Als u water dat u niet meer nodig heeft (afvalwater) van uw bedrijf wilt lozen in oppervlaktewater, heeft u toestemming nodig van het waterschap. Met de vergunningcheck van het omgevingsloket weet u of u een watervergunning nodig heeft of dat een melding aan het waterschap voldoende is. Een melding of een aanvraag voor vergunning kunt u indienen via het online omgevingsloket(externe link).

Er zitten geen kosten aan het in behandeling nemen van een vergunning voor het lozen van water.

Sinds 1 januari 2008 (actief worden van het Activiteitenbesluit) is de Wet milieubeheer zo aangepast dat, in de meeste gevallen, de lozingen onder algemene regels vallen. Een uitzondering hierop geldt voor agrarische inrichtingen, die vallen nog onder de 'oude' besluiten. Besluit landbouw milieubeheer, Besluit glastuinbouw en het Lozingenbesluit Wvo open teelt en veehouderij. Zie hiervoor de producten Lozen glastuinbouwbedrijven, melding en Lozen door veehouderij- of openteeltbedrijven, melding.

Voor een directe lozing op sloten, rivieren of grachten die niet in het Activiteitenbesluit staan, moet de inrichting een Watervergunning hebben. Een melding of een aanvraag voor vergunning kunt u indienen via het omgevingsloket(externe link). Voor meer informatie zie ook watervergunning aanvragen.

Een vergunning is geldig voor altijd, tenzij er anders staat vermeld in de vergunning.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?