De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop ten noorden van Lommel en stroomt langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. Ter hoogte van Westerhoven stroomt de Beekloop in de Keersop.

Opgave

Het waterschap heeft vijf waterthema’s. Hiermee geven we aan hoe het water ervoor staat, wat er nodig is en welke spelregels er zijn. Deze staan in het Waterbeheerplan (WBP) 2016-2021 ‘Waardevol water, samen meer waarde geven aan water’. Het gaat om de volgende thema’s: droge voeten, natuurlijk water, voldoende water, schoon water en mooi water.

De thema's voor project Keersop zijn:

 • Natuurlijk water. Zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten. We richten deze goed in en beheren deze volgens de regionale uitwerking van de Kaderrichtlijn Water(KRW)-doelen. We maken de ooit rechtgetrokken Keersop weer natuurlijker, zodat de stroomsnelheid op stukken toeneemt. Dat is goed voor o.a. de beekprik. Op enkele kleine plaatsen is dat in het verleden al gebeurd. De Keersop voldoet nu niet aan de KRW-doelstellingen;
 • Voldoende water. Voor de natuur en de landbouw mag er niet te veel en niet te weinig water zijn. Daarvoor regelt het waterschap het grondwater en het water in beken en sloten. Voor de Keersop betekent dit bijvoorbeeld het herstel Natte Natuurparels en het voorkomen van verdroging. Samen met de landbouw kijken we naar verbeteringen in de waterhuishouding;
 • Mooi water. Stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer recreatief gebruik.

Het realiseren van Natura 2000-doelen is ook een belangrijk doel. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De Keersop valt binnen Natura 2000-gebied en voldoet nu niet aan de bijhorende doelstellingen.

We kijken naar de inrichting en realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Ook speelt het actieplan Leven de Dommel een belangrijke rol. Daarbij kijken we naar het invulling geven van maatregelen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Ook gaat het waterschap samen met de gebiedspartners aan de slag met de Gebiedsimpuls N69. Die gaat over het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Daarbij gaat het om investeringen in landbouw, landschap, natuur, recreatie en water.

Aanpak

In november 2014 heeft de bestuurlijke werkgroep gebiedsimpuls het 'Integrale Gebiedsplan Grenscorridor N69' vastgesteld. Hiermee geeft het waterschap samen met gebiedspartners en direct betrokkenen het gebiedsproces verder vorm. We werken plannen uit en uiteindelijk voeren we die uit. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende stappen:

 • Opstellen Integraal Schetsontwerp Keersop en uitvoeringsprogramma. Dit Schetsontwerp geeft de gewenste ontwikkelingsrichting van het plangebied Keersop (inclusief Beekloop) weer. Voor de wateropgaven, het natuurnetwerk en de gebiedsimpuls.
 • Voorbereiden en uitvoeren Projectplannen Waterwet. Als initiatiefnemer gaat het waterschap maatregelen die invulling geven aan de wateropgaven concreet uitwerken.
 • Coördineren realisatieprojecten gebiedsimpuls. Het waterschap coördineert in het plangebied Keersop de realisatie van de gebiedsimpuls en natuurnetwerk. Dit hebben we afgesproken met de gebiedspartners.

De opgaven in het plangebied Keersop tussen Westerhoven en Dommelen kennen een nauwe relatie met het tracé van de N69. Deze komt tussen het landbouwgebied aan de westkant en het natuurgebied Keersopperbeemden aan de oostkant te liggen.

De Provincie Noord-Brabant is initiatiefnemer voor het realiseren van de nieuwe N69. De provincie is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de waterhuishouding voor de nieuwe N69. Het waterschap heeft een toetsende rol en moet een besluit nemen om een watervergunning af te geven. Het ontwerp van de nieuwe N69 en de invulling van de wateropgaven hebben we op elkaar afgestemd.

Plangebied

Het project Keersop heeft drie deeltrajecten:

Voor de deeltrajecten Keersopperbeemden en Kromhurken hebben we inmiddels de planfase doorlopen. Deze plannen zijn in procedure. We starten in 2021 met de voorbereidingen voor het project Keersop Midden.

Resultaat

1.    Keersopperbeemden
N.a.v. water- en natuuropgaven:

 • O.a. het verleggen, smaller maken en/of minder diep maken van het profiel. En het aanpassen van een watergang en het dempen van sloten;
 • Verwijderen en plaatsen duikers;
 • Aanplanten / ontwikkelen bos langs de Keersop.

N.a.v. Gebiedsimpuls N69:

 • Aanplanten/ontwikkelen struikgewas en houtsingels;
 • Plaatsen van afrasteringen;
 • Realiseren wandelroute, wandelbrug en informatiepunten.

2.    Keersop Midden

 • 5 km beekherstel
 • NNB aankopen/herinrichten
   

3.    Kromhurken
N.a.v. water- en natuuropgaven:

 • O.a. het verlagen van oevers en het dempen van watergangen;
 • Bestaand NNB herinrichten (3,9 ha) door o.a. het uitgraven van percelen en de aanleg van houtwallen;
 • Uitbreiding NNB (5,6 ha).

Samenwerking

Belangrijke samenwerkingspartners zijn de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast betrekken we lokale belangenorganisaties zoals de ZLTO-afdelingen Bergeijk en Valkenswaard, IVN-afdelingen, dorps- en wijkraden en de heemkundekring. Natuurlijk worden ook direct belanghebbenden betrokken, zoals individuele agrariërs en bewoners. Ook in het kader van de gebiedsimpuls N69 werkt het waterschap nauw samen met alle betrokken partijen.

Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen over deze projecten? Neem dan contact op via keersop@dommel.nl of (0411) 618 618.

Zie ook: Deelproject Keersop Kromhurken

Zie ook: Deelproject Keersop Midden

Zie ook: Deelproject Keersopperbeemden

Zie ook: GrenscorridorN69

Zie ook nieuwsbericht Grenscorridor N69

Eerste heipaal Kleine Beekdalbrug geslagen.