een klimaatbestendig watersysteem. De inloopbijeenkomst is tussen 19:00 en 21:00 uur in D’n Liempdsen Herd in Liempde. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom.

Het projectgebied

Het projectgebied begint aan de zuidzijde bij de A2 en loopt in noordelijke richting door tot het punt waarop de Groote Waterloop de Dommel in stroomt. De natuurzone krijgt een wisselende breedte van gemiddeld ongeveer 25 meter.

Betere verbinding

Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen, doordat zij natuurgebieden verbinden. Deze zones dragen bij aan een klimaatrobuust watersysteem waarin er meer ruimte is voor water. Dit is belangrijk voor de toekomst. Projectleider Wim Cardinaal van Waterschap De Dommel: "Bij de Groote Waterloop maken we een natuurlijke verbinding tussen de Scheeken en Natte Natuurparel Dommeldal. Dit doen we door een gebied in te richten als natuurzone. Na de uitvoering van de Groote Waterloop passen we het maaibeheer aan. We maaien straks in fases. Hiermee blijft de beplanting langer staan en houden we water langer vast. Daarnaast leggen we flauwe oevers aan, waardoor er breder profiel ontstaat. Zo is er meer ruimte voor water, planten en dieren."

Wat gaat er veranderen?

"We leggen onder andere natuurvriendelijke oevers, poelen en houtwallen aan en zaaien bloemenmengsels in. De verbinding is straks een trekroute en een (tijdelijk) leef- en voorplantingsgebied voor dieren en planten. Dieren als de kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en de waterspitsmuis voelen zich hier straks thuis."

Wat kunt u 11 oktober verwachten?

Tijdens de inloopbijeenkomst laat het waterschap het conceptontwerp zien. Samen met de gemeente en partners kunnen zij uw vragen beantwoorden en uitleg geven. U bent van harte welkom op dinsdag 11 oktober 2022, in D’n Liempdsen Herd in Liempde. U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen. Het is niet nodig om een afspraak te maken.

Samenwerking en financiering

Het inrichten van Ecologische verbindingszone (EVZ) / Natte natuurzone (NNZ) Groote Waterloop is een gezamenlijke opgave van Waterschap De Dommel en de gemeente Boxtel. We betrekken Brabants Landschap, grondeigenaren, pachters, inwoners en verschillende belangenorganisaties in onze plannen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.