De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop ten noorden van Lommel en stroomt langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. Ter hoogte van Westerhoven stroomt de Beekloop in de Keersop.

Ontwerp projectplan waterwet Keersopperbeemden vastgesteld

Het dagelijks bestuur heeft het ontwerp projectplan waterwetKeersopperbeemden” inclusief m.e.r. beoordelingsbesluit en ontwerp- wijzigingsplan Keersopperbeemden op 25 augustus 2020 vastgesteld en de m.e.r. beoordeling is op 19 mei 2020 vastgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerp-projectplan, inclusief de m.e.r.-beoordelingsbesluiten, het ontwerpwijzigingsplan en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 10 september 2020 tot en met 11 november 2020 via: 
•    Provincie Noord-Brabant
•    Het ontwerp-wijzigingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer   NL.IMRO.1724.BPUkeb0082-ONTW of op de naam Keersopperbeemden.

Opgave

Om aan te kunnen geven hoe het water er voor staat, wat er nodig is en welke spelregels er zijn, hanteert het waterschap vijf verschillende waterthema’s die vast zijn gelegd in het Waterbeheerplan (WBP) 2016-2021 ‘Waardevol water, samen meer waarde geven aan water’. Het gaat om de volgende thema’s: droge voeten, natuurlijk water, voldoende water, schoon water en mooi water.

De voor project Keersop relevante thema’s zijn:

 • Natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze waterlopen goed in te richten en te beheren conform de regionale uitwerking van de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen. Bijvoorbeeld door de ooit recht getrokken Keersop weer natuurlijker te maken, zodat de stroomsnelheid op stukken toeneemt wat goed is voor o.a. de beekprik. Op enkele kleine trajecten is dat in het verleden al gebeurd. De Keersop voldoet nu niet aan de KRW-doelstellingen;
 • Voldoende water: zowel voor de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te veel en niet te weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en oppervlaktewater. Voor de Keersop betekent dit bijvoorbeeld het herstel Natte Natuurparels, het tegengaan van verdroging en samen met de landbouw kijken naar verbeteringen in de waterhuishouding;
 • Mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer recreatief gebruik.

Het realiseren van Natura 2000 doelen is ook een belangrijke doelstelling. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De Keersop valt binnen Natura 2000 gebied en voldoet nu niet aan de bijhorende doelstellingen.

Naast de doelen van de N2000, wordt ook gekeken naar de inrichting en realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en speelt het actieplan Leven de Dommel een belangrijke rol. Daarbij wordt gekeken naar het invulling geven van maatregelen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Naast deze water- en natuuropgaven gaat het waterschap samen met de gebiedspartners ook aan de slag met de Gebiedsimpuls N69. Die is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Daarbij gaat het om investeringen in landbouw, landschap, natuur, recreatie en water.

Aanpak

In november 2014 heeft de bestuurlijke werkgroep gebiedsimpuls het 'Integrale Gebiedsplan Grenscorridor N69' vastgesteld. Dit is het vertrekpunt voor het waterschap om samen met gebiedspartners en direct belanghebbenden het gebiedsproces verder vorm te geven en plannen uit te werken en uiteindelijk te realiseren. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende stappen:
1.    Opstellen Integraal Schetsontwerp Keersop en uitvoeringsprogramma. Dit Schetsontwerp geeft de gewenste ontwikkelingsrichting van het plangebied Keersop (inclusief Beekloop) weer voor zowel de wateropgaven, het natuurnetwerk als de gebiedsimpuls.
2.    Voorbereiden en uitvoeren Projectplannen Waterwet. Als initiatiefnemer gaat het waterschap aan de slag met het concreet uitwerken van maatregelen die invulling geven aan de wateropgaven.
3.    Coördineren realisatieprojecten gebiedsimpuls. Met de gebiedspartners is afgesproken dat het waterschap in het plangebied Keersop de realisatie van de gebiedsimpuls en natuurnetwerk coördineert.

De opgaven in het plangebied Keersop en dan specifiek tussen Westerhoven en Dommelen kennen een nauwe relatie met het tracé van de N69, die hier tussen het landbouwgebied aan de westzijde en het natuurgebied Keersopperbeemden aan de oostzijde komt te liggen. Belangrijk hierbij is dat de Provincie Noord-Brabant initiatiefnemer is voor het realiseren van de nieuwe N69 en daarmee ook verantwoordelijk is voor het ontwerpen van de waterhuishouding gekoppeld aan de nieuwe N69. Het waterschap heeft een toetsende rol en moet een besluit nemen om een watervergunning af te geven. Het ontwerp van de nieuwe N69 en de invulling van de wateropgaven zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Plangebied

Het project Keersop is opgedeeld in drie deeltrajecten:
1.    Keersopperbeemden (het gebied tussen de Keersop/Loonderweg en Loverensedijk)
2.    Keersop Midden (het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk)
3.    Kromhurken (het gebied tussen de Vlieterdijk en Bredasedijk)

Voor de deeltrajecten Keersopperbeemden en Kromhurken is inmiddels de planfase doorlopen, deze plannen zijn in procedure. Hierdoor is begin 2020 gestart met project Keersop Midden.

Resultaat

1.    Keersopperbeemden
N.a.v. water- en natuuropgaven:

 • O.a. het verleggen, versmallen en/of verondiepen van het profiel, het aanpassen van een watergang en het dempen van sloten;
 • Verwijderen een aanbrengen duikers;
 • Aanplanten / ontwikkelen bos langs de Keersop.

N.a.v. Gebiedsimpuls N69:

 • Aanplanten/ontwikkelen struweel en houtsingels;
 • Aanbrengen van afrasteringen;
 • Realiseren wandelroute, wandelbrug en informatiepunten.

2.    Keersop Midden

 • 5 km beekherstel
 • NNB aankopen/herinrichten
   

3.    Kromhurken
N.a.v. water- en natuuropgaven:

 • O.a. het verlagen van oevers en het dempen van watergangen;
 • Bestaand NNB herinrichten (3,9 ha) door o.a. het ontgraven van percelen en de aanleg van houtwallen;
 • Uitbreiding NNB (5,6 ha).

Planning

De planning ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

1.    Keersopperbeemden
2017: Start project
2020, zomer: Ontwerp gereed, projectplan waterwet ter inzage
2021, voorjaar: Start uitvoering
2021, najaar: Uitvoering gereed

2.    Keersop Midden
2020: Start project
2020 – 2021: Grondverwerving, ideeën ophalen, onderzoeken uitvoeren
2022: Ontwerp gereed, projectplan waterwet ter inzage
2023: Start uitvoering

3.    Kromhurken
2016: Start project
2019, najaar: Ontwerp gereed: projectplan waterwet ter inzage
2020, najaar: Start uitvoering
2021, zomer: Uitvoering gereed

Samenwerking

Belangrijke samenwerkingspartners zijn de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast betrekken we lokale belangenorganisaties zoals de ZLTO-afdelingen Bergeijk en Valkenswaard, IVN-afdelingen, dorps- en wijkraden en de heemkundekring. Uiteraard worden ook direct belanghebbenden betrokken, zoals individuele agrariërs en bewoners. Ook in het kader van de gebiedsimpuls N69 werkt het waterschap nauw samen met alle belanghebbende partijen.

Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Keersop projecten, dan kunt u contact opnemen via keersop@dommel.nl of (0411) 618 618.

Zie ook: Deelproject Keersop Kromhurken

Zie ook: GrenscorridorN69

Zie ook nieuwsbericht Grenscorridor N69

Eerste heipaal Kleine Beekdalbrug geslagen.

Heeft u gevonden wat u zocht?