Waterschap de Dommel start een openbare verkoop van gronden in het projectgebied van beekdal de Run. Dit gebeurt volgens een gelijkberechtigingsprocedure. Het doel van deze procedure is om de gronden, die momenteel in bezit van Waterschap de Dommel zijn, over te dragen aan eindbeheerders. De gronden liggen in de gemeenten Eersel, Bergeijk en Veldhoven. Het waterschap is op zoek naar particulieren, partijen of ondernemers die belangstelling hebben om deze natuurgronden te beheren. Tot 25 augustus 2021, 10.00 uur staat de voorinschrijving open.

Interesse in percelen

Verblijft of werkt u graag in de natuur? Wilt u een duurzame leefomgeving achterlaten voor uw kinderen? Of heeft u andere redenen om bij te dragen aan het natuurnetwerk bij de Run? Dan is natuurbeheer misschien iets voor u, of uw bedrijf. Tot 25 augustus 2021, 10.00 uur, is het mogelijk om uw interesse kenbaar te maken via een voorinschrijving. Daarna volgt de gelijkberechtigingsprocedure.
Alle informatie over deelname vindt u op: www.dommel.nl/runnatuurbeheer

Gelijke kansen voor iedereen

Wanneer een overheid natuurgrond verkoopt aan zogenoemde eindbeheerders gebeurt dit via een gelijkberechtigingsproces. Dit is een proces waarbij gronden openbaar worden aangeboden. De mensen die hun belangstelling hebben aangegeven, kunnen deelnemen aan het proces. Het doel is om te komen tot het duurzaam beheer van de gebieden. Geïnteresseerden dienen een plan in. Het plan beschrijft de beoogde inrichting en beheermethoden voor een perceel natuurgrond. De verkoper van de grond, in dit geval Waterschap De Dommel, gunt de grond dan aan de inschrijver met het plan dat het beste aan de criteria voldoet. Gunningscriteria en voorwaarden voor inschrijving worden beschreven in een inschrijvingsleidraad. Deze leidraad is openbaar gepubliceerd op www.dommel.nl/runnatuurbeheer

Natuurnetwerk Brabant

Waterschap De Dommel brengt gronden in, die grotendeels liggen binnen het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Gronden  binnen het natuurnetwerk zijn bedoeld om de natuur te versterken en flora en fauna de kans te geven om te ontwikkelen. Om de natuuropgave -het inrichten van ontbrekende verbindingen-  in het beekdal van de Run te kunnen uitvoeren heeft Waterschap De Dommel verschillende percelen in de omgeving aangekocht. Voorheen gingen deze gronden binnen toekomstige natuurgebieden vaak vanzelfsprekend over naar terreinbeherende organisaties. De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters was het daar niet mee eens. Zij vindt dat ook particulieren natuurgrond mogen aankopen, als daarmee overheidsdoelen gerealiseerd worden.

Inrichting beekdal de Run

Het beekdal waar de Run doorheen stroomt, is een gebied met veel verschillende, bijzondere planten, bloemen en (water)dieren. Maar ook met waardevolle cultuurhistorie en landbouw. Samen met partners (gemeenten Eersel, Veldhoven en Bergeijk, provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer) én de omgeving werkt het waterschap aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een beekdal dat beter in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Met daarin een meanderende Run met meer stroming en afwisseling, waardoor de kwaliteit van het water verbetert en nieuwe natuur gecreëerd wordt. www.dommel.nl/run.

Voorlopig ontwerp klaar

De eerste voorlopige ontwerpen (VO) voor de nieuwe inrichting van het beekdal de Run zijn klaar. In deze videopresentatie worden de plannen toegelicht. De ideeën uit de omgeving, die het waterschap de afgelopen tijd in het gebied heeft opgehaald, zijn in het voorlopig ontwerp opgenomen. De komende periode werkt het projectteam de inrichtingsontwerpen verder uit tot een Projectplan Waterwet (PPWW). Het doel is dat het projectplan  in het najaar van 2021 klaar is.  Dan volgt de formele besluitvormingsprocedure. Om te zorgen dat het projectplan aansluit bij de wensen van de toekomstige eindbeheerders, gaat het waterschap nu op zoek naar deze eindbeheerders.

Natuurbeheer op eigen grond

Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om uw eigen grond om te vormen tot natuurgrond. Deze samenwerking gaat het waterschap graag aan met grondeigenaren. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan graag contact op via run@dommel.nl

Uitvoering Run bij Grootgoor

In maart dit jaar zijn de werkzaamheden in het deelgebied Run Grootgoor gestart. Door het aanleggen van een kade en een regelbare hoogwaterstuw ontstaat er ruimte voor waterberging. Daarnaast gaat de Run weer meanderen tussen de Kuningen en de nieuwe N69. Voor meer informatie over de uitvoering: www.dommel.nl/rungrootgoor.

Samenwerking en financiering

Projectontwerp, -realisatie en -financiering gebeurt in samenwerking met de gemeenten Bergeijk, Eersel, Veldhoven en de provincie Noord-Brabant.