Waterschap De Dommel controleert op beregeningen

3 juli 2018 Handhavers van Waterschap De Dommel hebben op 18, 20 en 25 juni 2018 controles uitgevoerd op beregeningen. Aandachtspunten waren het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater, de vergunningplicht voor het onttrekken van grondwater >10 m3/uur binnen de beschermde gebieden en de vergunningvoorschriften zoals het urenverbod op grasland. Van de acht gecontroleerde beregeningen met grondwater voldeden er zes niet aan de huidige wet- en regelgeving. Ook werden er twee illegale onttrekkingen uit oppervlaktewater geconstateerd. Tegen alle overtredingen wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt.

Beregening met grondwater tijdens urenverbod

In juni en juli is het tijdens het zogeheten urenverbod tussen 11.00 en 17.00 uur verboden om in beschermde gebieden grasland te beregenen met grondwater. Met een bedrijfswaterplan mogen agrariërs wel beregenen uit putten met een vergunning. Dit mag alleen in beperkt invloedsgebied natura 2000 en putten in overig gebied.

De vrijstelling voor beregenen binnen 48 uur na een emissiearme bemestingsmethode met dierlijke mest is ook niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt namelijk uitsluitend van tijdens het voorjaarsverbod dat duurt van 1 april tot 1 juni.

Overtredingen geconstateerd

Handhavers controleerden acht beregeningen met grondwater: twee op akkerland, vijf op grasland voor beweiding/ruwvoerwinning en één op sport/recreatieterrein. Zes voldeden niet aan de huidige wet- en regelgeving. In vier gevallen werd grasland beregend in strijd met het urenverbod. In twee gevallen was er geen vergunning en werd grondwater illegaal onttrokken. Deze overtreding kan invloed hebben op de inkomenssteun van agrariërs.

Bij één situatie werd er grondwater onttrokken uit een put zonder toestemming van de vergunninghouder. Bij een andere situatie werd er gebruik gemaakt van een put door derden. Laatstgenoemde had toestemming van de vergunninghouder maar handelde in strijdt met het urenverbod op grasland.

Het waterschap adviseert vergunninghouders om bij ongewenst gebruik van hun put door derden, de put af te sluiten met een slot om vervelende situaties te voorkomen. Als de vergunninghouder toestemming verleend aan derden, moet de gebruiker goed op de hoogte worden gebracht van de regels/voorschriften die zijn opgenomen in de verguning.

Voor meer informatie: https://www.dommel.nl/algemeen/vergunningen-en-regels/vergunningen-en-regels.html

 

Controles beregening met oppervlaktewater

Op 18 en 25 juni 2018 werd er nabij Olen in Nuenen en nabij Sterrebos in Sint-Oedenrode beregend uit oppervlaktewater. Beide onttrekkingen vonden plaats in een gebied waar een permanent onttrekkingsverbod geldt uit oppervlaktewater.  Beide gebruikers van de percelen hebben dezelfde dag de pomp uitgezet en de onttrekking beëindigd.

 Binnen het gebied van Waterschap De Dommel hebben we te maken met een permanent onttrekkingsverbod, een tijdelijk onttrekkingsverbod (duurt afhankelijk van de droogte situatie) en een periodiek onttrekkingsverbod (1 april tot 1 oktober). Voor meer informatie over beregeningen: https://www.dommel.nl/producten/oppervlaktewater-onttrekken.html. Om te zien waar een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater geldt, zie kaart onttrekkingsverbod oppervlaktewater.

 

Extra controles

Dit naleefgedrag is voor Waterschap De Dommel reden in de komende periode extra controles uit op beregeningen. We voeren deze controle op wet- en regelgeving uit om de waterkwaliteit verder te verbeteren, de kwantiteit te waarborgen en te zorgen dat de grondwatervoorraad op peil blijft.