De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop ten noorden van Lommel en stroomt langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. Ter hoogte van Westerhoven stroomt de Beekloop en de Keersop. Het waterschap heeft hier diverse opgaven. Eén van de doelen is de ooit recht getrokken Keersop weer natuurlijker te maken, zodat de stroomsnelheid op stukken toeneemt wat goed is voor bijvoorbeeld de beekprik. Op enkele kleine trajecten is dat in het verleden al gebeurd. Een ander doel is het herstel van verdroogde natuur langs de Keersop en de Beekloop. Daarnaast gaat het waterschap aan de slag met de integrale GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime) waarbij samen met de landbouw gekeken wordt naar verbeteringen in de waterhuishouding. Het realiseren van een gestuurde waterberging is na de bestuurlijke besluitvorming in 2013 uitdrukkelijk geen opgave meer.

kersop in bos

Naast deze wateropgaven gaat het waterschap samen met de gebiedspartners aan de slag met de realisatie van het Natuurnetwerk (voorheen ecologische hoofdstructuur EHS) en de Gebiedsimpuls N69, gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Daarbij gaat het om investering in landbouw, landschap, natuur, recreatie en water. Het realiseren van Natura2000 doelen is ook een belangrijke doelstelling. Deze hangt nauw samen met de water- en natuuropgaven, gericht op de beekprik en herstel van hoogbossen en alluviale (beekbegeleidende) bossen.

Aanpak

In november 2014 heeft de bestuurlijke werkgroep gebiedsimpuls het 'Integrale Gebiedsplan Grenscorridor N69' vastgesteld. Dit is het vertrekpunt voor het waterschap om samen met gebiedspartners en direct belanghebbenden het gebiedsproces verder vorm te geven en plannen uit te werken en uiteindelijk te realiseren. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende stappen:

 1. Opstellen Integraal Schetsontwerp Keersop en uitvoeringsprogramma. Dit Schetsontwerp geeft de gewenste ontwikkelingsrichting van het plangebied Keersop (inclusief Beekloop) weer voor zowel de wateropgaven, het natuurnetwerk als de gebiedsimpuls. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de beoogde realisatieprojecten van initiatiefnemers in de periode 2016-2025;
 2. Voorbereiden en uitvoeren Projectplannen Waterwet. Als initiatiefnemer gaat het waterschap aan de slag met het concreet uitwerken van maatregelen die invulling geven aan de wateropgaven. Waar mogelijk doen we dit in een deelgebied integraal door tegelijkertijd ook de opgaven uit de gebiedsimpuls en het natuurnetwerk mee te nemen. Waar we als eerste aan de slag gaan is nu nog niet bekend en onder andere afhankelijk van grondpositie, draagvlak en urgentie. De verwachting is dat we komende jaren uiteindelijk met meerdere projectplannen aan de slag gaan;
 3. Coördineren realisatieprojecten gebiedsimpuls. Met de gebiedspartners is afgesproken dat het waterschap in het plangebied Keersop de realisatie van de gebiedsimpuls en natuurnetwerk coördineert.

Bij ‘samenwerking’ geven we aan welke partijen we in welke stap betrekken.

De opgaven in het plangebied Keersop en dan specifiek tussen Westerhoven en Dommelen kennen een nauwe relatie met het tracé van de N69, die hier tussen het landbouwgebied aan de westzijde en het natuurgebied Keersopperbeemden aan de oostzijde komt te liggen. Belangrijk hierbij is dat de Provincie Noord-Brabant initiatiefnemer is voor het realiseren van de nieuwe N69 en daarmee ook verantwoordelijk is voor het ontwerpen van de waterhuishouding gekoppeld aan de nieuwe N69. Het waterschap heeft een toetsende rol en zal een besluit moeten nemen om een watervergunning af te geven. In de praktijk is het van belang om het ontwerp van de nieuwe N69 en de invulling van de wateropgaven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Plangebied

Het plangebied van de Keersop beslaat een groot gebied. Aan de noordzijde vormt de weg Keersop de grens. De grens aan de oostzijde bestaat uit de bebouwing van Dommelen, de Monsigneur Smetsstraat, Weerderdijk en de Kempervennen. De Belgische grens vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. De Keersop, het natuurgebied Kromhurken, de bebouwde kom van Bergeijk, Westerhoven en Braambosch en vervolgens het bosgebied vormen de westgrens van het plangebied.

Resultaat

 • Herstel van de Natte natuurparels Beekdal van de Keersop (bestaande uit 4 delen: Keersopperbeemden, Keersop midden nabij dubbele stuw Westerhoven, Kromhurken en Zuid nabij Achterste Aa) en Beekdal van de Beekloop
 • Planten en dieren in een natte natuurparel zijn afhankelijk van voldoende en schoon (grond)water. Het is nodig om het water langer in het gebied te houden, zodat het in de bodem kan zakken;
 • Beekherstel Keersop. Bekeken wordt welke inrichtings- en/of beheermaatregelen nodig zijn voor een betere waterkwaliteit, een kronkelende, natuurlijke beek met hogere stroomsnelheden en een groter leefgebied voor vissen;
 • Ook de doelen voor de Natura 2000 moeten worden gehaald. Met de maatregelen die voor het beekherstel en de NNP’s worden genomen zullen ook de doelen voor de N2000 worden behaald.
 • Integrale GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime). Samen met onder andere de landbouw wordt bekeken welke verbeteringen mogelijk zijn in de waterhuishouding.
 • Ook met andere doelen die in het gebied spelen, zoals recreatie, landbouw, landschap en cultuurhistorie houden we zoveel mogelijk rekening.

Planning

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Eind 2015 – eind 2016: Schetsontwerp en uitvoeringsprogramma
 • Vanaf eind 2016 uitwerken projectplannen Waterwet voor nader te bepalen deelgebieden

Als een projectplan definitief is, stelt het bestuur het plan vast en volgen er inspraakmogelijkheden. Voordat het zover is, kunt u informatie van ons verwachten. Uitvoering van het werk staat gepland voor de periode vanaf 2019.

Samenwerking

Belangrijke samenwerkingspartners zijn de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Brabant. Bij het uitwerken van het Integraal Schetsontwerp betrekken we tevens lokale belangenorganisaties zoals de ZLTO-afdelingen Bergeijk en Valkenswaard, IVN-afdelingen, dorps- en wijkraden en heemkundekring. Zodra we aan de slag gaan met de concrete projectplannen betrekken we ook direct belanghebbenden zoals individuele agrariërs en bewoners. Ook in het kader van de gebiedsimpuls N69 werkt het waterschap nauw samen met alle belanghebbende partijen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen de Punder, jdpunder@dommel.nl of 0411 618 536.

GrenscorridorN69

Heeft u gevonden wat u zocht?