Nieuwe stuwpeilen Buulder Aa voor Renheide

6 november 2017 In het gebied Renheide krijgen twee stuwen in de Buulder Aa nieuwe zomer- en winterpeilen. Net als in diverse andere gebieden, zal Waterschap De Dommel flexibel omgaan met deze streefpeilen. Dit om te kunnen inspelen op zowel landbouw- als natuurbelangen. Het waterschapsbestuur heeft op 31 oktober 2017 een ontwerp-beleidsregel vastgesteld voor de nieuwe streefpeilen.

Van 7 november t/m 18 december 2017 kunnen belanghebbenden desgewenst hun mening kenbaar maken door een zogenoemde zienswijze in te dienen. 

Draagvlak

De nieuwe zomer- en winterpeilen kunnen rekenen op draakvlak in de streek. Ze volgen uit de evaluatie van de pilot ´Renheide op peil` (2014 – 2016). Doel van die proef was een optimaal peil van grondwater én beek, voor zowel landbouw als natuur. Samen met agrarische ondernemers zijn 25 maatregelen genomen om de lokale waterhuishouding te verbeteren. De tijdens de pilot ingestelde stuwpeilen – in de zomer lager dan in de winter -  leidden onvoldoende tot het gewenste resultaat. De nieuwe peilen zijn gebaseerd op de ervaringen in afgelopen jaren. De uitgevoerde maatregelen hebben de streek meer sturingsmogelijkheden gegeven. Ook kunnen de betrokken agrariërs voortaan online de meetgegevens van de grondwaterstanden bekijken.

Belangenafweging

De Buulder Aa is verweven met landbouw en natuur. Bij de instelling van stuwpeilen moet het waterschap dan ook rekening houden met tegengestelde belangen. Op verzoek en in bepaalde situaties kan worden afgeweken van de streefpeilen. We kijken bijvoorbeeld naar (te) natte of juist (te) droge omstandigheden, doorstroming, onderhoud, het functioneren van de vispassage in de beek en de weersvoorspellingen. De belangen wegen we steeds zorgvuldig af. Contactpersoon is gebiedsbeheerder Bart Simons, te bereiken via BSimons@dommel.nl.