Naleefgedrag in 2017 onveranderd hoog

10 april 2018 Bij Waterschap De Dommel is het naleefgedrag van de wet- en regelgeving op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit onveranderd hoog (90-95%). Opnieuw hebben daar consequente handhaving, goede voorlichting en communicatie in 2017 voor gezorgd.

Net als in 2016 lag het naleefgedrag vorig jaar tussen de 90 en 95%.  Een marge van 5%. De cijfers variëren namelijk per soort controle. Bij onze schouw  is het naleefgedrag bijvoorbeeld bij eerste controles minder hoog. Na de hercontrole juist weer goed.
Om het naleefgedrag in 2018 hoog te houden, zet Waterschap De Dommel de ingezette lijn voort. Er zijn regels voor het lozen van afvalwater en het onderhoud van sloten en slootkanten. Tegen overtredingen, die de waterkwaliteit en – kwantiteit aantasten treedt het waterschap dan ook streng op.

Samenwerking intensiveren

In 2018 wordt de samenwerking op gebied van handhaving met  gemeenten, Omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat, de Brabantse waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta en andere handhavingpartners verder vorm gegeven. Zo efficiënt mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld, een steeds kritischere omgeving en straks de nieuwe Omgevingswet zorgen ervoor dat overheden elkaar steeds vaker op zoeken. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over hoe om te gaan met dumpingen van drugsafval, samenwerking in het buitengebied, handhaving van agrarische grondwateronttrekkingen en lozingen door risicovolle industriële bedrijven.

Terugblik en vooruitkijken

Het bestuur van Waterschap De Dommel heeft de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving 2017 en het Uitvoeringsprogramma voor 2018 vastgesteld. Deze volledige evaluatie en de plannen voor 2018 zijn terug te vinden op de website: www.dommel.nl/handhaving