Waterschap De Dommel houdt toezicht op beregeningen

31 mei 2018 Waterschap De Dommel houdt ook dit beregeningsseizoen toezicht op het beregenen met grondwater. Ook de andere Brabantse waterschappen voeren deze controles uit.

Hierbij wordt in het veld onder andere gecontroleerd of:

  1. In de beschermde gebieden wordt voldaan aan de vergunningsplicht voor het beregenen met meer dan 10 m3/uur uit grondwater;
  2. In de beschermde gebieden beregend wordt conform de vergunningvoorschriften, zoals maximale pompcapaciteit en het voorjaars- en urenverbod op grasland. 
  3. In overig gebied wordt voldaan aan de algemene regels die horen bij de Keur Waterschap De Dommel 2015, zoals maximale pompcapaciteit en het beschikken over een bedrijfswaterplan.

Voorjaars & urenverbod vergunning

Van 1 april tot 1 juni geldt een voorjaarsverbod. Er mag dan niet beregend worden op grasland. Alleen binnen 48 uur na emissiearme bemesting met dierlijke mest is beregenen toegestaan.
In de maanden juni en juli geldt een  urenverbod. Tussen 11.00 en 17.00 uur mag dan niet beregend worden op grasland.

Met een vergunning voor putten die liggen in beperkt invloedsgebied natura 2000, kan vrijstelling worden verkregen van het voorjaars- en urenverbod op grasland. Voorwaarde is wel dat een  bedrijfswaterplan is ingediend en uitgevoerd.

Het indienen van een bedrijfswaterplan voor onttrekkingen die liggen in beschermd gebied waterhuishouding, attentiegebied of invloedsgebied Natura 2000 geeft geen verruiming van de vergunning. Hier vindt u meer informatie over bedrijfswaterplannen en regelgeving . Om te zien in welk gebied uw putten zijn gelegen, zie Kaart Beschermde gebieden Keur.

Beregenen onder de algemene regels

Het beregenen uit putten in overig gebied is niet toegestaan zonder een ingediend en uitgevoerd bedrijfswaterplan. Klik hier voor meer informatie over de algemene regels (34 Algemene regels grondwater). Om te zien in welk gebied uw putten zijn gelegen, zie Kaart Beschermde gebieden Keur.  

Handhaving

Tegen de overtredingen wordt conform de Landelijke Handhaving Strategie gehandhaafd (zie voor meer info: www.dommel.nl/handhaving). Bij onttrekkingen waarbij niet wordt voldaan aan de vergunningplicht wordt deze overtreding verplicht doorgemeld aan het Ministerie van Economische Zaken. Dit kan gevolgen hebben voor de agrarische inkomenssteun.