De keur is een verordening met de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen (sloten, beken en rivieren) en bijbehorende kunstwerken (gemalen, stuwen).

Voor sommige werkzaamheden zijn in de keur algemene regels opgesteld. Als aan deze regels wordt voldaan, is geen watervergunning nodig, maar geldt in een aantal gevallen een meldplicht.

Voorbeelden van situaties waarbij een watervergunning nodig is:

  • Het dempen of wijzigen van een watergang;
  • Het aanleggen van een kabel of leidingen;
  • Het planten van bomen en struiken;
  • Het brengen van water in een watergang.

Of de regels uit de Keur op uw activiteit van toepassing zijn, kunt u nagaan op www.brabantkeur.nl.

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. Neem in geval van twijfel altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

U kunt een watervergunning aanvragen via het omgevingsloket online.

Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van derden, is toestemming nodig van de perceeleigenaar. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen: perceelnummer(s), naam en adresgegevens van de perceeleigenaar en de handtekening van de perceeleigenaar.

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt in principe niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag complex is. Dan kan de proceduretijd oplopen tot zes maanden. Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.

Zie ook:

Regelgeving

Ontwerp-partiële herziening kaarten beschermde gebieden Keur en kaarten Algemene regels verhard oppervlak

De provincie heeft de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) op perceelsniveau gewijzigd. Dit komt tot uiting in de Verordening Water en Verordening Ruimte en het bestemmingsplan. Uitgangspunt bij de begrenzing is dat verschillende bevoegde bestuursorganen bij de bescherming van het watersysteem zoveel mogelijk van dezelfde begrenzing uitgaan (haasje over principe). Het ligt dan voor de hand om in lijn met de nieuwe provinciale verordening ook de keurkaart hierop aan te passen. Het waterschap beschikt ook over een kaart 'Gevoeligheidsfactor' die gebruikt wordt voor de toepassing van de algemene regels voor verhard oppervlak. Hiervan is een verbeterde versie beschikbaar.

Bekijk de kaarten en het bijbehorende ontwerp-besluit.

Heeft u gevonden wat u zocht?