Inloopbijeenkomst 20 juni 2017

16 juni 2017 Projecten Beekherstel Reusel-De Mierden en Natte Natuurparel De Utrecht
Dinsdag 20 juni organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over de twee projecten Beekherstel Reusel-De Mierden en Natte Natuurparel De Utrecht. Belangstellenden zijn welkom om tussen 16.00 en 20.30 uur binnen te lopen bij de Landhoeve De Buitenman, De Buitenman 2 in Lage Mierde.

Tijdens de inloopbijeenkomst geven medewerkers van het waterschap uitleg over de doelen, de planning en inspraakmomenten van de projecten:

  • Natte Natuurparel De Utrecht (inclusief Neterselsche en Mispeleindsche Heide);
  • Beekherstel van de Reusel en de Raamsloop.

Daarnaast informeren zij belangstellenden over de maatregelen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Er zijn verschillende thematafels ingericht. Er is ruimte om vragen te stellen en ideeën te bespreken. Aanmelden is niet nodig voor deze bijeenkomst.

Herinrichting beek en beekdal

De Reusel nabij Hooge en Lage Mierde is een belangrijke afwateringsbeek voor de Kempen en heeft daarnaast een belangrijke natuurfunctie vanwege zijn ligging tussen het Beleven en de landgoederen Wellenseind en De Utrecht. In het verleden is de Reusel gekanaliseerd en rechtgetrokken waardoor de natuurwaarden grotendeels zijn verdwenen.
Waterschap De Dommel gaat de beek en het beekdal herinrichten, zodat de natuur in en rond het water verbetert en de Reusel voldoet aan de waterhuishoudkundige en ecologische doelstellingen (KRW, PAS-Natura 2000).

Verdroging tegen gaan

Een natte natuurparel (NNP) is een belangrijk nat natuurgebied met bijzondere natuur die afhankelijk is van voldoende grondwater en een goede waterkwaliteit. De meeste gebieden zijn verdroogd. Om de gewenste natuur te behouden of terug te laten keren, moet het gebied meer en langer water vasthouden en de waterkwaliteit moet worden verbeterd.
Het doel van het project NNP De Utrecht is de verdroging tegen te gaan de waterkwaliteit waar mogelijk te verbeteren. Op die manier wordt ongeveer 797 hectare natuur hersteld (324 hectare De Utrecht en 473 hectare Mispeleindse en Neterselse Heide).

Samenwerking en financiering

Het project Beekherstel Reusel-De Mierden wordt uitgevoerd door Waterschap De Dommel met de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, Gemeente Reusel-De Mierden, ZLTO.  
In het project NNP De Utrecht werkt De Dommel samen met Brabants Landschap, ASR, Landgoed Wellenseind, ZLTO, Huis van de Brabantse Kempen en de Provincie Noord-Brabant.

 

Meer informatie over de projecten:

www.dommel.nl/reuseldemierden

www.dommel.nl/deutrecht