Het toepassen van grond- of baggerspecie moet u ten minste 5 werkdagen voor de voorgenomen toepassing melden aan de minister van VROM via het Meldpunt Bodemkwaliteit. Dit gaat elektronisch. U kunt uw melding ook schriftelijk doen via een formulier dat u kunt downloaden van de website van het meldpunt. Meer informatie vindt u op de website van het Meldpunt Bodemkwaliteit van SenterNovem: www.RVO.nl.

Er worden voor een melding geen kosten (leges) in rekening gebracht.

Op 1 januari 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit voor alle toepassingen van grond- en baggerspecie in oppervlaktewater van kracht geworden. Met de inwerkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit is het Bouwstoffenbesluit per juli 2008 komen te vervallen met uitzondering van Vrijstellingsregeling grondverzet indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit voor het betreffende gebied de grond wordt gebruikt een bodemkwaliteitskaart is vastgesteld met een maximum van 5 jaar.

In het Besluit bodemkwaliteit wordt de normering en toepassingsmogelijkheden van grond en baggerspecie.

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. Indien er sprake is van een groot initiatief (zoals bijvoorbeeld het verondiepen van een plas) wordt u geadviseerd om minimaal twee maanden voor het melden van uw initiatief in vooroverleg te treden met het waterschap. Met een vooroverleg kunnen eenduidige afspraken worden gemaakt tussen de initiatiefnemer en het waterschap.

In geval van twijfel: neem altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?