Als u bedrijfsafvalwater wilt lozen in oppervlaktewater, heeft u toestemming nodig van het waterschap. Met de vergunningcheck van het omgevingsloket kunt u nagaan of u een watervergunning nodig heeft of kunt volstaan met een melding. Een melding of een vergunningaanvraag kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl.

Aan het in behandeling nemen van een lozingsvergunning zijn geen kosten (leges) verbonden.

Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2008 is de Wet milieubeheer zodanig aangepast dat inrichtingen in beginsel onder algemene regels vallen. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor de lozingen afkomstig van deze inrichtingen. Een uitzondering hierop geldt voor agrarische inrichtingen, die vallen nog onder de 'oude' besluiten: Besluit landbouw milieubeheer, Besluit glastuinbouw en het Lozingenbesluit Wvo open teelt en veehouderij. Zie hiervoor de producten Lozen door glastuinbouwbedrijven, melding en Lozen door veehouderij- of openteeltbedrijven, melding.

Voor een directe lozing op het oppervlaktewater die niet is geregeld in het Activiteitenbesluit moet de inrichting een Watervergunning hebben. Een melding of een vergunningaanvraag kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl. Voor meer informatie zie ook watervergunning aanvragen.

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?