Extra investeringen voor klimaatbestendigheid in 2018

29 november 2017 Waterschapsbelasting gemiddeld gezin stijgt 3 euro In de begroting voor 2018 stijgen de uitgaven van Waterschap De Dommel met 2,8 % ten opzichte van 2017. Dit heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap vandaag besloten. Een belangrijke oorzaak voor deze stijging zijn de maatregelen die het waterschap neemt om het waterbeheer klimaatbestendiger te maken. De maatregelen worden genomen naar aanleiding van de wateroverlast als gevolg van de extreme regenval in 2016.

Anderhalf miljoen euro voor klimaatbestendigheid

De komende jaren trekt Waterschap De Dommel 10 tot 15 miljoen euro extra uit om het watersysteem meer klimaatbestendig te maken. Dit is beschreven in het actieplan 'Leven-de-Dommel' dat naar aanleiding van de wateroverlast in 2016 is opgesteld. Hiervoor is in 2018 1,5 miljoen euro begroot.

Watergraaf Peter Glas: “De klimaatverandering gaat meer extreme perioden brengen. Daarom wordt juni 2016 niet als incident gezien, maar als een alarmsignaal. Niet alleen voor het waterschap, maar ook voor gemeenten, bewoners en bedrijven.” Het actieplan zet krachtig neer waar het waterschap samen met zijn partners de komende jaren mee aan de slag gaat. Een van de belangrijke keuzes is het vergroten van de stuurbaarheid van het watersysteem. Bovendien heeft water meer ruimte nodig om wateroverlast en schade te beperken, zowel in en rond steden en dorpen als in het landelijke gebied.

Rekenvoorbeelden

Wat de ontwikkeling van de tarieven betekent, hangt af van ieders persoonlijke situatie. Enkele voorbeelden:

  • Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis van € 200.000 gaat €228,78 betalen. Dat is € 2,82 meer dan in 2017.
  • Een meerpersoonshuishouden met een huurwoning gaat  €1,80 meer betalen dan in 2017, namelijk  € 186,44.
  • Een agrarisch bedrijf met 25 hectare grond en opstallen ter waarde van € 240.000 betaalt € 1347,50. Dit is een stijging van € 61,22.

Uitgaven stijgen 2,8%

Het waterschap besteedt in 2018 105 miljoen euro aan het zuiveren van rioolwater (55%) en veilig en voldoende water (45%). Tegenover de uitgaven staan inkomsten uit waterschapsbelasting en incidentele inkomsten zoals subsidies. Een deel van de kosten wordt ook gedekt vanuit reserves, die geleidelijk worden afgebouwd. De totale netto uitgaven van 105,3 miljoen euro zijn met 2,8 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2017. Aan veilig en voldoende water wordt 47,7 miljoen euro uitgegeven. Hiervan onderhouden we sloten en beken. We richten het watersysteem in ten behoeve van de afvoer en het vasthouden van water voor onder meer de landbouw  en we dragen bij aan natuurontwikkeling. Van dit bedrag dragen we ruim 10 miljoen euro bij aan het landelijk Hoogwater Beschermings-programma voor het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee en de grote rivieren.

Zuiveringsheffing ongewijzigd

Het werk van het waterschap wordt betaald uit verschillende waterschapsheffingen:

  • Uit de zuiveringsheffing worden kosten voor het zuiveren van huishoudelijk en industrieel afvalwater betaald. Het tarief voor de zuiveringsheffing blijft in 2018 gelijk aan 2017.
  • De watersysteemheffing is bestemd voor investeringen in, en beheer en onderhoud van ons oppervlaktewatersysteem van beken, sloten en het ondiepe grondwater: voor veilig en voldoende water. De watersysteemheffing bestaat uit heffingen voor inwoners (ingezetenen), grondeigenaren (ongebouwd) en eigenaren van gebouwen (gebouwd). De kosten voor veilig en voldoende water (watersysteemheffing) stijgen als gevolg van de acties uit het actieplan Leven-de-Dommel, de uitvoering en oplevering van nieuwe projecten die nodig zijn om ons watersysteem veilig en klimaatbestendiger te maken.