Het beekdal van de Kleine Dommel is veranderd. Ten zuiden van de A67 ligt nu een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden bij hoog water. Zo zorgen we ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Daarnaast is in het beekdal natuur ontwikkeld. De beek is versmald, minder diep gemaakt en kronkelt weer door het landschap. Hierdoor stroomt het water sneller. Bijzondere planten en vissen kunnen zich hier ontwikkelen.

Mijlpalen van het project

30-05-2018 Officiële opening van project de Kleine Dommel

Op woensdagmiddag 30 mei 2018 is de officiële opening van project de Kleine Dommel. Het beekdal van de Kleine Dommel is afgelopen jaar opnieuw ingericht. Ten zuiden van de A67 is een gestuurd waterbergingsgebied aangelegd, dat ingezet kan worden bij hoogwater. Zo zorgen we ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Daarnaast is in het beekdal de natuur verder ontwikkeld. Zo zorgen we voor een gezonde, natuurlijke en duurzame leefomgeving. De beek is versmald en minder diep gemaakt. De Kleine Dommel kronkelt weer op een natuurlijke manier door het landschap. Het water stroomt nu sneller, waardoor er meer variatie in de beek ontstaat. Bijzondere planten en vissen krijgen nu de kans zich hier te ontwikkelen.

09-11-2017 Nieuwe kantelstuw bij de A67

Vlakbij het viaduct bij de A67 werken we aan een nieuwe, zogenaamde dubbele kantelstuw. Met behulp van deze stuw kunnen we water langer in het gebied vasthouden. Ook worden de snelweg en de lagergelegen wijken in Geldrop beschermd tegen overstromingen. Vanaf de snelweg kunt u de grote bouwkuip in het gebied al maanden goed zien. In deze kuip wordt de nieuwe stuw gebouwd. Net voor de bouwvak is het onderwaterbeton gestort. Dit heeft in de vakantie kunnen uitharden. Na de bouwvak is de definitieve vloer hierop aangebracht. Daarna zijn de zijwanden geplaatst en is er een tussenmuur gestort. Door het maken van de tussenmuur ontstaan er twee gelijke delen. Als laatste werk worden de kantelkleppen tussen de wanden gehangen en ingebouwd. Deze kleppen zijn in de fabriek gemaakt en worden in december geplaatst.

De bouwkuip waarin de kantelstuw wordt gebouwd. Aan twee zijden komt ook een faunapassage, zodat (land)dieren de stuw veilig kunnen passeren.

09-11-2017 Werkzaamheden bij de weg Rul (zo goed als) klaar

Vanaf eind september is de weg Rul verhoogd. Nu vormt deze weg een kade om het achterliggende perceel, de Rulse Hoeve, te beschermen De nieuwe weg - en dus ook de kade- is zo goed als klaar. Nu ligt er een tijdelijke klinkerverharding. In het voorjaar van 2018 wordt deze verharding vervangen door asfalt.

Tijdelijke klinkerverharding op de weg/kade Rul. In 2018 wordt dit vervangen door asfalt.

09-11-2017 Verdeelwerk meander de Rul

Midden tussen de landerijen brengen we een regelbaar verdeelwerk aan in de Kleine Dommel. Dit verdeelwerk zorgt ervoor dat er meer water door de meander stroomt (links op onderstaande foto). Bij hoogwater kunnen we ervoor zorgen dat het water via de omleiding (rechts op onderstaande foto) afgevoerd wordt.

De bouwkuip bij meander de Rul. Op de foto is de betonnen vloer van het verdeelwerk net gestort.

Inmiddels zijn ook de zijwanden en het betonnen dek van het verdeelwerk gestort. Hiermee is de bouwconstructie af en kan de klep van de stuw worden gemonteerd.

09-11-2017 Natuurontwikkelingen De Hoeven en De Waarden

Bij Kasteel Heeze liggen de natuurgebieden De Hoeven en De waarden. Deze natuurterreinen zijn in de loop der jaren verdroogd. In opdracht van de Provincie Noord-Brabant en samen met Brabants Landschap (eigenaar van de terreinen) zorgen we ervoor dat het water langer in het gebied blijft. Hiervoor dammen we slootjes af en plaatsen we diverse stuwtjes. Om bijzondere natuur te ontwikkelen hebben we de bovenste voedselrijke bodemlaag afgegraven. Zo krijgen de meer zeldzame soorten grasland - die van voedselarme grond houden- de kans om zich te ontwikkelen.

De Hoeven, waar de voedselrijke toplaag is afgegraven. Nu nog kaal, maar al snel zal de natuur zich hier ontwikkelen.

Een LOPstuw bij De Hoeven: hiermee kan water langer in het natuurgebied vastgehouden worden.

04-10-2017 Terugblik inloopbijeenkomst De Rielloop

Op dinsdag 3 oktober organiseerde Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over de inrichting van de Rielloop in Heeze. De Rielloop stroomt van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel. De ontwikkelingen bij de Rielloop sluiten dan ook aan op het project Kleine Dommel. Het beekdal van de Rielloop is verdroogd en te voedselrijk voor de natuurwaarden die daar nagestreefd worden. Waterschap De Dommel gaat samen met Brabants Landschap maatregelen nemen om de kwetsbare natuur te herstellen. Ongeveer 40 mensen kwamen tussen 18.30 en 20.30 uur langs bij de Hooizolder om kennis te nemen van het projectplan.

05-09-2017 Terugblik op fietsexcursie

Op een nazomerse maandagavond op 4 september hebben meer dan 100 mensen zich aangemeld voor de fietsexcursie in een deel van het projectgebied. Op verschillende locaties gaven we toelichting over de werkzaamheden en de ontwikkelingen. Er waren stoppunten bij de uitkijkcontainer, bij de meanders in de Kleine Dommel en bij de bouwkuip aan de A67. Bij de afstaplocaties gaven Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en aannemer Rasenberg/Colijn uitleg.

Marcel van den Broek geeft een toelichting op het project vanaf de uitkijkcontainer (de uitkijkcontainer is vanaf 1 december verwijderd)

21-08-2017 Grote drukte tijdens de Strabrechtse Heidedag

Heeft u ons gezien en ontmoet tijdens de Strabrechste Heidedag op 20 augustus? Wij waren aanwezig met een informatiekraam. Aan veel mensen hebben we uitleg gegeven over het project. Af en toe namen we een groepje mensen mee richting de uitkijkcontainer, onder andere voor een korte toelichting op de werkzaamheden. Wij vonden het een geslaagde dag!

Belangstelling bij de informatiekraam op de Strabrechtse Heidedag.

Projectgebied

Op de kaart ziet u het projectgebied. Het ligt ten zuiden van de A67 bij Geldrop tot net voorbij Kasteel Heeze. Midden tussen Heeze en de Strabrechtse Heide. De Kleine Dommel ontstaat, waar de Groote Aa en de Sterkselsche Aa vlakbij het kasteel samenkomen. Iets verder naar het noorden stroomt de Rielloop erbij. Die komt van de Strabrechtse Heide af. Een deel van deze beken is vroeger rechtgetrokken. Ze kronkelen nauwelijks meer. Meander de Rul is eerder al aangepakt. Tussen Eindhoven en Nuenen eindigt de Kleine Dommel in de Dommel.

Natuurterreinen, weiland en akkers wisselen elkaar af in dit mooie gebied. Met relatief kleine kavels, een beeld dat hier al eeuwen bekend is. Het dal van de Kleine Dommel ligt in een keten van natuurgebieden. In het noorden de Rietbeemden, waar de graslanden van oudsher jaarlijks overstromen. Het gebied rond de beek heeft hier van nature een ‘badkuipvorm': een brede bodem met snel oplopende randen. Dat maakt het geschikt voor waterberging.

De Rietbeemden worden doorsneden door de A67. In de jaren zestig kreeg de Kleine Dommel een rechtere en bredere loop voor de landbouw. Tegenwoordig is dit gebied een Natte natuurparel en valt een deel van de Rietbeemden onder Natura-2000 gebied Strabrechtse Heide.

Groen licht voor uitvoering van de plannen

De voorbereiding van deze ontwikkelingen in het beekdal van de Kleine Dommel kent een lange historie. Aanpassingen aan een beek en haar omgeving zijn ingrijpend, zowel voor het waterpeil, de natuur, als ook voor de omgeving. Hierover hebben we met  betrokkenen vele gesprekken gevoerd, plannen doorgesproken, wensen en ideeën opgehaald en aanpassingen gemaakt daar waar mogelijk. Hieruit is een definitief ontwerp ontstaan waarbij we alle belangen hebben afgewogen. Niet iedereen was het eens met de gemaakte keuzes. Hierover moest de Raad van State een besluit nemen. Op 14 december 2016 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan en alle beroepen ongegrond verklaard.

Wat gebeurt er in het gebied?

Vanaf mei 2017 is de aannemer met  de uitvoering gestart en werken we aan de volgende doelen en maatregelen:

Droge voeten voor Geldrop

  • Er komt een kade evenwijdig aan de A67 en op de locatie waar de Kleine Dommel de snelweg kruist komt een regelbare klepstuw. Hiermee kunnen we water langer in het gebied vasthouden. Ook wordt de snelweg en Geldrop beschermd tegen overstromingen. Er komt een faunapassage langs de stuw waardoor kleine dieren veilig de snelweg kunnen passeren.
  • In het waterbergingsgebied komen enkele grondwallen. Zo wordt er een grondwal aangelegd bij de Rulse Dijk om het achterliggende natuurgebied te beschermen.
  • Ter bescherming van een woning (met bedrijfsgebouw) midden in het waterbergingsgebied wordt een kade rond het perceel aangelegd. 

Beekdalontwikkeling van de Kleine Dommel

  • De Kleine Dommel krijgt extra meanders op het traject tussen de A67 en de weg Rul. Deze worden nog niet allemaal aangetakt om stijging van het waterpeil bovenstrooms te voorkomen. Ook wordt de beek hier smaller en minder diep.
  • Ten zuiden van de weg Rul blijft de Kleine Dommel onveranderd. Wel wordt er op verschillende plaatsen hout in de beek gebracht. Dit geeft variatie in stroming.

Ontwikkeling van Natte Natuurparels De Rietbeemden, De Waarden en De Hoeven

  • Van percelen in deze natuurgebieden wordt de bovenste voedselrijke bodemlaag afgegraven, zodat meer zeldzame graslandtypes (die van voedselarme grond houden) de kans krijgen zich te ontwikkelen
  • Om water langer in het gebied vast te houden, worden diverse stuwtjes aangebracht en slootjes afgedamd.

Bovenstaande maatregelen worden in fases uitgevoerd. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden vindt in 2017 plaats. Enkele maatregelen zullen in 2019 gedaan worden, zoals het aansluiten van de nieuwe meanders op de Kleine Dommel. Deze worden wel al in 2017 gegraven.

Rielloop

Voor de ontwikkeling van het dal van de Rielloop is een apart projectplan gemaakt. Hierin wordt beschreven welke maatregelen Waterschap De Dommel tijdens de tweede fase (in 2019) uitvoert. Dit projectplan doorloopt de gebruikelijke vaststellingsprocedure. Het projectplan natuurontwikkeling Rielloop is op dinsdag 5 september 2017 door het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in ontwerp vastgesteld. Het besluit ligt vanaf 12 september jl. gedurende 6 weken ter inzage voor inspraak. De plannen zijn in te zien op www.dommel.nl/bekendmakingen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2019.

Kasteel Heeze

Kasteel Heeze vormt al zo'n 800 jaar onderdeel van het landschap en de cultuurhistorie. Natuurgebieden De Waarden en De Hoeven liggen vlakbij het kasteel. Brabants Landschap beheert De Waarden en De Hoeven, waarvan de graslanden jarenlang als hooi- en weiland in gebruik zijn geweest. Het is de bedoeling de natuur te verbeteren, waarbij het grondwaterpeil en de waterkwaliteit een belangrijke rol spelen.

Samenwerking

Gebiedspartners waarmee Waterschap De Dommel in dit project samenwerkt zijn gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Rijkswaterstaat.

Financiering

De realisatie van het project Kleine Dommel wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie?

  • Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Ook eerdere nieuwsbrieven vindt u hier. Als er relevant nieuws is, mag u een bericht van ons verwachten.
  • Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Marcel van den Broek, via e-mail mvdbroek@dommel.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?