Elk jaar maakt de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel een verslag over haar werk. Dit is de samenvatting van het rapport over 2021.

Adviezen van de commissie

In 2021 kwamen 14 nieuwe bezwaarschriften binnen. De meeste bezwaren gingen over  vergunningen of handhavingsbesluiten. Op 31 december 2020 liepen nog 18 bezwaarschriften. In totaal waren in 2021 dus 32 bezwaarschriften in behandeling.
 
De commissie bracht over 16 bezwaren een advies uit. In 14 van de 16 gevallen vond de commissie dat het bestuur goed besloten had. Het besluit was zorgvuldig genomen en goed gemotiveerd. De commissie adviseerde daarom deze bezwaren ‘ongegrond te verklaren’. In 2 gevallen was de commissie niet bevoegd om het bezwaar te behandelen.

Alle bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld.


Manier van werken

Waterschap De Dommel verzet elk jaar veel werk en neemt daarvoor zorgvuldig besluiten.  Als iemand het niet eens is met een besluit van het waterschap, kan hij bezwaar maken. Het waterschap kijkt dan opnieuw naar het besluit.  Zo nodig past ze het besluit aan.

Eerst kijkt het waterschap of er tóch een oplossing mogelijk is. Als dat niet lukt, wordt het bezwaar door de bezwarencommissie behandeld.  

De bezwaarcommissie ‘hoort’ beide partijen in een hoorzitting. Dat is een belangrijk onderdeel van de behandeling van een bezwaar. De commissie luistert goed naar de bezwaarmakers en naar de vertegenwoordiger van het bestuur. Alle stukken worden gelezen. Na de hoorzitting stuurt de commissie haar advies aan het bestuur. Het bestuur van het waterschap neemt dan een besluit op het bezwaar. Ze kijkt daarbij naar het advies van de commissie.

De commissie voor bezwaarschriften is onafhankelijk. De leden zijn niet verbonden met het waterschap. Ze worden benoemd door het bestuur.

In de wet staat hoe de commissie bezwaren moet afhandelen. Het gaat om de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening behandeling bezwaren.

De commissie voor bezwaarschriften,

E.J. Govaers                        M.C.A. Spee
Voorzitter                             Secretaris plv.