Waterschap De Dommel start met baggerwerkzaamheden in stadsvijvers in Eindhoven

30 januari 2018 Waterschap De Dommel start medio februari in samenwerking met de Gemeente Eindhoven met baggerwerkzaamheden in twee stadsvijvers en één stadsgracht in Eindhoven. Door de watergangen baggerschoon op te leveren, wordt de aan- en afvoer van water gegarandeerd en verbetert de waterkwaliteit. Als de omstandigheden niet tegen zitten, is het werk naar verwachting eind februari afgerond.

Waar wordt gebaggerd?

De volgende trajecten worden gebaggerd: Vijver Gijzenrooy, Jan van Eyckgracht en Bonifaciusvijver. Vooruitlopend op het baggerwerk worden de betreffende watergangen, indien noodzakelijk gemaaid en vinden er op diverse locaties snoeiwerkzaamheden plaats om ervoor te zorgen dat er voldoende werkruimte is.

Waarom baggeren?

Bij baggeren wordt een sliblaag van de bodem verwijderd. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helderder en krijgen planten, vissen en overige (water)dieren een betere leefomgeving.

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

In opdracht van Waterschap de Dommel voert aannemingsbedrijf Van der Lee B.V. de werkzaamheden uit. Het baggeren gebeurt veelal door middel van een schuifboot. Deze duwt het slib naar diverse laadlocaties waar een kraan het vervolgens in vrachtwagens laadt. Het slib wordt daarna naar verwerkingslocaties vervoerd. In het kader van de baggerwerkzaamheden worden ook alle duikers gereinigd. Om de (verkeers)veiligheid van de bewoners en weggebruikers te waarborgen, vindt het overladen van slib plaats achter hekwerken.

Wat betekent dit voor u?  

De aannemer baggert op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Het baggerwerk kan in de directe omgeving overlast veroorzaken in de vorm van licht- en geluidshinder. Ook komt mogelijk een onaangename geur vrij doordat het slib uit het water wordt gehaald en kan hinder ontstaan doordat de weg gedeeltelijk wordt afgezet op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. Het waterschap, de gemeente en de aannemer proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De planning van de baggerwerkzaamheden is afgestemd op de verwerkingslocaties waar de baggerspecie naar toe wordt gebracht. De baggerspecie is niet overal van dezelfde kwaliteit, waardoor de baggerspecie naar verschillende verwerkingslocaties wordt gebracht. Hierdoor kan de watergang niet altijd aaneengesloten worden gebaggerd, en komen we soms vaker bij een locatie terug.

Waar kunt u terecht met vragen?

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er op 1 februari 2018 een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en andere geïnteresseerden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De informatieavond vindt plaats van 18:30 uur tot 20:00 uur in sporthal Tivoli, Geert Grootestraat 72 in Eindhoven.

Voor vragen over de uitvoering, de planning en praktische zaken, kunt u contact opnemen met de projectleider van aannemingsbedrijf Van der Lee: Gerrit Ploeg op 0418-642465 of WhatsApp uw vraag / opmerking naar 06-57896824.